00684-2015-0007

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Болница Лозенец, ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, E-mail: hq@uni-hospital.government.bg, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=88.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Абонаментното поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
Място на изпълнение: Гр. София, ул. Козяк, 1
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

“Абонаментното поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

“Абонаментното поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца”

Прогнозна стойност без ДДС
110000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участниците следва да представят с офертата и документ за внесена гаранция за участие в откритата процедура в размер на 1100 /хиляда и сто/ лева. 2. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането по договора се извършва отложено в срок до 60 /шестдесет/ дни от датата на представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва самостоятелно или само в едно обединение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Документи за представяне на участниците, които включават: За да удостовери, че отговаря на нормативноустановените изисквания, посочени в Търговския закон, ЗОП, ЗПУКИ, ЗТР, ЗМИП, ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, както и на изисквания, определени в тази документация, участниците в процедурата трябва да представят: 1 Документи за представяне на участниците, които включават: 1.1. Представяне на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Абонаментното поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца”по образец съгласно Приложение № 1. 1.2. Декларация за единния идентификационен код (ЕИК) по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, по образеца в Приложение № 4, а когато участник е физическо лице – нотариално заверено копие от документа за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, представя съответен еквивалентен документ за регистрация, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен в официален превод на български език. Представеният документ за регистрация не се приема за „еквивалентен” и участникът се отстранява от участие в процедурата, ако не удостоверява по безспорен начин следните обстоятелства: - системата на управление и представителство на участника; - имената на лицата, представляващи участника; - имената на лицата – членове на управителните органи на участника; - имената на лицата – членове на контролните органи на участника (ако има такива); 1.3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствието на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. 1-5 - от ЗОП по образеца в Приложение № 5 от документацията; 2. Когато участниците в откритата процедура са обединения представят и оригинал или нотариално заверено копие от договора за създаване на обединението/консорциума или допълнително споразумение към този договор, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението/консорциума - и документ, подписан от лицата в обединението/консорциума, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие в процедурата, съгласно образеца в Приложение № 16а или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за техническите възможности и професионална квалификация на участника: -Участникът да е оторизиран от производителя на модулните системи за операционни зали и реанимация, Блок 3А, фирма HT LABOR + HOSPITALTECHNIK AG, за сервизна поддръжка и подмяна на части и елементи, включително НЕРА филтри-доказва се с оторизационно писмо на името на участника от производителя. - Участникът да разполага със сервизна база на територията на гр. София за осигуряване на дейностите по абонаментно поддържане на климатичната техника, доказва се с декларация. -Участникът да разполага с техническите лица, които могат да бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, доказва се със списък придружен с документи, удостоверяващи професионалната им квалификация – по образеца Приложение № 7 от документацията. -Участникът да е съгласен с проекта на договор по образеца в Приложение № 6 от документацията, доказва се с декларация; -Декларация по чл. 55, ал.5 и ал.6 от ЗОП по образеца в Приложение № 8 от документацията; -Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по образеца в Приложение № 9 от документацията; -Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образеца в Приложение № 10 от документацията; -Доказателства, че участникът ще разполага с ресурсите на трето лице,представя се предварителен договор или декларация от третото лице. -Декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5 от ЗМИП по образеца в Приложение № 12 от документацията; -Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП по образеца в Приложение № 13 от документацията; -Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици по образеца в Приложение №14 от документацията; -Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. -Когато участникът в процедурата е обединение/консорциум, - документите по т.7.1.2. – 7.1.3. от документацията се представят за всеки съдружник от обединението/ консорциума; - документите по т.7.4 от документацията се представят само за участниците, чрез които обединението /консорциума доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП; Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т.7.1.3. от документацията се представя в официален превод, а документите по т.7.4 и т.7.9 от документацията, които са на чужд език, се представят и в превод.
Минимални изисквания: Възложителят ще отстранява от участие в откритата процедура всеки участник, който не отговаря на нормативноустановените изисквания, на изискванията в ЗОП и на специалните изисквания, посочени в настоящата документацията за участие или е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което е непълно и/или не отговаря на Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. Изискване към изпълнението на поръчката: Участникът да има възможност да извършва дейностите по абонаментно поддържане на климатичната техника, както и профилактики по местонахождение на машините, съоръженията и инсталациите.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: предложена цена; тежест: 70
Показател: срок за реакция при възникнали повреди; тежест: 10
Показател: срок за отстраняване на възникналите повреди; тежест: 10
Показател: гаранционен срок за извършената услуга; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.05.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.05.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.05.2015 г.  Час: 10:00
Място

Адмиистративна сграда на Болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Управляващите и представляващите участниците или техни упълномощени представители.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 029 807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.04.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ