Версия за печат

02709-2015-0022

BG-Враца: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП ДП ТП Държавно горско стопанство Враца, ул. Скобелев №1, За: инж. Димитър Чанталийски, България 3000, Враца, Тел.: 092 660561, E-mail: dgs.vraca@abv.bg, Факс: 092 661205

Място/места за контакт: ДГС Враца

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: htt/www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150408QJrR4731945.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: охрана эна горите и дърводобив

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Ремонт и поддръжка на сграден фонд за нуждите на СЗДП ДП ТП ДГС ВРАЦА Уникален номер на поръчката: 20150408QJrR4731945

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: СЗДП ДП ТП ДГС ВРАЦА
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

доставка и монтаж на PVC дограма

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45421000

Описание:

Монтажни работи на дограма

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

14 бр. прозорци и комарници

Прогнозна стойност без ДДС
8000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

3


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

гаранции за участие и изпълнение не се изискват

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след утвърждаване от директора на ТП ДГС Враца на протокола от комисията за приемане на работата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Заявление за участие в открита процедура- образец на оферта 2. а/ единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б/ декларация по чл. 47, ал. 9 в/ при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 3. декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 4. техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение 5. видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители 6. Предлагана цена /ценова оферта 7.Декларация за приемане на условията в проекта на договора 8. Списък на документите съдържащи се в офертата , подписан от участника 9. Декларация за срока на валидност на офертата 10. декларации и сертификати съгласно т.2.1 от условията
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение декларации и сертификати съгласно т.2.1 от условията
Минимални изисквания: няма
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.05.2015 г.  Час: 15:30
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението. Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка, като в този случай съответното лице дължи заплащане на цената на документацията от 6 (шест) лева. При поискване на заинтересованото лице Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането. Документацията е достъпна и безплатна на сайта на СЗДП - http://www.szdp.bg- Профил на купувача - доставки.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.05.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в месеци

3

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.05.2015 г.  Час: 10:00
Място

в административната сграда на ТП ДГС Враца

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

участниците в процедурата лично или чрез упълномощени представителиРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.04.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ