Версия за печат

00087-2015-0042

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-0903-3 от 21.04.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Столична община, ул. Московска № 33, За: Райна Сотирова, България 1000, София, Тел.: 02 9218036, E-mail: kmet.serdka@abv.bg, Факс: 02 8322095

Място/места за контакт: Столична община-район Сердика

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача: http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=244:-0903-321042015-&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Организиране и провеждане на обучения на служителите на СО-район „Сердика” по проект: „Подобряване квалификацията на служителите на районна администрация „Сердика”” в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М 13-22-103/05.09.2014г., финансиран по оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителя е взел решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура,тъй като не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне. При определянето на реда за възлагане на обществените поръчки, една от които е и настоящата, е съобразена сумарната стойност на разходите за изпълнението на сходни и/или идентични дейности, предвидени по всички отделни проекти, както и всички други планирани на ниво Столична община разходи за дейности със сходен и/или идентичен характер, извън проектните, до толкова, доколкото общината е Бенефициент по проекти, финансирани със собствени средства и средства от фондовете на ЕС, включващи идентични на възлаганите с тази поръчка услуги, реализацията на които вече е възложена или предстои да бъде осъществена в рамките на текущата година.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcacadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Тодор Славов Кръстев
Длъжност: кмет на СО-район "Сердика"