Версия за печат

00803-2015-0003

BG-Кубрат:

РЕШЕНИЕ

Номер: 310 от 07.04.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Кубрат, ул. Княз Борис I № 1, За: Сн. Георгиева - заместник-кмет и Ж. Пойраз - ст. юрисконсулт, РБългария 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrattown@abv.bg

Място/места за контакт: Община Кубрат

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kubrat.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на учебни помагала за децата от подготвителните групи на ЦДГ на Община Кубрат за учебната 2015/2016 година, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Учебни помагала, издадени от издателство „Анубис -Булвест ” ООД, съгласно обобщена справка № 1 с прогнозна стойност 5481,96 лв. без ДДС; Обособена позиция № 2: Учебни помагала, издадени от издателство „Изкуства” ЕООД, съгласно обобщена справка № 2 с прогнозна стойност 1499,78 лв. без ДДС; Обособена позиция № 3: Учебни помагала, издадени от издателство „Просвета - София” АД, съгласно обобщена справка № 3 с прогнозна стойност 232,72 лв. без ДДС.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 16, ал. 7, т. 2 във връзка с чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Възложителят счита, че са налице условията на чл. 90, ал.1, т. 3 от ЗОП, за избора си на процедура - договаряне без обявление /с покана/, както следва: Възлагането на поръчката на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост, както и на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. В конкретната обществена поръчка за определяне на вида процедура са взети предвид следните актове: Заповед № РД 09-121/29.01.2014 г. на Министъра на МОН, с която е утвърден Списък на одобрените учебници, които ще се ползват през учебната 2015/2016 г., Заповед № РД 09-1134/02.02.2015 г. на Министъра на МОН, с която е одобрен График на дейностите за осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група в държавните, общинските и частни детски градини за учебната 2015/2016 г., Наредба № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала, ПМС № 104 от 10.05.2003 г. за приемане на Наредбата за учебниците и учебните помагала, ведно със списъка на одобрените учебници, които ще се ползват през учебната 2015/2016 г. Отделно от горепосоченото с Решение на Педагогическите съвети на: ЦДГ "Здравец" гр. Кубрат, взето с протокол № 4 от 06.02.2015 г. ЦДГ "Щастливо детство" гр. Кубрат, взето с протокол № 4 от 27.02.2015 г. ЦДГ "Славейче" гр. Кубрат, взето с протокол № 6 от 06.03.2015 г. ЦДГ "Пролет" с. Севар, взето с протокол № 7 от 23.02.2015 г. ЦДГ "Детелина"- с. Савин, взето с протокол № 3 от 25.02.2015 г. ЦДГ "Слънчо"- с. Бисерци, взето с протокол № 4 от 27.02.2015 г. ЦДГ "Осми март"- с. Беловец, взето с протокол № 2 от 24.02.2015 г. ЦДГ "Щастливо детство"- с. Мъдрево, взето с протокол № 8 от 25.02.2015 г. ЦДГ "Осми март"- с. Точилари, взето с протокол № 7 от 27.02.2015 г. ЦДГ "Осми март"- с. Задруга, взето с протокол № 2 от 25.02.2015 г. ЦДГ "Щастливо детство"- с. Божурово,взето с протокол № 8 от 04.03.2015 г. ЦДГ "Първи юни"- с. Юпер, взето с протокол № 4 от 26.02.2015 г. ЦДГ "Щастливо детство"- с. Сеслав, взето с протокол № 8 от 25.02.2015 г. ЦДГ "Детелина"- с. Равно, взето с протокол № 5 от 24.02.2015 г. е направен от една страна и избор на учебни помагала от Педагогическия съвет по предложение на учителите, които ще преподават в съответната ПГ, представени от директора, а от друга страна са направени и съответните заявки към издателствата, които ще бъдат поканени в настоящата обществена поръчка на договаряне и от които ще бъдат доставени необходимите учебни помагала за децата от подготвителните групи в ЦДГ за учебната 2015/2016 г. В този смисъл поканените в договарянето кандидати притежават авторски и изключителни права на издаване и разпространение на учебници и учебни помагала като това право им е признато и утвърдено от МОМН, като в тази връзка възлагането на други лица би довело до нарушаване и на правото на педагозите сами да избират учебниците и учебните помагала, по които ще преподават през съответната учебна година.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

За Обособена позиция № 1: „Анубис -Булвест” ООД ГР. СОФИЯ, ОБЩ. ОБОРИЩЕ УЛ. „ВАСИЛ ДРУМЕВ” № 36 ЕИК 131576447 За Обособена позиция № 2: "Изкуства” ЕООД ГР. СОФИЯ, СТУДЕНТСКИ ГРАД УЛ. Д-Р „ЙОРДАН ЙОСИФОВ“ 8Б ЕИК 128526690 За Обособена позиция № 3: "Просвета - София” АД ГР. СОФИЯ, ОБЩ. ОБОРИЩЕ БУЛ. „ДОНДУКОВ” № 45 ЕИК 131106522

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Стойността на поръчката, съгласно заявки за учебни помагала за децата от подготвителните групи на съответните детски градини към издателствата е в размер на 7 214,46 лв. без ДДС.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Ремзи Халилов Юсеинов
Длъжност: Кмет на Община Кубрат