Версия за печат

00714-2015-0001

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов - Варна ЕООД, бул.Цар Освободител 150, За: Вяра Димитрова, Р.България 9000, Варна, Тел.: 052 613800, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Място/места за контакт: Икономически директор

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: ag_varna.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.agvarna.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150406ZiCG32175.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАГАЛ "Проф. д-р Д.Стаматов -Варна" ЕООД - Варна, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Варна, бул."Цар Освободител"150, аптека, 1 ет.
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

периодично повтарящи се доставки на лекарствени средства за нуждите на „СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов – Варна” ЕООД– ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация за лекарствени средства, с цел избор на доставчик на посочените в обособените позиции и номенклатури, съгласно приложена количествена спецификация

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

съгласно технически спецификации - 213 обособени позиции

Прогнозна стойност без ДДС
374386.61 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие - 3418.14 лева за участие по всички обособени позиции, съгласно Приложение №3 "Размер на гаранцията за участие по обособени позиции" от утвърдената документация.За участие в настоящата открита процедура участниците внасят гаранция по обособени позиции, съгласно Приложение №3. Гаранциите по отделните обособени позиции са фиксирани като стойност по Приложение №3. Гаранцията за изпълнение се предоставя от участника класиран на първо място и определен от комисията за изпълнител при сключване на договора за обществена поръчка. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 2 % от стойността на договора. Гаранциите се представят в една от формите фиксирани в чл.60 от ЗОП, избрана по желание от кандидатът, участникът или определеният изпълнител. Паричната сума трябва да бъде преведена по банкова сметка на Възложителя - IBAN BG11TTBB94001515064722 , BIC :TTBBBG22 , БУЛСТАТ: 000090065, при Банка "Сосиете Женерал Експресбанк" - клон Варна. Ако е предпочетена другата форма на гаранция - тя трябва да е оригинална, безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка в полза на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов - Варна" ЕООД. Задържането и освобождаването на гаранциите за участие се осъществява по реда на чл.61 до чл.62 от ЗОП.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите за изпълнение са съгласно чл.63 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията се извършват по банков път, в лева, по сметка на Изпълнителя, плащането се извършва по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отсрочено и /или разсрочено, в срок до 60 календарни дни от датата на представяне на доставна фактура, приемо - предавателен протокол, разрешение за продажба на партидите, издадени от ИАЛ, съответно приемо-предавателен протокол или фактура за прехвърляне на стоките /при условие, че разрешението не е издадено на името на изпълнителя/; сертификат за качество и писмена заявка от Възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Кандидатите или участниците са длъжни да съблюдават изискванията на ЗОП, ЗЛПХМ и конкурсната документация за участие в откритата процедура за доставка на лекарствени продукти за болницата и да представят в срок всички документи, които Възложителят изисква.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Заверено копие от годишен финансов отчет за последната отчетна година.Заверено от участника копие на годишния счетоводен баланс и ОПР, заверени от експерт-счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводството. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП.
Минимални изисквания: Заверено копие от годишен финансов отчет за последната отчетна година.Заверено от участника копие на годишния счетоводен баланс и ОПР, заверени от експерт-счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводството. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Заверено от участника копие на валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО)№ 726/2004 на Европейския парламент и Съвета (чл.23, ал.1 на ЗЛПХМ) и одобрена кратка характеристика на продукта. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствения продукт по време на договора за изпълнение , участникът декларира в съответствие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ , че количествата за лекарствения продукт са налични - попълва се декларация от притежателя на разрешението за употреба на лекарствения продукт за осигуряване на необходимите.В случай ,че притежател на разрешението за употреба е чуждестранно лице, декларацията се представя в оригинал или нотариално заверено копие в превод на български. 2.Заверено от участника копие на разрешителното за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл.196, ал.1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти , или разрешение за внос - издадени по реда на ЗЛПХМ. 3. Заверено от участника копие на разрешение за внос, издадено по реда на ЗЛПХМ за лекарствени продукти за които се изисква такова. 4. Заверено от участника копие на удостоверение или разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от Изпълнителния директор на ИАЛ или от регулаторен орган на държава-членка на ЕС. 5. Разрешение за употреба на лекарствения продукт, издадено по реда на ЗЛПХМ или по реда на Регламент /ЕО/ № 726/2004г. - заверени от участника копия. В случай, че лекарствения продукт се намира в процедура за подновяване на разрешението за употреба или че разрешението за употреба изтича през 2015г., участникът декларира в съответствие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ, че количествата от лекарствения продукт са налични. 6.Декларация от участника , че ще осигури в пълен обем необходимите количества от лекарствени продукти предмет на договора, за целия срок на договора. 7.Лиценз за търговия на едро с наркотични вещества за медицински цели, ако участникът оферира за обесобени позиции лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите - заверено от участника копие.
Минимални изисквания: Участникът следва да представи описаните документи в "Изискуеми документи и информация" по т.ІІІ.2.3 от настоящото обявление
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.05.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

документацията за участие , след заплащане в касата на възложителя, се получава от деловодството в гр.Варна, бул. "Цар Освободител" 150, ет.1

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.05.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.05.2015 г.  Час: 11:00
Място

гр.Варна, бул. "Цар Освободител" 150, ет.1, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

съгласно чл.68, ал.3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120,ал.2 от ЗОП - "Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 - дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие."

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.04.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Acetylsalicylic acid
1) Кратко описание

Acetylsalicylic acid tabl. 300 mg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

3000 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
75 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Albumin
1) Кратко описание

Albumin /fl./100ml. 20%

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

100

Прогнозна стойност, без ДДС
9740 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Amikacin /as sulphate/
1) Кратко описание

Amikacin /as sulphate/fl./amp./500mg.2ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

170

Прогнозна стойност, без ДДС
702.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Amono acid solution
1) Кратко описание

Amono acid solution sol./500ml./ 10%

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

100

Прогнозна стойност, без ДДС
818.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Aminophylline
1) Кратко описание

Aminophylline/tabl./100mg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

2100

Прогнозна стойност, без ДДС
87.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Aminophylline
1) Кратко описание

Aminophylline/amp./240mg./10ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

430

Прогнозна стойност, без ДДС
885.08 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Amoxycilin
1) Кратко описание

Amoxycilin/tabl./ caps./500 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

3600

Прогнозна стойност, без ДДС
630 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Ampicillin sodium / sulbactan sodium
1) Кратко описание

Ampicillin sodium / sulbactan sodium/fl./1,5g.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

1000

Прогнозна стойност, без ДДС
2983.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Anti-D(Rh0) immunoglobulin
1) Кратко описание

Anti-D(Rh0) immunoglobulin/spr/amp./150 mcg/ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

150 бр

Прогнозна стойност, без ДДС
18812.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Ascorbic acid
1) Кратко описание

Ascorbic acid/amp./5 ml 10%

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

2300

Прогнозна стойност, без ДДС
2415 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Ascorbic acid
1) Кратко описание

Ascorbic acid/tabl./100mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

400

Прогнозна стойност, без ДДС
9 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Atracurium
1) Кратко описание

Atracurium/amp./fl./50mg 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

50

Прогнозна стойност, без ДДС
122.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Atropine sulf
1) Кратко описание

Atropine sulf./amp./1 ml. 0,1%

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

2000

Прогнозна стойност, без ДДС
1533.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Bemiparin
1) Кратко описание

Bemiparin/amp./2 500UI aXa

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

2000

Прогнозна стойност, без ДДС
7050 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Bemiparin
1) Кратко описание

Bemiparin /amp./3 500UI aXa

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

600

Прогнозна стойност, без ДДС
3535 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Bisacodyl
1) Кратко описание

Bisacodyl/supp./10mg/on

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

120

Прогнозна стойност, без ДДС
62.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Bisacodyl
1) Кратко описание

Bisacodyl /tabl./5mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

1800

Прогнозна стойност, без ДДС
105 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Bromhexine hydrochloride
1) Кратко описание

Bromhexine hydrochloride/amp./0.2% 2 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

150

Прогнозна стойност, без ДДС
158.75 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Bromhexine hydrochloride
1) Кратко описание

Bromhexine hydrochloride/tabl./8mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

200

Прогнозна стойност, без ДДС
25.42 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Bromhexine hydrochloride
1) Кратко описание

Bromhexine hydrochloride/sir./125 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

5

Прогнозна стойност, без ДДС
13.17 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Bromocriptine
1) Кратко описание

Bromocriptine tabl. 2.5mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

900

Прогнозна стойност, без ДДС
127.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Bupivacaine
1) Кратко описание

Bupivacaine/amp./ fl./5mg/4ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

150

Прогнозна стойност, без ДДС
471.25 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Butylscopolamine
1) Кратко описание

Butylscopolamine/amp./2% 1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

2000

Прогнозна стойност, без ДДС
2116.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Butylscopolamine
1) Кратко описание

Butylscopolamine/tabl./10mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

400

Прогнозна стойност, без ДДС
43.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Calcium gluconate
1) Кратко описание

Calcium gluconate/amp./10% 10 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

2000

Прогнозна стойност, без ДДС
3500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Carboprost
1) Кратко описание

Carboprost/amp./0.25mg/1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

40

Прогнозна стойност, без ДДС
1320 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Cefazolin
1) Кратко описание

Cefazolin/fl./amp./1g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

100

Прогнозна стойност, без ДДС
95.83 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Cefazolin
1) Кратко описание

Cefazolin fl/amp./2g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

2600

Прогнозна стойност, без ДДС
5005 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Cefoperazone
1) Кратко описание

Cefoperazone/fl./amp./2g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

10

Прогнозна стойност, без ДДС
87.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Cefoperazone;Sulbactam
1) Кратко описание

Cefoperazone;Sulbactam/fl./amp./2g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

60

Прогнозна стойност, без ДДС
549.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Cefotaxime
1) Кратко описание

Cefotaxime fl/amp. 1g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

30

Прогнозна стойност, без ДДС
95.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Ceftazidime
1) Кратко описание

Ceftazidime/fl./amp. 1gr

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

30

Прогнозна стойност, без ДДС
387.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Ceftriaxone
1) Кратко описание

Ceftriaxone fl./amp. 1gr

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

300

Прогнозна стойност, без ДДС
297.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Ceftriaxone
1) Кратко описание

Ceftriaxone fl./amp. 2 gr

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

2000

Прогнозна стойност, без ДДС
3583.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Cefuroxime sod.
1) Кратко описание

Cefuroxime sod. fl/amp. 1.5gr

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

20

Прогнозна стойност, без ДДС
31.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Chlorhexidin dechydrochlorid+Lidocain hydrochlorid
1) Кратко описание

Chlorhexidin dechydrochlorid+Lidocain hydrochlorid /gel./ 12.5gr

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

60

Прогнозна стойност, без ДДС
139.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Chloropyramine hydrochloride
1) Кратко описание

Chloropyramine hydrochloride/ amp. 2 mg - 2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

50

Прогнозна стойност, без ДДС
54.17 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Chloropyramine hydrochloride
1) Кратко описание

Chloropyramine hydrochloride/ tabl. 25 mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

100

Прогнозна стойност, без ДДС
10.96 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Ciprofloxacin
1) Кратко описание

Ciprofloxacin/amp./ 100mg/10ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

150

Прогнозна стойност, без ДДС
118.75 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Ciprofloxacin
1) Кратко описание

Ciprofloxacin/tabl/ 500mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

1300

Прогнозна стойност, без ДДС
455 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция Ciprofloxacin
1) Кратко описание

Ciprofloxacin fl. sol/collyr 0.3% 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

50

Прогнозна стойност, без ДДС
242.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция Clindamycin
1) Кратко описание

Clindamycin/fl. /150mg/ml.—2ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

80

Прогнозна стойност, без ДДС
281.8 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Clonidine hydrochloride
1) Кратко описание

Clonidine hydrochloride/amp. /15mg /1 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

920

Прогнозна стойност, без ДДС
720.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция Clonidine hydrochloride
1) Кратко описание

Clonidine hydrochloride/tabl. 15mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

2000

Прогнозна стойност, без ДДС
50 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Colecalciferol
1) Кратко описание

Colecalciferol/sol. 10 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

8

Прогнозна стойност, без ДДС
16.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Combination Hartman
1) Кратко описание

Combination Hartman/sol. 500ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

15

Прогнозна стойност, без ДДС
17 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Cyanocobalamin
1) Кратко описание

Cyanocobalamin/аmр. 500g/1ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

20

Прогнозна стойност, без ДДС
18.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция Deflamol
1) Кратко описание

Deflamol ung. 18g.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

40

Прогнозна стойност, без ДДС
109.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция Deproteinized hemoderivative of calf blood
1) Кратко описание

Deproteinized hemoderivative of calf blood/crem./5%20gr.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

30

Прогнозна стойност, без ДДС
123.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция Deproteinized hemoderivative of calf blood
1) Кратко описание

Deproteinized hemoderivative of calf blood/gel./20%20гр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

3

Прогнозна стойност, без ДДС
22.22 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция Dexamethasone
1) Кратко описание

Dexamethasone/amp./4mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

3200

Прогнозна стойност, без ДДС
1013.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция Dexamethasone;Tobramycin
1) Кратко описание

Dexamethasone;Tobramycin/sol/collyr. 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

60

Прогнозна стойност, без ДДС
211.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция Dexketoprofen trometamol
1) Кратко описание

Dexketoprofen trometamol amp. 50mg 2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

700

Прогнозна стойност, без ДДС
1166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция Dexketoprofen trometamol
1) Кратко описание

Dexketoprofen trometamol tabl. 25mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

200

Прогнозна стойност, без ДДС
91.83 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция Diazepam
1) Кратко описание

Diazepam/amp. 0,01-2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

2000

Прогнозна стойност, без ДДС
1183.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция Diazepam
1) Кратко описание

Diazepam /tabl. 0,005g.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

300

Прогнозна стойност, без ДДС
19.75 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция Diazepam
1) Кратко описание

Diazepam/tabl/ 0.01g.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

400

Прогнозна стойност, без ДДС
32.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция Digoxin
1) Кратко описание

Digoxin /amp. 0.25mg/ml -2ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

25

Прогнозна стойност, без ДДС
21.25 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция Diosmin
1) Кратко описание

Diosmin /tabl. 600mg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

450

Прогнозна стойност, без ДДС
259.62 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 60 / Заглавие на обособената позиция Dopamine
1) Кратко описание

Dopamine/amp. 200mg/5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

50

Прогнозна стойност, без ДДС
86.25 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 61 / Заглавие на обособената позиция Doxycycline
1) Кратко описание

Doxycycline/cap. 0.1g.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

600

Прогнозна стойност, без ДДС
119.15 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 62 / Заглавие на обособената позиция Drotaverine
1) Кратко описание

Drotaverine/amp./0,04g- 2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

6000

Прогнозна стойност, без ДДС
1800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 63 / Заглавие на обособената позиция Drotaverine
1) Кратко описание

Drotaverine/tabl. 0,04g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

5000

Прогнозна стойност, без ДДС
750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 64 / Заглавие на обособената позиция Enoxaparin
1) Кратко описание

Enoxaparin/amp. 40mg.—0.4ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

500

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 65 / Заглавие на обособената позиция Ephedrine hydrochloride
1) Кратко описание

Ephedrine hydrochloride /amp. 50mg/ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

250

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 66 / Заглавие на обособената позиция Epinephrine
1) Кратко описание

Epinephrine /amp. 0.1mg/ml – 1ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

150

Прогнозна стойност, без ДДС
136.25 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 67 / Заглавие на обособената позиция Epoetin beta
1) Кратко описание

Epoetin beta /amp. 1000UI

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

30

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 68 / Заглавие на обособената позиция Ergocalciferol
1) Кратко описание

Ergocalciferol /fl. 10ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

6

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 69 / Заглавие на обособената позиция Estamsylate
1) Кратко описание

Estamsylate/amp. 250mg.2ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

1200

Прогнозна стойност, без ДДС
2320 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Ethacridine lactate
1) Кратко описание

Ethacridine lactate/sol. 1gr/1000ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

60

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 71 / Заглавие на обособената позиция Ethacridine lactate
1) Кратко описание

Ethacridine lactate/ung. 15g.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

5

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 72 / Заглавие на обособената позиция Etilefrine
1) Кратко описание

Etilefrine /amp. 10mg./ml -- 1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

20

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 73 / Заглавие на обособената позиция Etomidate
1) Кратко описание

Etomidate amp. 2mg/ml – 10ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

300

Прогнозна стойност, без ДДС
615 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 74 / Заглавие на обособената позиция Famotidine
1) Кратко описание

Famotidine /fl. 20mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

70

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 75 / Заглавие на обособената позиция Famotidine
1) Кратко описание

Famotidine tabl. 40mg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

4100

Прогнозна стойност, без ДДС
410 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 76 / Заглавие на обособената позиция Fat emulsions
1) Кратко описание

Fat emulsions/sol. 20% 500 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

15

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 77 / Заглавие на обособената позиция Fentanyl
1) Кратко описание

Fentanyl/amp. 50microgr./ml – 5ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

2000

Прогнозна стойност, без ДДС
1833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 78 / Заглавие на обособената позиция Fentanyl
1) Кратко описание

Fentanyl/amp. 50microgr./ml – 2ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

800

Прогнозна стойност, без ДДС
300 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 79 / Заглавие на обособената позиция Ferrous fumarate/ascor. acid
1) Кратко описание

Ferrous fumarate/ascor. acid/tabl. 100mg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

3000

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 80 / Заглавие на обособената позиция Fericttydroxide polymaltose
1) Кратко описание

Fericttydroxide polymaltose sol. 30ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 81 / Заглавие на обособената позиция Fluconazole
1) Кратко описание

Fluconazole/amp/fl. 2mg/ml 100ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

45

Прогнозна стойност, без ДДС
405 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 82 / Заглавие на обособената позиция Folic acid
1) Кратко описание

Folic acid /tabl. 400mcg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

200

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 83 / Заглавие на обособената позиция furosemide
1) Кратко описание

furosemide /admp. 10mg/ml-2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

380

Прогнозна стойност, без ДДС
243.83 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 84 / Заглавие на обособената позиция Furosemide
1) Кратко описание

Furosemide /tabl. 40mg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

60

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 85 / Заглавие на обособената позиция Galantamine
1) Кратко описание

Galantamine/amp. 10mg/ml—1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

4000

Прогнозна стойност, без ДДС
9666.66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 86 / Заглавие на обособената позиция Gentamicin
1) Кратко описание

Gentamicin/amp. 40mg/ml.—2ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

3000

Прогнозна стойност, без ДДС
1300 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 87 / Заглавие на обособената позиция Gentamicin
1) Кратко описание

Gentamicin/ung ophth. 0,3%

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

5

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 88 / Заглавие на обособената позиция Glaucie ephedrine
1) Кратко описание

Glaucie ephedrine /syrup. 125ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

2

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 89 / Заглавие на обособената позиция Glucose
1) Кратко описание

Glucose/sol. 5% 500ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

1700

Прогнозна стойност, без ДДС
1671.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 90 / Заглавие на обособената позиция Glucose
1) Кратко описание

Glucose/sol./10% 500ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

2000

Прогнозна стойност, без ДДС
2100 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 91 / Заглавие на обособената позиция Glucose
1) Кратко описание

Glucose /amp. 10% 10ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

150

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 92 / Заглавие на обособената позиция Glucose
1) Кратко описание

Glucose /amp. 25% 10ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

2000

Прогнозна стойност, без ДДС
1250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 93 / Заглавие на обособената позиция Glucose
1) Кратко описание

Glucose /amp. 40% 10ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 94 / Заглавие на обособената позиция Glyceryl trinitrate
1) Кратко описание

Glyceryl trinitrate/fl. 50mg 50ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

120

Прогнозна стойност, без ДДС
840 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 95 / Заглавие на обособената позиция Heparin sodium /mucosa
1) Кратко описание

Heparin sodium /mucosa/ fl. 25 000IU/5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

400

Прогнозна стойност, без ДДС
2146.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 96 / Заглавие на обособената позиция Heparinoid
1) Кратко описание

Heparinoid/ung. 100IU/mg(60mg – 30gr.)

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

5

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 97 / Заглавие на обособената позиция Hetastarch
1) Кратко описание

Hetastarch/sol./10% 500 ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

150

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 98 / Заглавие на обособената позиция Hexoprenaline
1) Кратко описание

Hexoprenaline/amp. 0.01mg./2ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 99 / Заглавие на обособената позиция Hexoprenaline
1) Кратко описание

Hexoprenaline /tabl. 0.5mg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

1500

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 100 / Заглавие на обособената позиция Hydrochlorothiazide
1) Кратко описание

Hydrochlorothiazide/tabl. 25/mg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

60

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 101 / Заглавие на обособената позиция Hydrocortisone/Oxytetracycline
1) Кратко описание

Hydrocortisone/Oxytetracycline/fl. 30ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

15

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 102 / Заглавие на обособената позиция Ichthamol
1) Кратко описание

Ichthamol /ung. 10% 15gr.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

2

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 103 / Заглавие на обособената позиция Immunoglobuline, normal human, for intravascular adm.
1) Кратко описание

Immunoglobuline, normal human, for intravascular adm. amp. 5% -- 5ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

1000

Прогнозна стойност, без ДДС
10583.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 104 / Заглавие на обособената позиция Insulin human (rDNA)
1) Кратко описание

Insulin human (rDNA) amp. 100UI/ml. – 3ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

15

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 105 / Заглавие на обособената позиция Isoflurane
1) Кратко описание

Isoflurane sol. for inh. 250ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

60

Прогнозна стойност, без ДДС
4509 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 106 / Заглавие на обособената позиция Ketamine
1) Кратко описание

Ketamine/fl. 500 mg.10ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

300

Прогнозна стойност, без ДДС
2002.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 107 / Заглавие на обособената позиция Lactulose
1) Кратко описание

Lactulose/sol. 500ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

150

Прогнозна стойност, без ДДС
1450 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 108 / Заглавие на обособената позиция Levobupivacaine
1) Кратко описание

Levobupivacaine/amp. /5mg/ml—10ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

70

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 109 / Заглавие на обособената позиция Lidocaine
1) Кратко описание

Lidocaine/amp. 1 % 10 ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

1750

Прогнозна стойност, без ДДС
2610.42 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 110 / Заглавие на обособената позиция Lidocaine
1) Кратко описание

Lidocaine/amp. 2% 10ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

100

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 111 / Заглавие на обособената позиция Magnesium DL- aspartate
1) Кратко описание

Magnesium DL- aspartate tabl 500mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

6000

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 112 / Заглавие на обособената позиция Magnesium sulphate
1) Кратко описание

Magnesium sulphate/amp. 4.095/10ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

6000

Прогнозна стойност, без ДДС
8950 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 113 / Заглавие на обособената позиция Mannitol
1) Кратко описание

Mannitol/sol./15% on 500ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

50

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 114 / Заглавие на обособената позиция Merоnem
1) Кратко описание

Merоpenem/fl./1g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

70

Прогнозна стойност, без ДДС
945 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 115 / Заглавие на обособената позиция Metamizole sodium
1) Кратко описание

Metamizole sodium amp. 500mg/ml-2 ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

9000

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 116 / Заглавие на обособената позиция Metamizole sodium
1) Кратко описание

Metamizole sodium tabl. 500mg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

800

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 117 / Заглавие на обособената позиция Met. sod./pitf.hydr./fenpiv.bromide
1) Кратко описание

Met. sod./pitf.hydr./fenpiv.bromide amp. 500mg/ml+2mg/ml+0.02mg/ml—2ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

800

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 118 / Заглавие на обособената позиция Met.sod./pitof.hydr./fenpiv.bromide
1) Кратко описание

Met.sod./pitof.hydr./fenpiv.bromide tabl. 500mg/5mg/0.1mg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

600

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 119 / Заглавие на обособената позиция Methyldopa
1) Кратко описание

Methyldopa/tabl. 250mg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

2000

Прогнозна стойност, без ДДС
316.66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 120 / Заглавие на обособената позиция Methylergometrine
1) Кратко описание

Methylergometrine hydrogen maleate amp. 0.2mg/ 1ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

3000

Прогнозна стойност, без ДДС
2400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 121 / Заглавие на обособената позиция Меthylergometrine
1) Кратко описание

Меthylergometrine hydrogen maleate tabl. 0.125mg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

1800

Прогнозна стойност, без ДДС
111.9 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 122 / Заглавие на обособената позиция Methylprednisolone
1) Кратко описание

Methylprednisolone/amp. 15.78mg/1ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

50

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 123 / Заглавие на обособената позиция Methylprednisolone
1) Кратко описание

Methylprednisolone tabl. 4mg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

20

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 124 / Заглавие на обособената позиция Methylprednisolone
1) Кратко описание

Methylprednisolone/fl. 40mg/1ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

350

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 125 / Заглавие на обособената позиция Metoclopramide
1) Кратко описание

Metoclopramide/amp. 10mg/2 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

1100

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 126 / Заглавие на обособената позиция Metoclopramide
1) Кратко описание

Metoclopramide/tabl. 10mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

600

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 127 / Заглавие на обособената позиция Metronidazole
1) Кратко описание

Metronidazole sol. 500mg/100ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

2200

Прогнозна стойност, без ДДС
2640 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 128 / Заглавие на обособената позиция Metronidazole
1) Кратко описание

Metronidazole/tabl. 250mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

100

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 129 / Заглавие на обособената позиция Miconazole/hydrocortisone
1) Кратко описание

Miconazole/hydrocortisone crem. 15g.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

3

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 130 / Заглавие на обособената позиция Midozolam
1) Кратко описание

Midozolam as maleate amp 15mg/3ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

1000

Прогнозна стойност, без ДДС
2600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 131 / Заглавие на обособената позиция Monoclonal Test Reagent
1) Кратко описание

Monoclonal Test Reagent fl. Anti A – 10ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

25

Прогнозна стойност, без ДДС
250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 132 / Заглавие на обособената позиция Monoclonal Test Reagent
1) Кратко описание

Monoclonal Test Reagent fl. Anti B - 10ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

25

Прогнозна стойност, без ДДС
250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 133 / Заглавие на обособената позиция Monoclonal Test Reagent
1) Кратко описание

Monoclonal Test Reagent fl. Anti AB – 10ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

25

Прогнозна стойност, без ДДС
287.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 134 / Заглавие на обособената позиция Morfine
1) Кратко описание

Morfine amp. 10mg/1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 135 / Заглавие на обособената позиция Nadroparin calcium
1) Кратко описание

Nadroparin calcium amp. /2 850IU aXa 0.3ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 136 / Заглавие на обособената позиция Nadroparin calcium
1) Кратко описание

Nadroparin calcium/amp. 3 800IU aXa 0.4ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

20

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 137 / Заглавие на обособената позиция Nadroparin calcium
1) Кратко описание

Nadroparin calcium /amp. 5 700IU aXa 0.6ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

150

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 138 / Заглавие на обособената позиция Natural phospholipids
1) Кратко описание

Natural phospholipids Endotracheo pulmonary instillation, suspension 80 mg/ml – 1,5 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

300

Прогнозна стойност, без ДДС
139960 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 139 / Заглавие на обособената позиция Nalidixic acid
1) Кратко описание

Nalidixic acid tabl. 500mg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

600

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 140 / Заглавие на обособената позиция Neomycin & Bacitracin
1) Кратко описание

Neomycin & Bacitracin/ung. 20gr.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

5

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 141 / Заглавие на обособената позиция Nifedipine
1) Кратко описание

Nifedipine /tabl. 20mg. retard

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

300

Прогнозна стойност, без ДДС
20 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 142 / Заглавие на обособената позиция Nystatin
1) Кратко описание

Nystatin/tabl. 500 000 E

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

400

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 143 / Заглавие на обособената позиция Nystatin
1) Кратко описание

Nystatin/ung. 100 000IU/g. 15gr.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

5

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 144 / Заглавие на обособената позиция Oral solution Fe, Mn , Cu gluconate
1) Кратко описание

Oral solution Fe, Mn , Cu gluconate amp. 50mg/1.33mg/0.70mg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

300

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 145 / Заглавие на обособената позиция Oxytocin
1) Кратко описание

Oxytocin/amp. 5IU/ml.—1ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

12000

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 146 / Заглавие на обособената позиция Papaverine hydrochloride
1) Кратко описание

Papaverine hydrochloride/amp. 20mg/ml – 1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

2500

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 147 / Заглавие на обособената позиция Papaverine hydrochloride
1) Кратко описание

Papaverine hydrochloride/tabl. 50mg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

300

Прогнозна стойност, без ДДС
17.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 148 / Заглавие на обособената позиция Paracetamol
1) Кратко описание

Paracetamol/tabl. 500mg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

1200

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 149 / Заглавие на обособената позиция Paracetamol
1) Кратко описание

Paracetamol/sol. 10mg./ml.—100ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

600

Прогнозна стойност, без ДДС
770 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 150 / Заглавие на обособената позиция Pethidine hydrochloride
1) Кратко описание

Pethidine hydrochloride amp. 50mg/ml—2ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

300

Прогнозна стойност, без ДДС
420 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 151 / Заглавие на обособената позиция Phenobarbital sodium
1) Кратко описание

Phenobarbital sodium/amp. 100mg/ml—2ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

150

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 152 / Заглавие на обособената позиция Phytomenadione
1) Кратко описание

Phytomenadione/amp. 10mg/ml—1ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

270

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 153 / Заглавие на обособената позиция Phytomenadione
1) Кратко описание

Phytomenadione sol 20mg/ml-5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

80

Прогнозна стойност, без ДДС
623.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 154 / Заглавие на обособената позиция Pipecuronium bromide
1) Кратко описание

Pipecuronium bromide amp. 4mg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

1500

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 155 / Заглавие на обособената позиция Piperacillin / Tazobactam
1) Кратко описание

Piperacillin / Tazobactam/fl. 4.5gr.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

40

Прогнозна стойност, без ДДС
605.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 156 / Заглавие на обособената позиция Piperacilln
1) Кратко описание

Piperacilln /fl. 1gr.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

100

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 157 / Заглавие на обособената позиция Policresulen
1) Кратко описание

Policresulen/sol. 36% --50g.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

6

Прогнозна стойност, без ДДС
27.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 158 / Заглавие на обособената позиция Potassium chloride
1) Кратко описание

Potassium chloride/amp. 14.9%--10ml ; 15%--10ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

300

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 159 / Заглавие на обособената позиция Povidone-- iodine
1) Кратко описание

Povidone-- iodine sol./1000ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

30

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 160 / Заглавие на обособената позиция Povidone-- iodine
1) Кратко описание

Povidone-- iodine sol. 10%--100ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

30

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 161 / Заглавие на обособената позиция Promethazine hydrochloride
1) Кратко описание

Promethazine hydrochloride amp./25mg/ml—2ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

1200

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 162 / Заглавие на обособената позиция Propafenone
1) Кратко описание

Propafenone amp. 70mg.-20ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 163 / Заглавие на обособената позиция Propofol
1) Кратко описание

Propofol amp. 10mg/ml—20ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

1200

Прогнозна стойност, без ДДС
3280 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 164 / Заглавие на обособената позиция Propofol
1) Кратко описание

Propofol amp. 10mg/ml - 50ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

400

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 165 / Заглавие на обособената позиция Purified Tetanus Toxoid
1) Кратко описание

Purified Tetanus Toxoid amp. 1 доза (0.5ml)

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 166 / Заглавие на обособената позиция Pyoctanin
1) Кратко описание

Pyoctanin/ sol. 1%;2% --20ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

5

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 167 / Заглавие на обособената позиция Pyridoxine hydrochloride
1) Кратко описание

Pyridoxine hydrochloride/amp. 50mg/ml—2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

180

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 168 / Заглавие на обособената позиция Ranitidine
1) Кратко описание

Ranitidine amp./50mg/2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

20

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 169 / Заглавие на обособената позиция Retinol Palmilate /Tocoferol acetate
1) Кратко описание

Retinol Palmilate /Tocoferol acetate peril. 5 000IU+_100IU

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

100

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 170 / Заглавие на обособената позиция Saccharated ferric oxide
1) Кратко описание

Saccharated ferric oxide/amp. 20mg/ml—5ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

30

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 171 / Заглавие на обособената позиция Sodium bromide
1) Кратко описание

Sodium bromide amp. 100mg/ml – 5ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

300

Прогнозна стойност, без ДДС
310 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 172 / Заглавие на обособената позиция Sodium chloride
1) Кратко описание

Sodium chloride/amp./0.9% -- 10ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

6500

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 173 / Заглавие на обособената позиция Sodium chloride
1) Кратко описание

Sodium chloride/sol. 0,9% -- 100ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

2200

Прогнозна стойност, без ДДС
1448.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 174 / Заглавие на обособената позиция Sodium chloride
1) Кратко описание

Sodium chloride/sol. 0,9% -- 500ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

4000

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 175 / Заглавие на обособената позиция Sodium chloride / Glucose
1) Кратко описание

Sodium chloride / Glucose sol. 0.9% + 5% --500ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

10800

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 176 / Заглавие на обособената позиция Sodium chloride; Potassium chloride Calcium chloride
1) Кратко описание

Sodium chloride; Potassium chloride Calcium chloridesol. 8.6g/l+0.300g/l+0.330g/l.--500ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

6000

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 177 / Заглавие на обособената позиция Sodium citrate
1) Кратко описание

Sodium citrate/amp. 31mg/ml—1ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

20

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 178 / Заглавие на обособената позиция Sodium citrate
1) Кратко описание

Sodium citrate/amp. 205mg – 5ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

20

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 179 / Заглавие на обособената позиция Sodium hydrogencarbonate
1) Кратко описание

Sodium hydrogencarbonate amp. 8.4% -- 20ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

150

Прогнозна стойност, без ДДС
183.75 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 180 / Заглавие на обособената позиция Sodium meglumine amidotrizote
1) Кратко описание

Sodium meglumine amidotrizote amp. 76% -- 20ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

15

Прогнозна стойност, без ДДС
73.75 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 181 / Заглавие на обособената позиция Sol. Iodi spirituosa
1) Кратко описание

Sol. Iodi spirituosa sol. 5%(jodine) – 1000ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

33

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 182 / Заглавие на обособената позиция Spiritus aethylicus
1) Кратко описание

Spiritus aethylicus sol. 70% – 1000ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

400

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 183 / Заглавие на обособената позиция Spiritus aethylicus
1) Кратко описание

Spiritus aethylicus sol. 95% - 1 000ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

200

Прогнозна стойност, без ДДС
913.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 184 / Заглавие на обособената позиция Succinylated gelatine / Sodium chloride
1) Кратко описание

Succinylated gelatine / Sodium chloride sol. 40mg/ml+7.01mg/ml-500ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

30

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 185 / Заглавие на обособената позиция Suxamethonium chloride
1) Кратко описание

Suxamethonium chloride amp. 10mg/ml – 5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

3000

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 186 / Заглавие на обособената позиция Terlipressin
1) Кратко описание

Terlipressin/amp. 0.1mg/ml – 2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

120

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 187 / Заглавие на обособената позиция Tetanus antiserum
1) Кратко описание

Tetanus antiserum/amp. 1 500UI

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

15

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 188 / Заглавие на обособената позиция Thiamine hydrochloride
1) Кратко описание

Thiamine hydrochloride amp. 40mg/ml – 2ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

220

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 189 / Заглавие на обособената позиция Thiamine hydroghloride
1) Кратко описание

Thiamine hydroghloride/tabl. 5mg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

100

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 190 / Заглавие на обособената позиция Thiopental sodium
1) Кратко описание

Thiopental sodium/fl. 1 g

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

900

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 191 / Заглавие на обособената позиция Tobramycin
1) Кратко описание

Tobramycin/fl./80mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 192 / Заглавие на обособената позиция Tobramycin
1) Кратко описание

Tobramycin/sol./collyr 3mg/ml –5ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

20

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 193 / Заглавие на обособената позиция Tramadol hydrochloride
1) Кратко описание

Tramadol hydrochloride/amp. 100mg /2ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

3000

Прогнозна стойност, без ДДС
1875 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 194 / Заглавие на обособената позиция Troxerutin
1) Кратко описание

Troxerutin gel. 2% -- 40g.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 195 / Заглавие на обособената позиция Vancomycin
1) Кратко описание

Vancomycin as hydrochloride fl. 500mg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

150

Прогнозна стойност, без ДДС
746.25 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 196 / Заглавие на обособената позиция Vancomycin
1) Кратко описание

Vancomycin as hydrochloride fl. 1000mg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

50

Прогнозна стойност, без ДДС
312.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 197 / Заглавие на обособената позиция Verapamil
1) Кратко описание

Verapamil amp. 5 mg/2 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

30

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 198 / Заглавие на обособената позиция Vit. B complex
1) Кратко описание

Vit. B complex amp 2 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

70

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 199 / Заглавие на обособената позиция Water for injection
1) Кратко описание

Water for injection amp. 10ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

4000

Прогнозна стойност, без ДДС
766.66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 200 / Заглавие на обособената позиция Xylometazoline hydrochloride
1) Кратко описание

Xylometazoline hydrochloride/sol. 0,1% 10ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

10

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 201 / Заглавие на обособената позиция Хран. Добавка( AL chl.+Mg chl.+Ca carbonicum)
1) Кратко описание

Хран. Добавка( AL chl.+Mg chl.+Ca carbonicum) /tabl. 160mg+160mg+200mg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

400

Прогнозна стойност, без ДДС
16.66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 202 / Заглавие на обособената позиция Cilastatin, Imipenem
1) Кратко описание

Cilastatin, Imipenem - fl. 500mg/500mg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

120

Прогнозна стойност, без ДДС
1654 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 203 / Заглавие на обособената позиция Cyclopentolate
1) Кратко описание

Cyclopentolate fl. - sol/collyr 10mg/ml -15ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

10

Прогнозна стойност, без ДДС
48.66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 204 / Заглавие на обособената позиция Midozolam
1) Кратко описание

Midozolam amp. 5mg/5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

700

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 205 / Заглавие на обособената позиция Salbutamol
1) Кратко описание

Salbutamol sol. 5mg/ml -20ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

10

Прогнозна стойност, без ДДС
80.42 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 206 / Заглавие на обособената позиция Atracurium besylate
1) Кратко описание

Atracurium besylate amp/fl. 25mg5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

50

Прогнозна стойност, без ДДС
68.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 207 / Заглавие на обособената позиция Bupivacaine heavy
1) Кратко описание

Bupivacaine heavy amp/fl. 5mg/ml-4ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

20

Прогнозна стойност, без ДДС
106.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 208 / Заглавие на обособената позиция Lidocaine
1) Кратко описание

Lidocaine ung.5%-40g.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

30

Прогнозна стойност, без ДДС
61 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 209 / Заглавие на обособената позиция Metopropol
1) Кратко описание

Metopropol amp. 1mg/ml-5ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

10

Прогнозна стойност, без ДДС
34.22 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 210 / Заглавие на обособената позиция Mifepristone
1) Кратко описание

Mifepristone tabl. 200mg.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

10

Прогнозна стойност, без ДДС
391.08 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 211 / Заглавие на обособената позиция Piracetam
1) Кратко описание

Piracetam amp.3g/15ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

20

Прогнозна стойност, без ДДС
17.17 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 212 / Заглавие на обособената позиция Water (aqua redestillata)
1) Кратко описание

Water (aqua redestillata) sol. 500ml.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

6000

Прогнозна стойност, без ДДС
5450 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 213 / Заглавие на обособената позиция Caffeine citrate
1) Кратко описание

Caffeine citrate amp. 20mg/ml-3ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

200

Прогнозна стойност, без ДДС
36.16 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение