01389-2015-0001

BG-Варна: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

Градки транспорт ЕАД, ул. Тролейна 48, За: Димитър Атанасов, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача: http://pk.gtvarna.com/.

Електронен достъп до информация: pk.gtvarna.com/2015/procedura-no-zop-01389-2015-0001.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 6 (06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги))
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Варна, ул. Тролейна 48
Код NUTS: BG331
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на финансова институция за предоставяне на кредит с цел погасяване на просрочени задължения към кредитори на дружеството за периода 2011 – 2015 г., съгласно Решение № 2064-3 от Протокол № 40/30.03.2015 г. на Общински съвет Варна.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

66113000

Описание:

Услуги по предоставяне на кредит

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Параметрите на дългосрочния банков кредит, съгласно горепосоченото решение на едноличния собственик на Възложителя, а именно Общински съвет Варна са, както следва: 1. Максимален размер на кредита – 5 000 000 лева; 2. Валута на дълга – български лева; 3. Вид на дълга – дългосрочен; 4. Максимален срок на погасяване – 60 (шестдесет) месеца от датата на сключване на договор за кредит; 5. Максимален лихвен процент – до 7 % (седем процента) за целия срок на договора; 6. Наказателен лихвен процент при просрочие – до 1,5 % от просрочената сума; 7. Максимален размер на такси за обслужване на кредита – без такса обслужване; 8. Максимален размер за такси за предсрочно погасяване на кредита – без такса предсрочно погасяване; 9. Условия за погасяване на кредита – на равни месечни вноски съгласно погасителен план; 10. Начин на усвояване на кредита – в едноседмичен срок от представяне на искане от Възложителя и предоставяне на Изпълнителя удостоверение за вписан договор за особен залог; 11. Обезпечение на кредита – чрез учредяване на залог на бъдещи приходи; 12. Други условия – кредиторът да не изисква други такси, комисионни, повишаване на лихвения процент, издаване на Запис на заповед, учредяване на ипотека, застраховка по кредита, насочване на постъпления по сметки, реализиране на обороти и други, всички плащания на главницата по кредита и плащания свързани с дължимите лихви и такси да се извършват по банков път.

Стойност, без да се включва ДДС
941000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

60

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът трябва да представи в офертата си и документ за внесена/учредена гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за участие, представлява 1 % от прогнозната стойност на обществената поръчка и е в размер на 9 410 лв. (девет хиляди четиристотин и десет лева). Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция или да се внесе по банков път по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG91RZBB91551064189217 SWIFT BIC: RZBBBGSF Банка: "Райфайзенбанк“ ЕАД Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна, със срок на валидност 180 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в обявлението за обществена поръчка. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й Определеният за изпълнител участник, при сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от прогнозната стойността на договора, без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми, по избор на участника: банкова гаранция или парична сума. Гаранцията може да се внесе по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG91RZBB91551064189217 SWIFT BIC: RZBBBGSF Банка: "Райфайзенбанк“ ЕАД Когато гаранцията за изпълнение се представя като парична сума в нареждането за плащане се посочва „Гаранция за изпълнение е по договор за обществена поръчка, възложена след процедура, с предмет: „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна”. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато гаранцията за изпълнение се представя като банкова гаранция, тя трябва да е безусловна, неотменима, в полза на възложителя и със срок на валидност най - малко 30 календарни дни след приключване на изпълнението на договора. Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Банковите разходи по откриването на банковите гаранции са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Договорът не се сключва, преди да бъде представена гаранция за изпълнение.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Обезпечение на кредита – чрез учредяване на залог по Закона за особенните залози на бъдещи приходи на Възложителя

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Съдържание на плик № 1 „Документи за подбор”.В плик № 1 се поставят следните документи:1. Списък на документите,съдържащи се в офертата, подписан от участника - (оригинал, по Образец № 1).2. Представяне на участника (оригинал, по Образец № 2), в което задължително трябва да се съдържа единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен и следва да бъде придружено от:2.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - (оригинал, по Образец № 3) и 2.2. Заверено копие от Лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България, издаден от БНБ.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) - оригинал.4. Договор за обединение, подписан от лицата, включени в обединението (в случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица) - заверено от участника копие.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП (оригинал, по Образец № 4).6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (когато участникът ще ползва подизпълнител) (оригинал, по Образец № 6);7.1. Представяне на подизпълнителя - (ако е приложимо), което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която подизпълнителя е установен. Ако подизпълнителя е юридическо лице или едноличен търговец (за целта може да бъде попълнена Декларация за ЕИК (по образец, Образец № 6.1), а когато е физическо лице - документ за самоличност (заверено копие).б) декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП от подизпълнител за липса на обстоятелствата обективирани в чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, (по образец, Образец № 6.2).8. Декларация за приемане условията на проекта на договор (оригинал, по Образец № 7).9. Проект на договор, (по образец Образец № 10) – подписан и подпечатан на всяка страница. В проекта на договора не се вписва никаква информация, която подлежи на оценяване.10. Документ за внесена гаранция за участие.Съдържание на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.В плик № 2 се поставя Техническо предложение, попълнено по Образец № 8 и подписано от участника, в оригинал.Ако е приложимо в плик № 2 се поставя се поставя и Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (оригинал, по Образец № 9).Съдържание на плик № 3 „Предлагана цена”.В плик № 3 се поставя ценовото предложение, попълнено по Образец № 10 към настоящата документация, в оригинал, с приложени Погасителен план.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изисква

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Декларация – Списък на услугите, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка /Образец № 5 от документацията за участие в процедурата с посочване на стойностите, датите и получателите/. Към Декларацията - Списък на услугите се прилагат доказателства за изпълнените услуги.Доказателствата се предоставят под формата на Удостоверение и/или еквивалентен документ, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участника, трябва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, еднаква или сходна с предмета на поръчка през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си. * Под услуга, сходна с предмета на настоящата обществена поръчка следва да се разбира осъществяване на дейности по предоставяне на кредити.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: C1ЛП – Годишен лихвен процент.; тежест: 70
Показател: C2НЛ – Размер на наказателната лихва при просрочие ; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
22.05.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Начин на плащане на документацията за участие в случай, че същата бъде закупена. (КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО!!!) Сумата може да се заплати в брой, на касата на Дружеството, находящ се в адинистративната сграда на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48, всеки работен ден от 8.00 - 12.00 часа и от 12.30 -16.30 часа или по банков път.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
01.06.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 02.06.2015 г.  Час: 11:00
Място

Административната сграда на Възложителя, на адрес: гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.04.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ