Версия за печат

00338-2015-0007

BG-Разград:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗОП-9 от 17.04.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Разград, бул. Бели Лом № 37А, За: инж. Ценка Таракчиева - Стефанова, Добрин Добрев, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618259; 084 618171, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: зам.-кмет на Община Разград, юрисконсулт - ОП в Дирекция ПНО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150416NjhR713790.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Допълнителни СМР на обект „Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец арена“ гр. Разград“ Сектор Б“

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Община Разград е провела открита процедура за възлагане на обществена поръчка, публикувана в АОП с уникален номер 00338-2014-0008, с предмет „Реконструкция и модернизация на Стадион „Лудогорец Арена” /Сектор Б/”, в резултат на което е сключен договор № 371/ 20.08.2014 г. с избрания изпълнител „ЕИС - Строителна компания” ООД. В процеса на изпълнение на СМР, бяха наложени промени в проекта, поради невъзможност за изпълнението в първоначалния му вид и/или продиктувани от необходимостта от осигуряване на нормалната експлоатация на обекта, от гледна точка на безопасност и функционалност на съоръжението, след въвеждането му в експлоатация. При изпълнението на СМР се наложи коренна промяна на концепцията за фундиране на трибуната в условията на пропадъчни почви, като освен траншейни изкопи и ивични фундаменти върху пясъчно-циментова подложка се наложи извършване и на масов изкоп на котлован с извозване на изкопаните земни маси, динамично уплътняване на земната основа (льос), обратен насип на скална маса с уплътняване до достигане на проектната кота за фундиране и отливане на масивна фундаментна плоча. Също така бе наложително преместването на съществуващ кабелен колектор. Тези наложителни промени, изчерпаха определения в обществената поръчка размер за непредвидените разходи. Обектът представлява спортно съоръжение, с местно и национално значение, на което ще се събират 2355 посетители, граждани и зрители и от тази гледна точка осигуряването на неговата безопасност и всички необходими предпоставки за правилното му експлоатиране и постигане на целите, за които е изградено са от изключителна важност. С оглед осигуряване на правилната експлоатация на съоръжението и осигуряване на по-голяма безопасност при използването му от ОД на МВР Разград,РЗИ Разград съгласувано с проектантите са отправени предписания за извършването на допълнителни работи, които с оглед осигурения към датата на откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, бюджет не са включени в количествено стойностната сметка, но които представляват неразделна част от необходимите работи, за цялостното завършване на реконструкцията и модернизацията на обекта и са необходими с оглед технологично правилното изпълнение на СМР и изискванията за въвеждането на обекта в експлоатация. За изпълнение на дадените предписания се наложи да бъдат включени допълнителни СМР, а именно направа на: а)укрепване и реконструкция на съществуващ портал включващ: земни, кофражни,бетонови,стоманени, инсталационни работи и обшивки, направа на допълнителни стъпала с площадка и стълбище за връзка между основно стълбище и портал;б) стоманобетонни основи под централно стълбище включващо: земни, кофражни,бетонови,зидарски, настилачни и инсталационни работи ; в) метални парапети на аварийно противопожарно стълбище; г) допълнителен борд на плоча на к. 0,00 - променада за оформяне на наклони за оттичане на дъждовна вода и шапки на бордове; д) оформяне на настилки на кота -4,07; е) топлоизолация при фасади по колектор и променада; ж) монтаж на седалки по трибуна,конзолно закачени; з) оформяне на алея при южна фасада; и) с оглед отвеждане на подпочвени и дъждовни води извън зоната на фундамента поради льосовия тип на основата, следва да се положат дренажни тръби до рамки 1, 12, и зад ос 26, вкл. увиване с геотекстил и засипване с дренажна маса; й) предвид установен недостиг на налягане във водопроводната мрежа подмяна на съществуващ водопровод-42 метра; к) поради неработещ клон на съществуващата канализационна мрежа се налага промяна в концепцията за изграждане на площадковата канализация и в следствие от това – изграждане на нов клон за отводняване; Продължава в раздел VIII "Друга информация"

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"ЕИС - Строителна компания" ООД гр. София,

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: ЗОП-13 от 28.05.2014 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00338-2014-0008
Допълнителната/повторната услуга или строителство е на обща стойност:833334 BGN без ДДС

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Kомисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Продължение от Раздел V.1 "Мотиви за избора на процедура": Съгласно чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки, чрез процедура на договаряне без обявление, когато поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия: а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката; б) общата стойност на поръчките, с които се възлагат допълнителни услуги или строителство, не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка; Непредвидените обстоятелства, възникнали след възлагането на обществената поръчка за изпълнение на обекта, налага изпълнението на допълнителни строителни работи, неизпълнението на които ще възпрепятства въвеждането на обекта в експлоатация, поради нарушение на строителните изисквания и незавършеност на обекта. Във връзка с изпълнението на основния договор: „Реконструкция и модернизация на Стадион „Лудогорец Арена” /Сектор Б/”, е необходимо да се възложи изпълнението на непредвидените строително-монтажни работи на същия изпълнител. Възлагането на дейностите на друг изпълнител ще доведе до значително затруднение за възложителя, тъй като спецификата на дейностите не позволява да бъдат разделени технически от предмета на основния договор, без това да доведе до значителни затруднения, тъй като са съществено необходими за изпълнението на поръчката и въвеждането на обекта в експлоатация. За изпълнението на непредвидените СМР има изготвена количествено стойностна сметка, като общата прогнозна стойност е в размер на 833 334.00 лв. /осемстотин тридесет и три хиляди триста тридесет и четири лева / без включен ДДС и не надвишава 50% от стойността на основния договор. Тези причини налагат възлагането на обществената поръчки да бъде осъществено чрез процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Любомир Трифонов Цонев
Длъжност: зам.-кмет на Община Разград, определен със заповед № 212 от 04.02.2015 г. на кмета на Община Разград