Версия за печат

01419-2015-0003

BG-Плевен:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р-ОПАК-04 от 03.04.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, ул. Чаталджа № 60, За: Елица Дякова, Република България 5800, Плевен, Тел.: 064 885100, E-mail: dunavbd@bddr.org, Факс: 064 803342

Място/места за контакт: Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bd-dunav.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.bd-dunav.org/content/profil-na-kupuvacha/op-provejdane-na-obucheniia-za-povishavane-na-kvalifikaciiata-i-profesionalizma-i-izpalnenie-na-deynosti-za-informaciia-i-publichnost-po-proektusavarshenstvane-na-profesionalnite-umeniia-na-slujitelite-ot-bduvdr-s-centar-gr-pleven/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Обществената поръчка е с предмет: „Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионализма и изпълнение на дейности за информация и публичност по проект „Усъвършенстване на професионалните умения на служителите от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №14-22-7/29.09.2014 г., Бюджетна линия BG051РО002/14/2.2-16 на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” и включва три обособени позиции: Обособена позиция №1 «Специализирани обучения и дейности за информация и публичност»;Обособена позиция №2 «Логистика на специализирани обучения»;Обособена позиция №3 «Изработване на информационни материали».Настоящата поръчка – в частта за обособени позиции № 2 и №3, е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмета на поръчката е „Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионализма и изпълнение на дейности за информация и публичност по проект „Усъвършенстване на професионалните умения на служителите от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №14-22-7/29.09.2014 г., Бюджетна линия BG051РО002/14/2.2-16 на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” и включва три обособени позиции: Обособена позиция №1 «Специализирани обучения и дейности за информация и публичност», включваща:Обучение №1: Обучение на тема „Прилагане на европейското и национално законодателство в процеса на управление на водите на басейново ниво”;Обучение №2: Обучение на тема „Интегрирано управление на водите в Дунавски район”;Обучение №3: Обучение на тема „Управление на информацията”;Обучение №4: Обучение на тема „Взаимодействие с обществеността”;Задача №1: Организиране и провеждане на 2 пресконференции;Обособена позиция №2 «Логистика на специализирани обучения», вкл. Логистика на Обучение №1: Обучение на тема „Прилагане на европейското и национално законодателство в процеса на управление на водите на басейново ниво”;Логистика на Обучение №2: Обучение на тема „Интегрирано управление на водите в Дунавски район”;Логистика на Обучение №3: Обучение на тема „Управление на информацията”;Логистика на Обучение №4: Обучение на тема „Взаимодействие с обществеността”; Обособена позиция №3 «Изработване на информационни материали», вкл. Задача №1: Изработване на 1 бр. банер;Задача №2: Изработване и разпространение на 500 информационни брошури.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

80510000, 80511000, 79820000, 55120000, 22000000, 22150000

Описание:

Услуги по специализирано обучение
Услуги по обучение на персонала
Услуги, свързани с печатането
Услуги по организирането на срещи и събрания в хотели
Печатни материали и свързани с тях продукти
Брошури

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: Р-ОПАК-03 от 26.02.2015 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

Р-ОПАК-03/26.02.2015г.

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-651092
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1419-2015-3
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

651092

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

26.02.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

В посочения в обявлението на обществената поръчка срок не е постъпила нито една оферта за участие в процедурата по Обособена позиция №3 «Изработване на информационни материали», вкл. Задача №1: Изработване на 1 бр. банер;Задача №2: Изработване и разпространение на 500 информационни брошури.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция №3 «Изработване на информационни материали», вкл. Задача №1: Изработване на 1 бр. банер;Задача №2: Изработване и разпространение на 500 информационни брошури.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Петър Величков Димитров
Длъжност: директор