Версия за печат

02711-2015-0032

BG-Велики Преслав: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СИДП ДП гр.Шумен, ТП ДГС ПРЕСЛАВ, ул.Симеон Велики № 10, За: Дончо Хараланов - механик, Република България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Място/места за контакт: ТП ДГС ПРЕСЛАВ,гр.Велики Преслав, ул.Симеон Велики № 10

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.dpshumen.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Горско стопанствоДруго (моля пояснете): Горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка чрез покупка на резервни части за трактори собственост на ТП „ДГС Преслав” за 2015 година.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ТП ДГС ПРЕСЛАВ гр.Велики Преслав, ул.Симеон Велики № 10
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Доставка чрез покупка на резервни части за трактори собственост на ТП „ДГС Преслав” за 2015 година”, съгласно техническа спецификация към документацията

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

16800000

Описание:

Части за машини, използвани в селското и горското стопанство


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
2632 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 646105 от 02.02.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 43 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Доставка чрез покупка на резервни части за трактори собственост на ТП „ДГС Преслав” за 2015 година.”
V.1) Дата на сключване договора
20.04.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
30.03.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Панда Експер ООД, ЕИК 131298528, ж.к.Банишора, ул.Враня 57-59, бл.1, вх.1, ет.1, ап.1, Република България 1000, София, Тел.: 054 832517, E-mail: elica@rum.sh.office1.bg, Факс: 054 832517

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2632 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

20.04.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Лимтек Инженеринг ООД, гр.Варна, ул.Плиска № 7, ет.3, ап.7, ЕИК 148069822 Панда Експер ООД, гр.София, ж.к.Банишора, ул.Враня 57-59, бл.1, вх.1, ет.1, ап.1, ЕИК 131298528


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор