Версия за печат

00267-2015-0031

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: инж.Велина Енчева, гл. юрк. Живка Джарова-Ал Хамуд, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656451, E-mail: smsti.op@gmail.com, Факс: 032 656447

Място/места за контакт: Дирекция СМСТИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150403zyMH1264658.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Централен №1, За: деловодител О. Карагяурова, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656403, E-mail: smsti.op@gmail.com, Факс: 032 656442

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.plovdiv.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на консумативи за улично осветление за нуждите на ОП ОКТ”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка на консумативи за улично осветление за нуждите на ОП ОКТ”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

31000000

Описание:

Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ на поръчката: 250 000.00 лв. – двеста и петдесет хиляди лева с ДДС. Посочената стойност е лимитна.

Стойност, без да се включва ДДС
208333.33 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие се представя задължително от всеки участник в процедурата при подаване на офертата в размер на – 2000.00 лв.; Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на община Пловдив, със срок на валидност 200 дни от датата на представяне на офертата. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка: Банка: “Инвестбанк” АД, IBAN: BG57IORT73753302000003 BIC: IORTBGSF При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане или банкова гаранция. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, че е със срок на валидност 200 дни от датата на представяне на офертата, и че е за настоящата обществена поръчка. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най – малко 1 месец след изтичане срока на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранции: Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява и освобождава при условията и сроковете, посочени в проекта на договора за изпълнение на предмета на поръчката.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е осигурено от бюджета на община Пловдив. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по договора, както следва: Плащането на доставените стоки се извършва с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 /тридесет/ дни, считано от датата на представяне на оригинална фактура и приемо-предавателен протокол за извършена доставка, подписан от двете страни по Договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът за самоличност, респ. за регистрация на участника, трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и се представят в официален превод, а документите, с които се удостоверяват техническите възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението и документацията, както и декларациите по чл.47 от ЗОП, се представят и в превод. 2. Възложителят ще отстрани от участие участник в процедурата, за който са налице основанията за отстраняване посочени в чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП. 3. Срок на валидност на офертите – е 200 календарни дни от крайния срок за приемане на оферти. 4. Всеки участник отчита обстоятелството, че при подписване на договора, задължително следва да представи документ за внесена гаранция и документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП. Забележка: Участникът, който не отговаря на което и да е от описаните по – горе изисквания се отстранява от участие в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всяка оферта задължително следва да съдържа следните документи: 1. Представяне на участника по образец, което включва: А) Посочване на единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; Б) Декларация по чл.47, ал.9 за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП - по образец; 2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3.Документ за гаранция за участие - оригинал на банковата гаранция или копие на платежния документ за внесена гаранция за участие; 4.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП -документи, посочени в раздел ІІІ.2.3.от обявлението на поръчката; 5. Декларация за ползване на подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат да извършват и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, вкл. декларация за съгласие за участие на подизпълнителите, ако е приложимо; 6.Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП; 7. Техническо предложение - по образец, ако е приложимо, се прилага декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП; 8. Ценова оферта – по образец; 9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Документите по точки от 1 до 6 и 9 се поставят в ПЛИК №1; документите по точка 7 се поставят в ПЛИК №2; Документът по т. 8 се поставя в ПЛИК №3;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

-

Изисквано минимално/ни ниво/а:

-

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Списък на изпълнените доставки, сходни с обекта на настоящата обществена поръчка – доставка на консумативи за улично осветление, изпълнени през последните 3 години, считано от крайния срок за представяне на офертите, придружен от удостоверения за добро изпълнение. Тези удостоверения да посочват стойността, датата и мястото на доставката, дата и подпис на издателя и данни за контакт, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на качеството с обхват на действие предмета на доставката ISO 9001:2008 или еквивалент; 3. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на околната среда с обхват на действие предмета на доставката ISO 14001 : 2004 или еквивалент; 4.Декларация за съответствие и произход на доставените материали и/или декларация от участника, че ще достави материали, които отговарят на БДС или еквивалент и да са произведени в ЕС. 5.Декларация от участника, че ще достави материали с гаранционните срокове на доставените материали, съгласно техническата спецификация.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на обекти, сходни с обекта от настоящата обществена поръчка – минимум три доставки, с обект сходен с обекта на настоящата процедура, придружен с удостоверение за добро изпълнение. 2. Наличие на внедрена система за управление на качеството с обхват на действие предмета на доставката ISO 9001:2008 или еквивалент. 3.Наличие на внедрена система за управление на околната среда с обхват на действие предмета на доставката ISO 14001 : 2004 или еквивалент. 4.Доставените материали да отговарят на БДС или еквивалент и да са произведении в Европейски съюз. 5.Гаранционните срокове на доставените материали да са съгласно техническата спецификация. Забележка: В случай, че участникът не отговаря на тези условия, това ще доведе до неговото отстраняване от процедурата.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
18.05.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
18.05.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 19.05.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр.Пловдив, aдминистративна сграда на община Пловдив, с адрес: пл."Централен" 1, ет.12

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Желаещите да се запознаят с документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това на интернет адрес: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150403zyMH1264658. На същия адрес ще бъдат публикувани и разяснения по документацията, ако има запитвания. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. За участие в настоящата процедура не се закупува документация за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.5, т.1 от ЗОП .

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.04.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ