Версия за печат

01605-2015-0004

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 5 от 09.04.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: инж. Красимира Иванова; Оля Георгиева, Република България 1080, София, Тел.: 0884 363025; 0889 221249, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, отдел Безопасни условия на труд

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bdz.bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Сключване на рамково споразумение с предмет: "Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за персонала от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от четири години”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД е Възложител по смисъла на чл.7, т.5 във връзка с чл.7в, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Съгласно чл.103, ал.1 от ЗОП секторните възложители вземат решение за възлагане на обществени поръчки или сключване на рамково споразумение чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление винаги, когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление. В настоящия случай не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление, поради което обществената поръчка за сключване на рамково споразумение може да бъде възложена чрез открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: [email protected], Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Провежданата процедура е за сключване на рамково споразумение за избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна по смисъла на чл.209 от Закона за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО) за персонала от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от четири години”. Предоставянето на ваучери за храна по смисъла на чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане е с цел задоволяване на социалните потребности на персонала на „БДЖ-Пътнически первози” ЕООД, съгласно действащия в дружеството Колективен трудов договор. Изработването и доставката на ваучерите за храна следва да бъде в съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на финансите.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Димитър Станоев Костадинов
Длъжност: Управител на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД