00159-2015-0003

BG-ДОБРИЧ: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛ НЕЗАВИСИМОСТ № 20, За: ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ КОСТАДИНОВ - СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ В ДИРЕКЦИЯ УТСОСПООС, Р БЪЛГАРИЯ 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dobrichka.bg/profile/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчката представлява: изграждане на изпусквател на язовир, автоспирка, естествена чешма, обществена тоалетна, рехабилитация на три водопровода, реконструкция на седем отводнителни канала и канавки, ремонтно възстановителни работи в седем социални патронажа, четири автоспирки, обществена тоалетна, две естествени чешми, девет огради в гробищни паркове и кметства,шест клубове на пенсионера, стадион,дом на покойника, сграда ДВХД, обредна зала, седем водостока, благоустрояване в четири населени места и почистване на гробищен парк в едно населено място. Обектите са в населените места на община Добричка. Поръчката е с петдесет и девет обособени позиции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Настоящата обществена поръчка включва петдесет и девет обособени позиции. Приблизителни количества на дейности включени в предмета на поръчката: Полагане на хидроизолация два пласта с посипка 4,5 и газопламъчно залепване - 258м2. Монтаж на алуминиеви и PVC врати - 33 бр. Подмяна дървени прозорци с PVC - 21 бр. Полагане на вътрешна и външна гладка вароциментова мазилка - 824 м2. Изравнителна циментова замазка 192 м2. Полагане на теракот - 136м2 и фаянс - 94м2. Цветен латекс по стени и тавани 2211м2, блажна боя по мет. повърхности и цокли - 375м2. Фасаген по външни фасади 370м2. Армирана бетонова настилка - 2136м2, полагане на силикатна и минерална мазилка по фасади - 245м2, гипсова шпакловка по стени и тавани - 1343м2. Реконструкция на огради от бетонови колове, бодливател и поц. мрежа - 1238мл. Ръчен и механизиран изкоп - 1780м3, направа на кофраж 1196м2, полагане на бетон в изкоп и кофраж - 258м3. Заготовка и монтаж на армировка за стоманобетонни конструкции - 9020кг. Услуги с механизирана техника - 27мсм.

Прогнозна стойност без ДДС
424996.66 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

70


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в обществената поръчка за всички обособени позиции не се изисква съгласно чл.59, ал.5, т.2 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми: • парична сума: за Обособена позиция от 1 до 59 - в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС за всяка обособена позиция; преведена по сметка на Община Добричка в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 87 SOMB 913033100200 01; BIC: SOMBBGSF или • оригинал на банкова гранция на същата стойност. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато Изпълнителят избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и да бъде със срок не по-кратък от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока за изпълнение на договора. Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са описани в проекто -договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Дейностите, предмет на обществената поръчка се финансират със средства от бюджета на Община Добричка за 2015 год. Разплащането се извършва в български лева, по банков път по сметката на изпълнителя и съгласно клаузите на проекто - договора приложен към документацията за участие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които: 1. определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението; /съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП/; 2. гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след сключването на договора за възлагане на обществената поръчка; 3. гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; 4. гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора, до края на гаранционния срок съгласно подписания договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя или е предложил цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция. 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП; 5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. Когато не е приложено споразумение/договор за създаването на обединение или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата открита процедура. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: a) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „б“ от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; б) Документите по чл. 56, ал. 1, т.1, б. „в“ и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП в) Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците, в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със строителство или услуги; Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения: а) Офертата се подава на български език; б) Документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод; в) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Съгласно т. 16а от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: І. ПЛИК № 1. "Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал.1, т. 1,2,5,6, 8, 11 – 14 от ЗОП: 1. Оферта за участие - Образец 1. 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 3. Представяне на участника – Образец 2, което включва: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; адрес, включително електронен, за кореспонденция; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец 3); Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП - Заверено копие на удостоверение за вписване в ЦПРС или Декларация, че участникът е вписан в регистъра.В случай, че участникът е чуждестранно физ. или юр. лице, той следва да представи еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. Участникът следва да е вписан в ЦПРС, при Камарата на строителите в България, като изпълнител на строежи от група, по чл.5, ал.1 от ПРВВЦПРС и категория, по чл.137, ал. 1 от ЗУТ отговаряща на строежа - обособената позиция за която кандидатства или като изпълнител на отделни видове строителни и монтажни работи от пета група,съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС, съответстващи на видовете ремонтни работи, предмет на поръчката. Удостоверението трябва да е придружено с валиден талон. 4. Когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица се представя: Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (съгласно чл.56 ал.1 т. 2 от ЗОП). 5. Пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към офертата, с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, когато офертата не е подписана от законния представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие. 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Образец 4; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Образец 5; 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец 6; 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Образец 7; За изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд от Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство. 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Образец 8; 11. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка – Образец 9; 12. Декларация за запознаване с обекта – Образец 10; 13. Декларация за застраховка "Професионална отговорност" Образец 11; 14. Доказателства за техническите възможности на участника - съгласно Раздел ІІІ.2.3 от Обявлението. ІІ. ПЛИК № 2 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА"-за всяка ОП, който съдържа: 1. Попълнено и подписано Техническо предложение за изпълнение на поръчката и линеен график - Образец 15, и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец 17), когато е приложимо. ІІІ. ПЛИК № 3 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА"-за всяка ОП, който съдържа: 1. Ценово предложение – Образец 16. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове №2 и №3 се представят за всяка от позициите.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: НЕ СЕ ИЗИСКВАТ
Минимални изисквания: НЕ СЕ ИЗИСКВАТ
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на изпълненото строителство, през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата – попълва се Образец 12. Доказването на изпълненото строителство което е еднакво или сходно с предмета на поръчката се извършва с някои от следните документи: а). посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б). удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в). копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Списък - Декларация на техническите лица, ангажирани от участника за изпълнение на предмета на поръчката – Образец 13. Списъкът следва да бъде придружен от Декларация за ангажираност на експерт – Образец 14.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. * Под строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката се разбира: изграждане, възстановяване, обновяване и ремонт на: сгради; мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; благоустроиствената инфраструктура; хидротехническо строителство - в зависимост от обособената позиция за която кандидатства. 2. Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица ангажирани за изпълнение предмета на поръчката: а). Технически ръководител - строителен инженер с висше образование в областта на строителството или строителен техник със средно специално образование, съгласно чл. 163а от ЗУТ. Трудов стаж по специалността – минимум 5 години. - Участник, кандидатстващ за повече от половината обособени позиции осигурява двама технически ръководители. б). Отговорник по контрола на качеството съгласно Чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП * Съгласно чл. 51а от ЗОП, Участниците може да докажат съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. * В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.04.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Закупуването на документацията НЕ е задължително.В случай, че лицата не желаят изпращане на документацията, те не дължат такса за закупуване и могат да изтеглят пълния обем документация от Профила на купувача http://dobrichka.bg/profile/. В случай, че участниците желаят да получат екземпляр от документацията на хартиен носител: Възложителят НЕ поставя изискване документацията за участие да се получава на място и ще я предостави на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В случай на искане за изпращане на документация, възложителят изисква от лицата направили искането да заплатят документацията, като цената е посочена в обявлението и не е по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Банковата сметка, по която следва да се преведе таксата за закупуване e посочена в документацията .

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.04.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.04.2015 г.  Час: 14:30
Място

ЗАЛА № 108 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ 20

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно • За представителите на средствата за масово осведомяване - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл.64 ЗОП, срокът от 40 дни е намален със 7 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и с още 5 дни, защото от датата на публикуване на обявлението, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет-страницата на Община Добричка на адрес: http://www.dobrichka.bg/ , раздел "Профил на купувача" - http://www.dobrichka.bg/prfile/ . Изтеглянето на документацията от посочения адрес е свободно и безплатно. Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Разясненията по документацията ще се публикуват в 4-дневен срок от получаване на искането на страницата на Община Добричка - http://www.dobrichka.bg, раздел "Профил на купувача" - http://www.dobrichka.bg/profile/ . Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на побликуването им в "Профила на купувача". Комисията чрез съобщение ще обяви не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, на интернет страница на Община Добричка - www.dobrichka.bg, раздел „Профил на купувача” - http://www.dobrichka.bg/profile/, датата, часа и мястото на отварянето.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ СА СЪГЛАСНО ЧЛ. 120 ОТ ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ, Р БЪЛГАРИЯ 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

URL: www.dobrochka.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Изпускател на язовир Смолница 2
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп машинен на ср. з. почви на отвал • Изкоп ръчен • Изсичане на дървета ръчно • Уплътняване на замни маси • Ремонт на входна шахта • Капак от ламарина по размер от място • Ремонт на стоманобетонов кожух • Монтаж на СК Ф400

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изкоп машинен на ср з. почви на отвал • Изкоп ръчен • Изсичане на дървета ръчно • Уплътняване на замни маси • Ремонт на входна шахта • Капак от ламарина по размер от място • Ремонт на стоманобетонов кожух • Монтаж на СК Ф400

Прогнозна стойност, без ДДС
39166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70
5) Допълнителна информация

Забележка: Подробни разяснения четете в техническата спесификация за обекта приложена в документацията. Откриването и възстановяването изправността на основния изпускател е наложително, тъй като той е основно облекчително съоръжение. Но при тежките зимни условия това е трудно изпълнимо, затова собственикът на съоръжението - общ. Добричка, трябва да предвиди провеждане на това мероприятие напролет, при по- подходящи атмосферни условия. Дерето след язовира преминаващо през село Козлодуйци е със силно намалена проводимост и не би могло да поеме дебита на преминаваща през преливника висока вълна. Това налага постоянно източване на водни маси през изпускателя, с цел осигуряване на свободен обем в язовира. По архивни данни той е с диам. Ф400 и дължина 40м. Необходимо е да се извърши цялостен ремонт на стоманобетоновите входна и изходна шахти, продухване и почистване на тръбата, както и възстановяване на стоманобетоновия кожух в частта и извън габарита на стената. Ремонтът на изходното съоръжение включва освен възстановяване на ст.бетоновата шахта и монтаж на два броя нови СК ф400. Трябва да се прокопае траншея от изходната шахта в посока дерето за оттичане на източваните водни маси. Шибърната шахта да се затвори надеждно с капак от стоманена ламарина. За улесняване втичането на водните маси към входната шахта да се прокопае фуниевидна траншея е наклон на откосите 1: 4 в наносните отложения, насочена към шахтата.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Сграда ДВХД с. Опанец
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Обшивка на покрив с OSB • Битумен грунд по дървени повърхности • Д-ка и полагане на битумни керемиди • Д-ка и монтаж на улуци • Изравнителна циментова замазка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Обшивка на покрив с OSB • Битумен грунд по дървени повърхности • Д-ка и полагане на битумни керемиди • Д-ка и монтаж на улуци • Изравнителна циментова замазка

Прогнозна стойност, без ДДС
14033.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Благоустрояване пред кметство с. Ведрина
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж цветни мозаечни плочи с деб. 4 см. • Полагане на цветни градински бордюри • Д-ка на пейка с чугунени крака и облегалка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж цветни мозаечни плочи с деб. 4 см. • Полагане на цветни градински бордюри • Д-ка на пейка с чугунени крака и облегалка

Прогнозна стойност, без ДДС
29166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Ограда парк с. Одърци
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Направа на ограда от мрежа с височина 1,40м., Ж.Б. колове 8/8/210 и бетон в основата на коловете – доставка и монтаж. • Д-ка и м-ж метален двоен портал 300/140 с включено грундиране и боядисване • Изрязване на стари метални шини и тръби • Д-ка и м-ж на метални колове 10/10/04 за портал и входна врата

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Направа на ограда от мрежа с височина 1,40м., Ж.Б. колове 8/8/210 и бетон в основата на коловете – доставка и монтаж. • Д-ка и м-ж метален двоен портал 300/140 с включено грундиране и боядисване • Изрязване на стари метални шини и тръби • Д-ка и м-ж на метални колове 10/10/04 за портал и входна врата

Прогнозна стойност, без ДДС
12500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Естествена чешма с. П.Минково
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп машинен • Изкоп ръчен за подравняване • Д-ка и полагане на полиетиленова тръба Ф 63 • Обратно засипване машинно • Направа ревизионна шахта • Направа на тротоар от балчишки плочи на тревна фуга

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изкоп машинен • Изкоп ръчен за подравняване • Д-ка и полагане на полиетиленова тръба Ф 63 • Обратно засипване машинно • Направа ревизионна шахта • Направа на тротоар от балчишки плочи на тревна фуга

Прогнозна стойност, без ДДС
7500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Отводнителен канал с. Плачи дол
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и полагане на бетон В 15 за стени канал • Кофраж и декофраж за стени канал / при ремонт на отделни места / • Д-ка и полагане на арматура за стени канал

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Д-ка и полагане на бетон В 15 за стени канал • Кофраж и декофраж за стени канал / при ремонт на отделни места / • Д-ка и полагане на арматура за стени канал

Прогнозна стойност, без ДДС
7916.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция на отводнителен канал с. Житница
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Механизирано почистване, продълбочаване и разширяване на отводнителен канал • Доставка и полагане на бетон Б 15 • Доставка и полагане на армировка за стени канал – мрежа Ф6 – 15/15см. • Кофраж и декофраж за стени канал

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Механизирано почистване, продълбочаване и разширяване на отводнителен канал • Доставка и полагане на бетон Б 15 • Доставка и полагане на армировка за стени канал – мрежа Ф6 – 15/15см. • Кофраж и декофраж за стени канал

Прогнозна стойност, без ДДС
27750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Водосток с. Врачанци
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Ръчен изкоп за основи • Бетон за основи В 15 • Армировка за основи • Минимизиране и боядисване с блажна боя на стоманена конструкция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Ръчен изкоп за основи • Бетон за основи В 15 • Армировка за основи • Минимизиране и боядисване с блажна боя на стоманена конструкция

Прогнозна стойност, без ДДС
4166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Водосток с. Богдан
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп земни почви за съоръжение – машинно • Изкоп земни почви – ръчен • Д-ка и полагане на стоманобетонови тръби за водосток Ф 1200 • Кофраж и декофраж • Полагане на бетон В 20

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изкоп земни почви за съоръжение – машинно • Изкоп земни почви – ръчен • Д-ка и полагане на стоманобетонови тръби за водосток Ф 1200 • Кофраж и декофраж • Полагане на бетон В 20

Прогнозна стойност, без ДДС
16666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Водосток на път Козлодуйци-Росеново
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп – механизиран • Доставка и полагане на бетон В 30 • Заготовка и полагане на армировка • Насипване на земни почви

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изкоп – механизиран • Доставка и полагане на бетон В 30 • Заготовка и полагане на армировка • Насипване на земни почви

Прогнозна стойност, без ДДС
15000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Водосток на път Миладиновци - Ловчанци
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп земни почви – машинен • Подложен пясъчен слой • Кофраж и декофраж • Заготовка и монтаж арматура клас А III

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изкоп земни почви – машинен • Подложен пясъчен слой • Кофраж и декофраж • Заготовка и монтаж арматура клас А III

Прогнозна стойност, без ДДС
10833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Автоспирка с. Славеево
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Направа и монтаж на автоспирка • Д-ка и м-ж на пейка • Армирана бетонова настилка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Направа и монтаж на автоспирка • Д-ка и м-ж на пейка • Армирана бетонова настилка

Прогнозна стойност, без ДДС
2750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Обществена тоалетна с. Ломница
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп – ръчен • Кофраж и декофраж • Зидария от бетонови блокове • Покриване с нови керемиди на изпълнителя • Направа на нова покривна конструкция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изкоп – ръчен • Кофраж и декофраж • Зидария от бетонови блокове • Покриване с нови керемиди на изпълнителя • Направа на нова покривна конструкция

Прогнозна стойност, без ДДС
3333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Обредна зала с. Соколник
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м-ж на водосточни улуци • Д-ка и монтаж на ПВЦ врата • Топлоизолиране 50 мм. SPS по външни стени • Минерална мазилка по стени с вкл. грундиране • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж на гранитогрес по стъпала

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Д-ка и м-ж на водосточни улуци • Д-ка и монтаж на ПВЦ врата • Топлоизолиране 50 мм. SPS по външни стени • Минерална мазилка по стени с вкл. грундиране • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж на гранитогрес по стъпала

Прогнозна стойност, без ДДС
8466.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Сграда ДСП с. Овчарово
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м-ж на PVC прозорци • Гипсова шпакловка • Външна гладка циментова мазилка • Боядисване с цветен латекс • Боядисване с блажна боя

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Д-ка и м-ж на PVC прозорци • Гипсова шпакловка • Външна гладка циментова мазилка • Боядисване с цветен латекс • Боядисване с блажна боя

Прогнозна стойност, без ДДС
2666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Сграда ДСП с. Стефан Караджа
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Доставка и монтаж на алуминиева врата • Боядисване с латекс • Д-ка и м-ж противовлажен гипсокартон на конструкция • Теракота по под • Гипсова шпакловка • Изравнителна циментова замазка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Доставка и монтаж на алуминиева врата • Боядисване с латекс • Д-ка и м-ж противовлажен гипсокартон на конструкция • Теракота по под • Гипсова шпакловка • Изравнителна циментова замазка

Прогнозна стойност, без ДДС
2666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Сграда ДСП с. Карапелит
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс по стени и тавани • Гипсова шпакловка • Грундиране с дълбокопроникващ грунд

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс по стени и тавани • Гипсова шпакловка • Грундиране с дълбокопроникващ грунд

Прогнозна стойност, без ДДС
833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Сграда ДСП с. Паскалево
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м-ж на противовлажно тяло • Иззравнителна замазка • Теракота по под • Гипсова шпакловка • Боядисване с латекс двукратно

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Д-ка и м-ж на противовлажно тяло • Иззравнителна замазка • Теракота по под • Гипсова шпакловка • Боядисване с латекс двукратно

Прогнозна стойност, без ДДС
2916.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Сграда ДСП с. Смолница
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс по стени и тавани • Гипсова шпакловка • Доставка и монтаж на ПВЦ врати и прозореци • Изравнителна циментова замазка • Д-ка и полагане на теракот • Д-ка и м-ж на осветителни тела ЛОТ 4х18

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс по стени и тавани • Гипсова шпакловка • Доставка и монтаж на ПВЦ врати и прозореци • Изравнителна циментова замазка • Д-ка и полагане на теракот • Д-ка и м-ж на осветителни тела ЛОТ 4х18

Прогнозна стойност, без ДДС
8500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Сграда ДСП с. Стожер
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Гипсова шпакловка • Боядисване с латекс двукратно • Боядисване с блажна боя по таван • Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец • Пръскана външна бяла мазилка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Гипсова шпакловка • Боядисване с латекс двукратно • Боядисване с блажна боя по таван • Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец • Пръскана външна бяла мазилка

Прогнозна стойност, без ДДС
2083.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Сграда ДСП с. Житница
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и полагане на теракот • Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорци • Гипсова шпакловка • Боядисване с цветен латекс • Вътрешна вароциментова мазилка • Боядисване с блажна боя

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Д-ка и полагане на теракот • Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорци • Гипсова шпакловка • Боядисване с цветен латекс • Вътрешна вароциментова мазилка • Боядисване с блажна боя

Прогнозна стойност, без ДДС
3583.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Водопровод до гробищен парк с. Овчарово
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп – машинен • Д-ка и м-ж водопроводна тръба тръба РЕ ф 25 • Кофраж и декофраж • Армирана бетонова настилка • Обратен насип

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изкоп – машинен • Д-ка и м-ж водопроводна тръба тръба РЕ ф 25 • Кофраж и декофраж • Армирана бетонова настилка • Обратен насип

Прогнозна стойност, без ДДС
3333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Водопровод по ул.4 с. Карапелит
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп – машинен • Изкоп – ръчен • Пясъчна възглавница • Обратен насип /машинен и ръчен/ • Д-ка и м-ж на ПЕВП Ф 90 • Д-ка и м-ж на СК Ф 100

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изкоп – машинен • Изкоп – ръчен • Пясъчна възглавница • Обратен насип /машинен и ръчен/ • Д-ка и м-ж на ПЕВП Ф 90 • Д-ка и м-ж на СК Ф 100

Прогнозна стойност, без ДДС
12363.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Водопровод по ул.4 с. Приморци
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп машинен • Д-ка и м-ж на ПЕВП Ф 90 • Обратен насип • Настилка от чакъл

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изкоп машинен • Д-ка и м-ж на ПЕВП Ф 90 • Обратен насип • Настилка от чакъл

Прогнозна стойност, без ДДС
3750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Ограда парк с. Вратарите
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с блажна боя • Каменна зидария с две лица • Д-ка и м-ж на оградни пана на винкелова рамка • Външна гладка мазилка • Боядисване с фасаген

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с блажна боя • Каменна зидария с две лица • Д-ка и м-ж на оградни пана на винкелова рамка • Външна гладка мазилка • Боядисване с фасаген

Прогнозна стойност, без ДДС
3333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Ограда кметство с. Дебрене
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Монтаж ж. б. колове с бетон в основата на коловете • Почистване на терен от храсти и издънки

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Монтаж ж. б. колове с бетон в основата на коловете • Почистване на терен от храсти и издънки

Прогнозна стойност, без ДДС
1000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Благоустрояване пред кметство с. Лясково
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Армирана бетонова настилка • Полагане на цветни бетонни плочи • М-ж на бордюри

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Армирана бетонова настилка • Полагане на цветни бетонни плочи • М-ж на бордюри

Прогнозна стойност, без ДДС
11833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Ограда кметство с. Попгригорово
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Направа ограда от метални платна, метални колчета с бетон в основата • Подравняване терен

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Направа ограда от метални платна, метални колчета с бетон в основата • Подравняване терен

Прогнозна стойност, без ДДС
2500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Ограда кметство с. Самуилово
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м-ж на ограда от телена мрежа • Изкоп в основи • Кофраж и декофраж • Д-ка бетон В 15 за основи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Д-ка и м-ж на ограда от телена мрежа • Изкоп в основи • Кофраж и декофраж • Д-ка бетон В 15 за основи

Прогнозна стойност, без ДДС
3000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Ограда кметство с. Свобода
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп ръчен за основи • Кофраж и декофраж • Армировка за основи и колонки • Фугирана зидария с бетонни блокчета • Полагане на бетон В 15

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изкоп ръчен за основи • Кофраж и декофраж • Армировка за основи и колонки • Фугирана зидария с бетонни блокчета • Полагане на бетон В 15

Прогнозна стойност, без ДДС
4000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Благоустрояване тротоари с. Стефаново
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Армирана бетонова настилка • Кофраж и декофраж • Почистване съществуваща повърхност от тротоарни плочи, събиране натоварване и превоз на строителни отпадъци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Армирана бетонова настилка • Кофраж и декофраж • Почистване съществуваща повърхност от тротоарни плочи, събиране натоварване и превоз на строителни отпадъци

Прогнозна стойност, без ДДС
12500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Ограда и водопровод гробищни паркове с. Божурово
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп машинен за водопровод • Изкоп ръчен за водопровод • Д-ка и м-ж на водопроводна тръба РЕ Ф 32 • Д-ка и м-ж на пясък за пясъчна възглавница • Армирана бетонова настилка • Кофраж и декофраж за стени и плоча на водомерна шахта • Обратно засипване на водопровод • Оборудване на водомерна шахта

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изкоп машинен за водопровод • Изкоп ръчен за водопровод • Д-ка и м-ж на водопроводна тръба РЕ Ф 32 • Д-ка и м-ж на пясък за пясъчна възглавница • Армирана бетонова настилка • Кофраж и декофраж за стени и плоча на водомерна шахта • Обратно засипване на водопровод • Оборудване на водомерна шахта

Прогнозна стойност, без ДДС
6500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Ограда дом на покойника с. Богдан
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Направа на ограда от ж.б. колове с бетон в основата и поц. Мрежа • Почистване на терен от храсти • Д-ка и м-ж на порта с резе за затваряне

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Направа на ограда от ж.б. колове с бетон в основата и поц. Мрежа • Почистване на терен от храсти • Д-ка и м-ж на порта с резе за затваряне

Прогнозна стойност, без ДДС
2583.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Дом на покойника с. Попгригорово
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп за основи – ръчен • Кофраж и декофраж • Тухлена зидария • Арматура за колони и пояси • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж на дървена покривна конструкция • Д-ка и м-ж на керемиди - нови • Обшивка на таван с OSB • Външна гладка мазилка • Боядисване с латекс на варова основа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изкоп за основи – ръчен • Кофраж и декофраж • Тухлена зидария • Арматура за колони и пояси • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж на дървена покривна конструкция • Д-ка и м-ж на керемиди - нови • Обшивка на таван с OSB • Външна гладка мазилка • Боядисване с латекс на варова основа

Прогнозна стойност, без ДДС
6666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Почистване гробищен парк с. П.Иваново
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Почистване и изкореняване на дървета и храсти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Почистване и изкореняване на дървета и храсти

Прогнозна стойност, без ДДС
3333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Ограда гробищен парк с Козлодуйци
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Ограда от бодлива тел 5+2 реда и ж.б. колове с бетон в основите на кола • Д-ка и м-ж на порта с резе за затваряне • Машинно подравняване натерен

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Ограда от бодлива тел 5+2 реда и ж.б. колове с бетон в основите на кола • Д-ка и м-ж на порта с резе за затваряне • Машинно подравняване натерен

Прогнозна стойност, без ДДС
5000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Естествени чешми с. Дряновец
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Ограда от бодлива тел 5+2 реда и ж.б. колове с бетон в основата на кола • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж на портал на метална рамка облечена с мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Ограда от бодлива тел 5+2 реда и ж.б. колове с бетон в основата на кола • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж на портал на метална рамка облечена с мрежа

Прогнозна стойност, без ДДС
4166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Естествени чешми с. Опанец
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп за основи • Полагане на бетон в основи • Водоплътна мазилка по улуци отвън и отвътре • Армирана бетонова настилка • Заготовка и монтаж на армировка • Машинно почистване с прожини за почистване на водопровод

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изкоп за основи • Полагане на бетон в основи • Водоплътна мазилка по улуци отвън и отвътре • Армирана бетонова настилка • Заготовка и монтаж на армировка • Машинно почистване с прожини за почистване на водопровод

Прогнозна стойност, без ДДС
3833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Отводнителна канавка с. Овчарово
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности:

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС:

Прогнозна стойност, без ДДС
8333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Отводнителни канавки и дерета с. Богдан
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Ръчно почистване от земни маси, наноси и храсти на водостоци • Механизирано почистване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Ръчно почистване от земни маси, наноси и храсти на водостоци • Механизирано почистване

Прогнозна стойност, без ДДС
4166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция Отводнителна канавка с. Карапелит
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп – машинен • Д-ка и м-ж бетонови корита • Обратно засипване и уплътняване • Пясъчна възглавница • Армирана бетонова настилка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изкоп – машинен • Д-ка и м-ж бетонови корита • Обратно засипване и уплътняване • Пясъчна възглавница • Армирана бетонова настилка

Прогнозна стойност, без ДДС
833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция Отводнителен канал с. Миладиновци
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с блажна боя по метални повърхности • Д-ка и м-ж на бетонови корита • Обратно засипване и уплътняване • Пясъчна възглавница

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с блажна боя по метални повърхности • Д-ка и м-ж на бетонови корита • Обратно засипване и уплътняване • Пясъчна възглавница

Прогнозна стойност, без ДДС
2916.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Отводнителен канал с. Паскалево
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Кофраж и декофраж за стени канал • Доставка и полагане на бетон В 15 за стени и дъно канал • Пренареждане балчишки плочи • Фугиране облицовка от балчишки плочи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Кофраж и декофраж за стени канал • Доставка и полагане на бетон В 15 за стени и дъно канал • Пренареждане балчишки плочи • Фугиране облицовка от балчишки плочи

Прогнозна стойност, без ДДС
7769.17 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция Автоспирка с. Подслон
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Вътрешна мазилка по стени • Трита минерална маззилка • Изравнителна циментова замазка • Д-ка и м-ж на ПВЦ врати и прозорци • Армирана бетонова настилка • Хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 • Боядисване с фасаген • Ламарина по борд

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Вътрешна мазилка по стени • Трита минерална маззилка • Изравнителна циментова замазка • Д-ка и м-ж на ПВЦ врати и прозорци • Армирана бетонова настилка • Хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 • Боядисване с фасаген • Ламарина по борд

Прогнозна стойност, без ДДС
5416.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Автоспирка с. Ломница
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изравнителна замазка • Хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 • Външна мазилка • Боядисване с фасаген • Тухлена зидария • Армирана бетонова настила

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изравнителна замазка • Хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 • Външна мазилка • Боядисване с фасаген • Тухлена зидария • Армирана бетонова настила

Прогнозна стойност, без ДДС
3083.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Автоспирка с. П.Свещарово
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Шпакловка • Боядисване с латекс • Боядисване с блажна боя • Боядисване с фасаген

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Шпакловка • Боядисване с латекс • Боядисване с блажна боя • Боядисване с фасаген

Прогнозна стойност, без ДДС
1000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Автоспирка с. Смолница
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изравнителна циментова замазка • Хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 • Шпакловка с бяло лепило и микрофибърна мрежа • Гипсова шпакловка • Боядисване с латекс • Боядисване с блажна боя

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изравнителна циментова замазка • Хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 • Шпакловка с бяло лепило и микрофибърна мрежа • Гипсова шпакловка • Боядисване с латекс • Боядисване с блажна боя

Прогнозна стойност, без ДДС
2666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция Обществена тоалетна с. Стожер
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Доставка и монтаж на ПВЦ врати • Доставка и монтаж на ПВЦ прозорци • Вътрешна мазилка • Кофраж и декофраж стъпала • Доставка и монтаж на теракота • Доставка имонтаж на фаянс • Доставка и монтаж ППР тръби Ф 20 за студена вода с фасонни части • Боядисване с латекс • Доставка и полагане на бетон В 15

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Доставка и монтаж на ПВЦ врати • Доставка и монтаж на ПВЦ прозорци • Вътрешна мазилка • Кофраж и декофраж стъпала • Доставка и монтаж на теракота • Доставка имонтаж на фаянс • Доставка и монтаж ППР тръби Ф 20 за студена вода с фасонни части • Боядисване с латекс • Доставка и полагане на бетон В 15

Прогнозна стойност, без ДДС
5000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция Водосток с. Бенковски
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп в основи – ръчен • Кофраж и декофраж • Заготовка и монтаж на арматура • Доставка и полагане на бетон В 20 • Механизирано прокопаване на канавка на шкарп

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изкоп в основи – ръчен • Кофраж и декофраж • Заготовка и монтаж на арматура • Доставка и полагане на бетон В 20 • Механизирано прокопаване на канавка на шкарп

Прогнозна стойност, без ДДС
5833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция Водосток с. Драганово
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Механизирано прокопаване на канавка • Иззкоп в основи • Кофраж и декофраж • Заготовка и монтаж на армировка • Доставка и полагане на бетон В 15 • Обратен насип

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Механизирано прокопаване на канавка • Иззкоп в основи • Кофраж и декофраж • Заготовка и монтаж на армировка • Доставка и полагане на бетон В 15 • Обратен насип

Прогнозна стойност, без ДДС
7083.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция Водостоци с. Житница
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп за основи и подравняване • Кофраж и декофраж • Заготовка и монтаж на армировка • Доставка и полагане на бетон В 15

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изкоп за основи и подравняване • Кофраж и декофраж • Заготовка и монтаж на армировка • Доставка и полагане на бетон В 15

Прогнозна стойност, без ДДС
11250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция Магазин - пенсионерски клуб с. Владимирово
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп за основи • Кофраж и декофраж • Д-ка и полагане на бетон В 15 • Зидария от бетонови тухли • Нова покривна конструкция • Покриване с керемиди • Д-ка и м-ж на ламперия • Армирана бетонова настилка • Армировка АIII

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изкоп за основи • Кофраж и декофраж • Д-ка и полагане на бетон В 15 • Зидария от бетонови тухли • Нова покривна конструкция • Покриване с керемиди • Д-ка и м-ж на ламперия • Армирана бетонова настилка • Армировка АIII

Прогнозна стойност, без ДДС
5000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция Сграда клуб на пенсионера с. Божурово
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс по стени и тавани • Гипсова шпакловка • Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорци • Д-ка и м-ж на алуминиеви врати • Кофраж и декофраж за стълбище • Армировка за стълбище • Армирана бетонова настилка • Полагане на фаянс • Полагане на теракота • Направа на водопровод от ППР тръби Ф 20 • Гипсокартон на конструкция - противовлажен

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс по стени и тавани • Гипсова шпакловка • Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорци • Д-ка и м-ж на алуминиеви врати • Кофраж и декофраж за стълбище • Армировка за стълбище • Армирана бетонова настилка • Полагане на фаянс • Полагане на теракота • Направа на водопровод от ППР тръби Ф 20 • Гипсокартон на конструкция - противовлажен

Прогнозна стойност, без ДДС
6166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция Сграда клуб на пенсионера с. Котленци
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м-ж на окачен таван тип Армстронг от минераловатни пана • Гипсова шпакловка • Боядисване с латекс • Д-ка и м-ж ламиниран паркет • Полагане на теракот • Д-ка и м-ж на ПВЦ дограма • Д-ка и м-ж на алуминиева врата • Боядисване с блажна боя

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Д-ка и м-ж на окачен таван тип Армстронг от минераловатни пана • Гипсова шпакловка • Боядисване с латекс • Д-ка и м-ж ламиниран паркет • Полагане на теракот • Д-ка и м-ж на ПВЦ дограма • Д-ка и м-ж на алуминиева врата • Боядисване с блажна боя

Прогнозна стойност, без ДДС
6666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция Сграда клуб на пенсионера с. Ловчанци
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж OSB по таван • Боядисване с латекс • Гипсова шпакловка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж OSB по таван • Боядисване с латекс • Гипсова шпакловка

Прогнозна стойност, без ДДС
1000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция Сграда клуб на пенсионера с. Одринци
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Зидария от бетонови тухли • Вътрешна мазилка • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж на противовлажни осветителни тела • Полагане на теракота • Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорци • Д-ка и м-ж на ПВЦ врати • Направа на нова покривна конструкция • Д-ка и м-ж на ламперия • Д-ка и м-ж на керемиди • Д-ка и м-ж олуци • Д-ка и полагане на топлоизозлация EPS 6 см. • Полагане на външна силикатна мазилка • Армирана бетонова настилка • Кофраж и декофраж • Д-ка и м-ж гипсокартон на конструкция • Боядисване с латекс • Д-ка и м-ж на ламарина по улума

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Зидария от бетонови тухли • Вътрешна мазилка • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж на противовлажни осветителни тела • Полагане на теракота • Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорци • Д-ка и м-ж на ПВЦ врати • Направа на нова покривна конструкция • Д-ка и м-ж на ламперия • Д-ка и м-ж на керемиди • Д-ка и м-ж олуци • Д-ка и полагане на топлоизозлация EPS 6 см. • Полагане на външна силикатна мазилка • Армирана бетонова настилка • Кофраж и декофраж • Д-ка и м-ж гипсокартон на конструкция • Боядисване с латекс • Д-ка и м-ж на ламарина по улума

Прогнозна стойност, без ДДС
18333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция Сграда клуб на пенсионера с. Плачи дол
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Гипсова шпакловка • Боядисване с латекс • Д-ка и м-ж на ЛТ ламарина за покритие на козирка • Боядисване с блажна боя

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Гипсова шпакловка • Боядисване с латекс • Д-ка и м-ж на ЛТ ламарина за покритие на козирка • Боядисване с блажна боя

Прогнозна стойност, без ДДС
2333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция Стадион с. Бенковски
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м-ж ондолин • Д-ка и м-ж на ПВЦ врати • Боядисване с блажна боя • Боядисване с латекс по стени и тавани • Гипсова шпакловка • Д-ка и м-ж фазер по таван • Изравнителна циментова замазка • Армирана бетонова настилка • Външна гладка мазилка • Боядисване с фасаген • Пръскана мазилка с бял цимент и бял пясък

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Д-ка и м-ж ондолин • Д-ка и м-ж на ПВЦ врати • Боядисване с блажна боя • Боядисване с латекс по стени и тавани • Гипсова шпакловка • Д-ка и м-ж фазер по таван • Изравнителна циментова замазка • Армирана бетонова настилка • Външна гладка мазилка • Боядисване с фасаген • Пръскана мазилка с бял цимент и бял пясък

Прогнозна стойност, без ДДС
5000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция Благоустрояване стадион с. Бранище
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Вътрешна мазилка по стени и тавани • Циментова замазка • Теракота по под • Фаянс по стени

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45210000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Вътрешна мазилка по стени и тавани • Циментова замазка • Теракота по под • Фаянс по стени

Прогнозна стойност, без ДДС
2947.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70