Версия за печат

00602-2015-0003

BG-село Мирково: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мирково, ул. Александър Стамболийски, За: Цвета Попова, Република България 2086, село Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Място/места за контакт: Община Мирково

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mirkovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изграждане на противопожарна кула по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда“, изпълняван по Договор № 23/226/00311 от 10.04.2013 г. от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена ЕЗФРСР”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: Територията на с. Смолско, община Мирково, област Софийска
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Изграждане на противопожарна кула по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда“, изпълняван по Договор № 23/226/00311 от 10.04.2013 г. от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена ЕЗФРСР” , включваща Предвижда се проектиране на наблюдателна кула, с възможност за разширение, на която ще бъдат монтирана Локаторнa Станция /ЛС/ проектирани и изработени на базата на микропроцесорни и компютърни технологии. В сградата на Общината ще бъде позициониран Център за управление и приемане на данните /ЦУ/ от отдалечените ЛС, обработва информацията и я визуализира върху цифровизирани топографски карти на района, който е под наблюдение, извършва прогноза за възможното развитие на пожара, също така показва актуална информация от метеорологичната станция, местоположението на мобилните групи, някои от които могат да са снабдени с Мобилни Станции /МС/. ЦУ взема решение за подаване на тревога за пожар. Режима на работа на системата от ЛС е цикличен или непрекъснат, задава се програмно от центъра за управление. Като инженерно съоръжение, кулата за наблюдение ще представлява стоманена кула с височина, спрямо дървостоя в региона (определена в техн. проект) за монтаж на системата за наблюдение.Конструкцията на стоманената кула е пространствена стоманена ферма с вертикални ъглови профили и хоризонтални и диагонални прати.Всичи дейности са включени в Техническата спецификация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 31625200, 38127000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Системи за алармиране при възникнал пожар
Метеорологични станции

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Дейностите, предмет на обществената поръчка са: Масов изкоп-281,05м3; Обем на фундамент и колони под терена-54,18м3; Изкоп ЗП с багер на транспорт-252,95м3; Превоз ЗП със самосвал-252,95м3; Тънък изкоп за подравняване-28,11м3; Превоз ЗП на депо и от депо за обратен насип с натоварване на багер-254,97м3; Прехварляне ЗП на 3 m за обратен насип, Разриване на ЗП за уплътняване и Уплътняване ЗП с пневматична трамбовка – по 192,84м3; Кофраж за фундамент и колони-50,8м2;фундамент за ограда – 0,48м2; Бетон В 10 и В 25 за подложен, фундамент и колони-49м3; Бетон В 25 за фундамент ограда и Обратен насип от пясък и подобрител – по 0,288м3; Заготовка и монтаж на стомана А III-4590кг; Направа на възглавница от трошен камък-60м3; Предпазна ограда-49,6 м; Колонки за фундамент ограда ф80-26бр;Грижи за бетона - завиване с геотекстил-50,08м2; Вода за поливане-30,05м3; болтове М12-М24, различни дължини; конструкция от поцинкована стомана с анкерно устройство, фикс. Профили, моряшка стълба, обслужваща площадка и крепеж за соларни панели, общо 9994,5кг;решетъчни скари – 5,1м2; оградна мрежа-13,6м2;по част ЕЛЕКТРО: доставка и монтаж на контролен панел – 1 бр; доставка и монтаж на метална кутия, тампер, захранващ трансформатор и модул за дистанционно управление – по 1 бр.; доставка на дист. управление – 2бр; доставка и монтаж на интернет модул-1бр; Доставка и монтаж на Комбиниран влагозащитен детектор-4бр; Доставка и монтаж на метални стълбчета с височина 1.80м.-2бр; Доставка и монтаж на магнитен контакт за монтаж на МУК метални врати-1бр; Доставка и монтаж на термо-деференциален детектор-1бр; Доставка и монтаж на акумулатор 12V/7Ah-1бр; Доставка и полагане на UTP инсталационен кабел 4x2x0.50, PVC, Cat.5e-70м; Доставка и полагане на твърда тръби 25, с колена и аксесоари-35м; Система за видео наблюдение-1бр; Система за ранно откриване на горски пожари и метеорология с локаторна станция – 1бр; доставка и монтаж на Метеорологична станция-1бр; Доставка и монтаж на комплект – радио модем и Радиоантена за предаване на данни с честота 5,4 Ghz, 18 Mbps-1бр; Самостоятелно стоящ шкаф за монтаж на открито-1бр; Разглобяем бетонен фундамент-1бр; Доставка и монтаж на Метално табло - IP55 с габаритни размери 500x400x250-1бр.;Доставка и монтаж на LAN аресорна защита-5бр; Доставка и монтаж на Ethernet switch 8порта RJ45 /10/100/1000 Base-T, SC SM 20 km, 1000 Base LX, IEEE 802.3, 802.3u, IP30-1бр; Доставка и полагане на UTP инсталационен кабел 4x2x0.50, PVC, Cat.5e-40м;изпълнение на електрозахранване по спецификация, вкл. табло ТПК, стоманени тръби, кабели, фотоволтаични панели с конструкция – 3бр; ветрогенератор, акумулаторни батерии с шкаф-3бр; заряден панел за акумулатори- 2бр; изпълнение на заземление и мълниезащита-шина, клеми, медна заземителна връзка, специална смес Pronit или еквивалент в торби по 25кг, мълниеуловителен прът Н=2м с държачи; Център за управление - по спецификация; Изграждане на слаботокова инсталация – по спецификация; Допълнителна мълниезащитна инсталация – по спецификация.

Прогнозна стойност без ДДС
540547.76 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.08.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.Гаранцията за участие в процедурата е в абсолютна сума и е в размер на 5 000.00 лв. /пет хиляди лева/. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка Община Мирково: IBAN: BG11UNCR75273359158836; BIC: UNCRBGSF; Банка УниКредит Булбанк, клон Пирдоп или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност най-малко до 30 дни след крайната дата, на която изтича офертата, и при следните условия: плащане на гаранцията при първо писмено, съдържащо декларация на Възложителя, че участникът е извършил едно от следните действия: а) оттегли офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите; б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок от обявяване на решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка. Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. Ако е избрана опция за банкова гаранция- се представя оригинал на документа. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. Възложителят има право да поиска удължаване на гаранцията за участие, в случай, че предоставената гаранция е под формата на банкова гаранция и това се налага съобразно продължителността на процедурата. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранция за изпълнение на договора се превежда по банкова сметка на Община Мирково, IBAN: BG11UNCR75273359158836; BIC: UNCRBGSF; Банка УниКредит Булбанк или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя, като гаранцията трябва да е валидна за срок не по-рано от три месеца след изтичане срока за изпълнение, фиксиран в договора с Изпълнителя. Банковата гаранция следва да задължава неотменяемо, независимо от валидността и действието на Договора, институцията издател, да заплати на възложителя всяка сума максимум до нейния размер, при получаване на надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че участникът не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по Договора. Ангажиментът по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея по силата на предявен иск. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Гаранцията за изпълнение ще бъде усвоена или задържана при частично или пълно неизпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до три месеца след приемане на работата по договора без забележки.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

финансова помощ по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”, по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно договор 23/226/00311 от 10.04.2013г., за отпускане на финансова помощ, сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие”. Авансово плащане - еднократно в размер на 50 % от стойността на договора, което е дължимо в срок до 10 (десет) календарни дни след настъпване на последното по време от следните събития: одобряване на проведената процедура и договора за възлагане на обществена поръчка от страна на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, подписване на Протокол Образец 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и представяне на фактура за авансово плащане от Изпълнителя. Авансовото плащане се изплаща, в случай, че издадената фактура съответства на условията на ПРСР, Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя, посочени в договора за обществена поръчка. Окончателно плащане – в размер на разликата между стойността на реално извършените и актувани СМР и стойността на авансовото плащане е дължимо след получаване от Възложителя на целеви кредит от банка, друга финансираща институция или безлихвен заем от Министерството на финансите по реда на Постановление на МС № 59/ 11/03/2011 за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., като трябва да са налице следните документи: • Протокол за установяване на действително извършените и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи, съставен от Изпълнителя и одобрен от Възложителя и строителния надзор; • Окончателен доклад за извършените СМР, с приложени към него документи – надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР; • Окончателен доклад от лицето осъществяващо строителен надзор; • Задължителните за съставяне на актове и протоколи за строежи от категория V, съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ съгласно Наредба № 3 от 2003 г.; • Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа при предаването на строежа и строителната документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.); • Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец № 17 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба. • Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съгласно чл.177, ал.3 от ЗУТ. Окончателното плащане се изплаща след настъпването на горепосочените обстоятелства и при наличието на горепосочените документи, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от последното по време събитие или дата на документ, и в случай, че представената фактура съответства на условията на ПРСР, Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя, посочени в договора за обществена поръчка. Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане са отразени в приложения образец на договора за изпълнение на СМР.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. 2. Възложителят не изисква обединенията да имат придобита определена правна форма, за да могат да представят оферта за участие. 3. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват споразумение с нотариална заверка на подписите. 4. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че : след подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението; членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, 5. Споразумението или анекс към споразумението за създаване следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. 6. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата, като това определяне може да бъде направено в споразумението за създаване на обединението или в отделен документ, подписан от всички членове/партньори с нотариална заверка на подписите. 7. Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към офертата на участника.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Лицето, което ще участва пряко в изпълнението на СМР, трябва да е вписано в ЦПРС и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи:V-та категория или по-висока; В тази връзка, участниците доказват посоченото, съгласно чл. 49, ал.1 ат ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници бълг. или чужд. физ. или юр. лица, включ. техни обединения, които отговарят на условията, посочени в ЗОП и обявлението. По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. Лице, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на СМР, следва да има регистрация в ЦПРС, съгласно ЗКС и издадените разрешения за строеж на обектите, включении в обхвата на наст.процедура, съответно строежи V-та категория или по-висока, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на наст.поръчка, а за чуждестранно лице - представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на наст.общ.поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно нац.му закон, придружен с превод на бълг.език. Доказва се от участниците с представяне на валидно Удостоверение от КСБ или декларация, посочваща ЕИК и точно наименование на юридическото лице, от участника за вписване в ЦПРС за изпълнение на СМР или съответен еквивалентен документ или декларация от комп.органи съгласно нац.му закон за вписването на лицето в съотв.проф.регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на дейностите обект на наст.общ.поръчка, придружен с превод на бълг.език. Участниците представят: Плик № 1 „Документи за подбор”: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Представяне на участника, изготвено по образец; 3. Декларация по чл.55 ал.7 и чл.8 ал.8 т.2 от ЗОП ;4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 5.Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП; 6. При участници обединения – оригинал или нотариално заверено копие на договора за обединение, а когато не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – свободен текст.Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката с декларация, която участникът представя в офертата си, по образец8. Доказателства за иконом. и финансово състояние и техн. възможности и/или квалификация на участника съгласно Раздел III.2.2. и Раздел III.2.3. на обявлението;9. Документ за внесена гар-я за участие; 10. Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител;11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – по образец;12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП- по образец; 2. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ техническото предложение на участника с приложения, изготвено и с попълнени всички изискуеми данни и реквизити съгласно приложения образец и ако е приложимо - декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 3. Плик № 3 „Предлагана цена”,съдържащ ценовото предложение на участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Удостоверение от банка за наличие на изискания финансов ресурс или годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра
Минимални изисквания: частникът трябва да разполага с финансов ресурс, в размер не по-малък от 200 000.00 (двеста хиляди) лева. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, прилагането на критериите за подбор се извършва, съгласно чл.25 ал.8 от ЗОП.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на строителството/ по образец/, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е от категорията на настоящата поръчката, и: - посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или -удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или - копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2.Спиък на техническите лица /по образец/, като задължително се посочва образование, професионален опит и професионална квалификация, съгласно изискванията на Възложителя. 3.Заверени от участника копия на валиден сертификат ISO 9001:2008 Системи за управление на качеството или еквивалентен; Сертификат ISO 14001:2004 Системи за управление на околната среда или представяне на други доказателства за внедрени от участника еквивалентни стандарти за управление на качеството и опазване на околната среда. Сертификатите или еквивалентните стандарти трябва да са с обхват строително-монтажни работи.
Минимални изисквания: През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил успешно минимум 1 (едно) строителство от категорията на настоящата поръчка, V-та категория. 2. Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, трябва да отговаря на следните изисквания: 1.Строителен инженер – строителен инженер, със завършено висше образование по специалност „Електротехника”, „Електроенергетика и електрообзавеждане” или еквивалентна; за чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени; опит в областта на строителството минимум 5 (пет) години и участие като ръководител при изпълнението на поне 1 (един) строителен обект;2.Технически ръководител – технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а, ал. 2 и чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, със стаж минимум 3 (три) години като технически ръководител;3.Специалист - контрол на качеството – лице, преминало обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, с опит не по-малко от 2 (две) години в областта по контрол на качеството;4.Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) - лице с най-малко 2 (две) години стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба № 2/2004 на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 3.Участникът следва да има въведена интегрирана система за управление на качеството и опазване на околната среда, съгласно съответните системи: - ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството, еквивалентен или еквивалентни стандарти; - ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда, еквивалентен или еквиваленти стандарти. В случай на участие на обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, описаните сертификати се представят за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, пряко ангажирани с дейностите предмет на настоящата обществена поръчка. ** При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. *** Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на горното трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, прилагането на критериите за подбор се извършва, съгласно чл.25 ал.8 от ЗОП.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Финансов показател А; тежест: 50
Показател: Технически показател Б- включващ два технически подпоказателя: Б1 - „Технологична последователност на строителните процеси” - 60 точки и Б2 - „Управление на риска"- 40т.; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.05.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.05.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.05.2015 г.  Час: 13:00
Място

Заседателна зала на община Мирково - с адрес: 2086 Мирково, ул."Александър Стамболийски" № 35, сградата на община Мирково, етаж II

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.Присъстващите представители се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт.В случаите, когато на заседанията присъстват упълномощени представители, същите следва да представят пълномощно с нотариална заверка на подписа.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансова помощ по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”, по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно договор 23/226/00311 от 10.04.2013г., за отпускане на финансова помощ, сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие”.

VI.3) Допълнителна информация

Относимо към Раздел ІV, т.ІV.2.1.) от обявлението: Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките от посочените по-горе основни показатели, умножени по коефициент, определящ тежестта им в общата оценка по следната формула: КО = (Ах50%) + (Бх50%) 2.1. Финансов показател (цена за изпълнение на поръчката) - определя се по следната формула: А = (Ц min/Ц уч)х100, Където: А е финансовия показател на участника; Ц уч е предложената цена за изпълнение на поръчката от участника; Ц min е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката. Максималната оценка по този показател е 100 точки. Участник, предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от прогнозната се отстранява от участие. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50%. 2.2. Б е технически показател - Техническите подпоказатели отчитат качеството на техническото предложение по отношение на организация на работа, качеството на крайния продукт, техническо изпълнение на предмета на поръчката. Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка е 50% и се определя по следната формула: Б=Б1+Б2, където: Б1 - „Технологична последователност на строителните процеси” - с максимална стойност от 60 точки. Б2 - „Управление на риска" - с максимална стойност от 40 точки Показател Б - „Техническо предложение”, което се състои от следните подпоказатели с точно определени наименования и дефинирано, така и изисквано съдържание за тях, а именно: Точките по този показател се разпределят както следва: Б=Б1+Б2 Възложителят си запазва правото, ако възникне необходимост от повторение на строителство и при осигурено финансиране, при което да е налице необходимост повторното строителство да се извърши от същия изпълнител, да възложи повторното строителство чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП, като новата поръчка ще съответства на настоящия проект и ще включва според нуждите на възложителя дейности, сходни с настоящия проект. ВАЖНО!!! В случай, че поради каквато и да е причина финансирането по проекта не бъде осигурено или е осигурено в по-малък размер или различен обхват от условията при които е обявена настоящата поръчка, Възложителят си запазва правото да прекрати процедурата на основание чл.39 ал.1 т.5 от ЗОП. В случай, че процедурата е проведена и Възложителя е сключил договор с избрания изпълнител, то тогава изпълнението ще започне само след осигуряване на финансирането и след изрично уведомление за стартиране на дейностите по проекта, като Възложителят си запазва правото при узнаване на факта, че финансирането на проекта няма да бъде осигурено или е осигурено в по-малък размер или различен обхват от условията при които е обявена настоящата поръчка, да прекрати договора с избрания изпълнител без да дължи неустойки и/или обезщетения за пропуснати ползи или да изиска сключване на анекс към договора поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности. Възложителят няма право да поставя изискване документацията за участие да се получава на място и е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. При поискване за изпращане на документацията, съответният участник трябва да укаже актуални телефон, факс, електронен адрес и пощенски адрес за кореспонденция. Съобразно посочения максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя - 540 547,76 лева без ДДС за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка и съобразно разпоредбите на Закона за обществените поръчки, приложимия ред за възлагане, е този, регламентиран в разпоредбата на Чл.16, ал.8 във връзка с 14, ал.1, т.1 и ал.3, т.1 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 ал.5 т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.04.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ