01385-2015-0003

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП 5706 от 01.04.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

“Ученическо и столово хранене” ЕАД – гр. Варна, гр.Варна, ул. „Цанко Дюстабанов” №1, За: Атанас Янков, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 751072, E-mail: ushead2014@abv.bg, Факс: 052 744154

Място/места за контакт: Атанас Янков

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ushvarna.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.ushvarna.com/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на община Варна, по обособени позиции” 1. Обособена позиция № 1: „Периодична доставка на пиле и пилешки продукти” 2. Обособена позиция №2: „Периодична доставка на месо и колбаси“ 3. Обособена позиция № 3: „Периодична доставка на риба” 4. Обособена позиция №4: „Периодична доставка на млечни продукти” 5. Обособена позиция № 5: „Периодична доставка на плодове и зеленчуци – I район” 6. Обособена позиция № 6: „Периодична доставка на плодове и зеленчуци – II район” 7. Обособена позиция № 7: „Периодична доставка на препаботени: плодове, зеленчуци и ядки” 8. Обособена позиция № 8: „Периодична доставка на олио и яйца” 9. Обособена позиция № 9: „Периодична доставка на Бакалски стоки” 10. Обособена позиция №10: „Периодична доставка на мляко” 11. Обособена позиция №11: „Периодична доставка на хляб, мая и брашно” 12. Обособена позиция № 12: „Периодична доставка на боза” Забележка: Обособена позиция № 7 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания или еквивалентен регистър на държава - членка на Европейски съюз.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на доставката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на открита процедура по смисъла на Закона за обществените поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Петър Иванов Кадънков
Длъжност: Прокурист на “Ученическо и столово хранен ЕАД, гр. Варна