Версия за печат

00165-2014-0012

BG-София: 09 - Счетоводни и одиторски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695114

Министерство на образованието и науката, бул. Княз Дондуков 2 А, За: Йовко Йовчев, Р България 1000, София, Тел.: 02 9217601, E-mail: i.iovchev@mon.bg, Факс: 02 9217681

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: https://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=780.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Образование

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 9 (09 - Счетоводни и одиторски услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Местоизпълнението на услугите е сградата на Министерството на образованието и науката, както и адресите на училищата и регионалните инспекторати по образованието, включени се в изпълнението на проектa
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Целта на Възложителя е да избере изпълнител за одитиране на дейностите, извършвани през целия цикъл на проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, който да изразява независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на проекта, в съответствие с приложимите норми и международните одиторски стандарти. Осъществяването на одитния ангажимент има за цел да подпомогне Възложителя чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите на управление на риска, контрол и управление по проекта. Той следва да включва проследяване на ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проекта от страна на Възложителя; проследяване на ефективното прилагане от страна на Възложителя на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на ОПРЧР; осигуряване на допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на всички правила за изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекта. Услугите, включени в поръчката, трябва да бъдат извършени в съответствие с международно признатите одитни стандарти и добри практики и Закона за независимия финансов одит. Приложимите стандарти, по които следва да бъде извършен одита на проекта са Стандартите издавани от международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит издавани от Международния институт на вътрешните одитори и Международните одиторски стандарти, издавани от Международната федерация на счетоводителите. Към момента на сключване на договора проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ е с продължителност до 31.10.2015 г.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79212000

Описание:

Одиторски услуги

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
864000 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: техническа оферта (формира се от следните подпоказатели: Описание на процеса на управление на изпълнението на договора от страна на Изпълнителя и на вътрешния контрол, който той ще упражнява - 15т.; Обяснение на рисковете и допусканията, оказващи влияние върху изпълнението на поръчката - 15 т.; Описание на подход и методика за изпълнение на обществената поръчка - 40 т.); тежест: 70
Критерий: ценова оферта; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 45 - 07547 от 05.03.2014 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 121 - 215643 от 27.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: Д03-62 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

11.03.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД ЕЙЧ ЕЛ БИ ГЛОБАЛ АДВАЙЗЕРС, бул. Константин Величков 149-151, ет. 1, офис 2, Р България 1309, София, Тел.: 02 9202201, E-mail: office@hlb-bg.com

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 864000 BGN с ДДС 20%
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.04.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.Обединение „Одит Адвайзерс и партньори”, гр. София, в което влизат: „Одит Адвайзерс” ООД и „Техномаш - Българска Индустриална Група” АД 2. ГДЗЗД „Баланс Одит”, гр. София, в което влизат: „Одит Консулт 2004” ООД и „Баланс - М” ЕООД 3.ДЗЗД „Ейч Ел Би Адвайзърс”, гр. София, в което влизат: „Глобал Адвайзърс” АД и „Ейч Ел Би България” ООД 4.„Грант Торнтон” ООД, гр. София