Версия за печат

02038-2015-0001

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 15.04.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

VIII СОУ с преподаване на чужди езици Александър Сергеевич Пушкин, ул. Проф. Н. Державин 12, За: Валентина Радева;, България 9000, Варна, Тел.: 052 609696, E-mail: pushkin@8souvarna.com, Факс: 052 609696

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.8souvarna.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.8souvarna.com/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ, I - VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ": ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Доставка на комплект учебни помагала Приятели за подготвителна група; Доставка на учебници и учебни помагала за I клас - Буквар, Читанка, Учебна тетрадка по български език № 1, № 2 и № 3, Математика, Работна тетрадка по математика № 1, № 2 и № 3; Роден край, Работна тетрадка по роден край, Музика, Изобразително изкуство, Домашен бит и техника; За V клас – Математика, Човекът и природата; За VII клас- История и цивилизация, Биология и здравно образование за учебната 2015/2016 година.”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 година за II клас - Учебна тетрадка по български език № 1, № 2 и„Пиша, преразказвам, съчинявам”, Учебна тетрадка по математика №1, №2 и №3, Околен свят,- учебник, Учебна тетрадка по околен свят; За III клас - Учебна тетрадка по български език № 1 и № 2, Учебна тетрадка "Пиша, преразказвам, съчинявам", Учебна тетрадка по руски език "Солнышко", Учебна тетрадка по математика №1, №2 и №3; Учебна тетрадка по човекът и обществото, Учебна тетрадка по човекът и природата; За IV клас – Български език – учебник, Читанка, Учебна тетрадка по български език № 1, № 2, Учебна тетрадка към читанката, Руски език „Солнышко", учебна тетрадка по руски език „Солнышко", Математика – учебник, Учебна тетрадка по математика №1, №2, Човекът и обществото, учебна тетрадка по Човекът и обществото, Човекът и природата – учебник, учебна тетрадка по човекът и природата, Музика, Изобразително изкуство; За V клас - Български език, Литература, Руски език "Солнечный круг", История и цивилизация, География и икономика, Музика, Изобразително изкуство; За VII клас - Български език, Литература, Руски език "Солнечный круг", Математика, География и икономика, Физика и астрономия, Музика, Изобразително изкуство”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: "Доставка на учебници и учебни помагала: За II клас – Английски език, учебна тетрадка по английски език "Blue skies for Bulgaria "; За III клас - учебна тетрадка по английски език "Blue skies for Bulgaria"; За IV клас – Английски език, учебник "Blue skies for Bulgaria", учебна тетрадка по английски език "Blue skies for Bulgaria"; За V клас - Английски език, учебник "Energy for Bulgaria for the 5th grade"; За VII клас – учебник по английски език " Energy for Bulgaria for the 7th grade", за учебната 2015/2016 година." ;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: "Доставка на учебни тетрадки: за II клас – учебна тетрадка по руски език "Карусель” за учебната 2015/2016 година."; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5:"Доставка на учебници за VII клас – учебник по Химия и опазване на околната среда за учебната 2015/2016 година."; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: "Доставка на приложение – албум по домашен бит и техника за II клас, Албум с приложения по ДБТ за III клас, учебник по Домашен бит и техника и Албум с приложения по ДБТ за IV клас, допълнителни учебници и албуми за II - VII клас за учебната 2015/2016 година."

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно § 1, ал. 3 и ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, Министърът на образованието, младежта и науката одобрява със заповед учебниците и учебните помагала за системата на народната просвета и издателствата след установяване на съответствието им с държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 3, 7 и 9, но не повече от три учебника по един учебен предмет за всеки клас и за период не по-малък от определения в чл. 14 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Условията и редът за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала за системата на народната просвета са посочени в Наредба № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала, приета с ПМС № 104/10.05.2003г. и изменена и допълнена с ПМС № 14/01.02.2008 г. Със заповед РД 09-111/26.01.2015г. министърът на образованието, младежта и науката е утвърдил списъци на одобрените учебници от 1 до 7 клас, които ще се ползват през учебната 2015/2016 г. Със заповед РД09-314/02.02.2015 г. министърът на образованието, младежта и науката е определил графика за дейностите по осигуряване на учебници, като училището може да работи по един от трите утвърдени учебника, по всеки учебен предмет, които са избрани с решение на педагогическия съвет на училището (Протокол № 6 от 11.03.2015 г.). Предвид изложенето възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт (заповед на министъра на образованието, младежта и науката).

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

По обосбена позиция № 1 - "АНУБИС - БУЛВЕСТ" ООД; По обосбена позиция № 2 - "Просвета - София" АД; По обосбена позиция № 3 - "С.А.Н-ПРО" ООД; По обосбена позиция № 4 - "Летера" ООД; По обосбена позиция № 5 - СД "Педагог 6"; По обосбена позиция № 6 - "Бит и техника" ООД;

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуреницята, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

15.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Светлан Великов Илиев
Длъжност: Директор