00159-2015-0001

BG-ДОБРИЧ: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛИЦА НЕЗАВИСИМОСТ 20, За: ЕЛИ ГАНЧЕВА ДАСКАЛОВА - ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ В ДИРЕКЦИЯ УТСОСПООС, Р БЪЛГАРИЯ 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/profile/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: населените места на община Добричка
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчката представлява възстановяване и подобряване на транспортно експлоатационните качества на участъци от общински пътища - 16 обособени позиции и улици - 37 обособени позиции на територията на община Добричка и привеждането им в съответствие с изискванията за движението с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите .Направа на ограничители на скоростта в 13 населени места. Поръчката е с 66 обособени позиции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233141, 45233142, 45233294, 45233252

Описание:

Работи по поддръжане на пътища
Работи по ремонт на пътища
Работи по поставяне на пътна сигнализация
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката представлява възстановяване и подобряване на транспортно експлоатационните качества на участъци от общински пътища - 16 обособени позиции и улици - 37 обособени позиции на територията на община Добричка и привеждането им в съответствие с изискванията за движението с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите.Направа на ограничители на скоростта в 13 населени места. Поръчката е с 66 обособени позиции. Предвижда се да се изпълнят: ремонт асфалтова настилка на общински пътища и улици на приблизително 46689м2; пренастилане на шосировка на приблизително 2800м2; направа на нова шосировка на приблизително 2273м2; полагане на бордюри на приблизително 361мл и изграждане на 26 броя ограничители на скоростта в тринадесет населени места.

Прогнозна стойност без ДДС
1388547.5 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

70


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в обществената поръчка за всички обособени позиции не се изисква съгласно чл.59, ал.5, т.2 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми: • парична сума: за Обособена позиция от 1 до 66 - в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС за всяка обособена позиция; преведена по сметка на Община Добричка в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 87 SOMB 913033100200 01; BIC: SOMBBGSF или • оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато Изпълнителят избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и да бъде със срок не по-кратък от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока за изпълнение на договора. Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са описани в проекто - договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Дейностите, предмет на обществената поръчка се финансират със средства от бюджета на Община Добричка за 2015 год. Разплащането се извършва в български лева, по банков път по сметката на изпълнителя и съгласно клаузите на проекто - договора приложен към документацията за участие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.Споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които: 1. определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението; /съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП/; 2. гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след сключването на договора за възлагане на обществената поръчка; 3. гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; 4. гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора, включително до края на гаранционния срок съгласно подписания договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя или е предложил цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП; 5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. Когато не е приложено споразумение/договор за създаването на обединение или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата открита процедура. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: a) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „б“ от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; б) Документите по чл. 56, ал. 1, т.1, б. „в“ и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП в) Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представят само за участниците, в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със строителство или услуги; Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения: а) Офертата се подава на български език; б) Документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод; в) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.Съгласно т.16а от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: І. ПЛИК № 1. "Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал.1, т.1,2,5, 6, 8, 11 – 14 от ЗОП: 1. Оферта за участие - Образец № 1. 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 3. Представяне на участника – Образец № 2, което включва: Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; адрес, включително електронен, за кореспонденция; Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 3); Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП - заверено копие на удостоверение за вписване в ЦПРС или декларация, че участникът е вписан в регистъра.В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той следва да представи еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. Участникът следва да е вписан в ЦПРС, при Камарата на строителите в България, като изпълнител на строежи от втора група, минимум четвърта или по-висока категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ или като изпълнител на отделни видове строителни и монтажни работи от пета група,съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС, съответстващи на видовете ремонти работи, предмет на поръчката. Удостоверението трябва да е придружено с валиден талон. 4. Когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица се представя: Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (чл.56,ал.1,т.2 от ЗОП). 5. Пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към офертата, с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, когато офертата не е подписана от законния представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие. 6. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП - Образец № 4; 7. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – Образец №5; 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 6; 9. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – Образец №7; За изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд от Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Декларацията по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП, се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство. 10. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП – Образец № 8; 11. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка – Образец №9; 12. Декларация за запознаване с обекта – Образец №10; 13. Декларация за застраховка "Професионална отговорност"- Образец №11; 14. Доказателства за техническите възможности на участника - съгласно Раздел ІІІ.2.3 от Обявлението. ІІ. ПЛИК № 2 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА", който съдържа: 1. Попълнено и подписано Техническо предложение за изпълнение на поръчката; линеен график - образец №15 и декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП (Образец №17), когато е приложимо. ІІІ. ПЛИК №3 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА", който съдържа: 1. Ценово предложение – образец №16. *Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и № 3 се представят за всяка от позициите.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват
Минимални изисквания: Не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на изпълненото строителство през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата – попълва се Образец №12. Доказването на изпълненото строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката се извършва с някой от следните документи: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Списък - Декларация на техническите лица, ангажирани от участника за изпълнение на предмета на поръчката – Образец №13. Списъкът следва да бъде придружен от Декларация за ангажираност на експерт – Образец №14.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. * Под строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката се разбира: изграждане и/или ремонт или реконструкция /рехабилитация/ на пътища и улици. 2. Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица ангажирани за изпълнение предмета на поръчката: а) Технически ръководител - строителен инженер с висше образование в областта на строителството или строителен техник със средно специално образование, съгласно чл. 163а от ЗУТ. Трудов стаж по специалността – минимум 5 години. - Участник, кандидатстващ за повече от половината обособени позиции осигурява 2 /двама/ технически ръководители б) Отговорник по контрола на качеството съгласно чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП * Съгласно чл. 51а от ЗОП, Участниците може да докажат съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. * В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.04.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Закупуването на документацията НЕ е задължително.В случай, че лицата не желаят изпращане на документацията, те не дължат такса за закупуване и могат да изтеглят пълния обем документация от Профила на купувача http://dobrichka.bg/profile/. В случай, че участниците желаят да получат екземпляр от документацията на хартиен носител: Възложителят НЕ поставя изискване документацията за участие да се получава на място и ще я предостави на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В случай на искане за изпращане на документация, възложителят изисква от лицата направили искането да заплатят документацията, като цената е посочена в обявлението и не е по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Банковата сметка, по която следва да се преведе таксата за закупуване e посочена в документацията

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.04.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.04.2015 г.  Час: 13:00
Място

зала № 108 в сградата на Община Добричка, град Добрич, ул. Независимост № 20

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно • За представителите на средствата за масово осведомяване - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствиеРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл.64 ЗОП, срокът от 40 дни е намален със 7 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и с още 5 дни, защото от датата на публикуване на обявлението, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет-страницата на Община Добричка на адрес: http://www.dobrichka.bg/ , раздел " Профил на купувача" - http://www.dobrichka.bg/profile/ Изтеглянето на документацията от посочения адрес е свободно и безплатно. Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Разясненията по документацията ще се публикуват в 4-дневен срок от получаване на искането на страницата на Община Добричка - http://www.dobrichka.bg/, раздел " Профил на купувача" - http://www.dobrichka.bg/profile/. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в Профила на купувача. Комисията чрез съобщение ще обяви не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, на интернет страница на Община Добричка - www.dobrichka.bg, раздел „Профил на купувача” - http://www.dobrichka.bg/profile/, датата, часа и мястото на отварянето.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби са съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛИЦА НЕЗАВИСИМОСТ № 20, Р БЪЛГАРИЯ 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

URL: www.dobrichka.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево
1) Кратко описание

Обособена позиция 1: Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 2 в с.Крагулево. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 1676м2

Прогнозна стойност, без ДДС
43235 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70
5) Допълнителна информация

Отчитането на изпълненото строителство ще се извърши с два броя протоколи за установяване на действително извършените СМР (Приложение № 1) към договора, като единият от протоколите ще бъде на стойност до 34901,67лева без ДДС, а другият на стойност до 8333,33 лева без ДДС.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница
1) Кратко описание

Обособена позиция 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици № 1, 2 и № 8 в с.Ломница. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 1466м2

Прогнозна стойност, без ДДС
37988.34 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово
1) Кратко описание

Обособена позиция 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици №2, № 11 и № 14 в с.Божурово. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 1952м2

Прогнозна стойност, без ДДС
48820.84 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище
1) Кратко описание

Обособена позиция 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици № 2, 3 и № 8 в с.Бранище. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 1666м2

Прогнозна стойност, без ДДС
41666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково
1) Кратко описание

Обособена позиция 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково Обхват на дейностите • Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на улица № 5 в с.Ф.Дянково, където ще се направи трошенокаменна настилка върху земно легло на приблизително 433м2

Прогнозна стойност, без ДДС
10833.34 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово
1) Кратко описание

Обособена позиция 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 21 в с.Владимирово. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 1200м2

Прогнозна стойност, без ДДС
30000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово
1) Кратко описание

Обособена позиция 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 1 в с.Медово. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 666м2

Прогнозна стойност, без ДДС
16666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци
1) Кратко описание

Обособена позиция 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 4 в с.Воднянци. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 833м2

Прогнозна стойност, без ДДС
20833.34 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево
1) Кратко описание

Обособена позиция 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици № 2 и № 3 в с.Енево. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 1267м2

Прогнозна стойност, без ДДС
31695 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон
1) Кратко описание

Обособена позиция 10.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 5 в с.Подслон. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 1208м2

Прогнозна стойност, без ДДС
30210.83 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево
1) Кратко описание

Обособена позиция 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на бетонови бордюри 15/25/50

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици № 2, 9 и 11 в с.Дончево където ще се направи ремонтвключващ стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. Участъци от пътищата ще се преасфалтират, а други ще се изкърпят, като се извърши попълване на дълбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност на приблизително 2446м2 и полагане на бордюри приблизително 361мл

Прогнозна стойност, без ДДС
78333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница
1) Кратко описание

Обособена позиция 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 11 в с.Смолница. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 2613м2

Прогнозна стойност, без ДДС
66666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково
1) Кратко описание

Обособена позиция 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици № 4, 5 и № 11 в с.Ф.Дянково. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 2306м2

Прогнозна стойност, без ДДС
60833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Път DOB1104 / ІІІ – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци – Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0
1) Кратко описание

Обособена позиция 14. Път DOB1104 / ІІІ – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци – Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински път DOB1104 / ІІІ – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци – Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0, където ще се направи ремонт включващ стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. Участъци от пътищата ще се преасфалтират, а други ще се изкърпят, като се извърши попълване на дълбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност на приблизително 2170м2

Прогнозна стойност, без ДДС
56833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Път DOB1095 / ІІ – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5
1) Кратко описание

Обособена позиция 15. Път DOB1095 / ІІ – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински път DOB1095 / ІІ – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 където ще се направи ремонт включващ стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. Участъци от пътищата ще се преасфалтират, а други ще се изкърпят, като се извърши попълване на дълбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност на приблизително 1170м2

Прогнозна стойност, без ДДС
30083.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Път DOB2176 / ІІІ – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3
1) Кратко описание

Обособена позиция 16. Път DOB2176 / ІІІ – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233141

Описание:

Работи по поддръжане на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински път DOB2176 / ІІІ – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 където ще се направи ремонт включващ стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. Участъци от пътищата ще се преасфалтират, а други ще се изкърпят, като се извърши попълване на дълбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност на приблизително 2560м2

Прогнозна стойност, без ДДС
66666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Път DOB1199 / ІІІ – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / ІІ – 27 / от км 3+7 до 17+5
1) Кратко описание

Обособена позиция 17. Път DOB1199 / ІІІ – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / ІІ – 27 / от км 3+7 до 17+5 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински път DOB1199 / ІІІ – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / ІІ – 27 / от км 3+7 до 17+5 където ще се направи ремонт включващ стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. Участъци от пътищата ще се преасфалтират, а други ще се изкърпят, като се извърши попълване на дълбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност на приблизително 1946м2

Прогнозна стойност, без ДДС
50000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Път DOB1108 / ІІІ – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8
1) Кратко описание

Обособена позиция 18. Път DOB1108 / ІІІ – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233141

Описание:

Работи по поддръжане на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински път DOB1108 / ІІІ – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 където ще се направи ремонт включващ стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. Участъци от пътищата ще се преасфалтират, а други ще се изкърпят, като се извърши попълване на дълбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност на приблизително 1638м2

Прогнозна стойност, без ДДС
42500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Път DOB2110 / ІІІ – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4
1) Кратко описание

Обособена позиция 19. Път DOB2110 / ІІІ – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински Път DOB2110 / ІІІ – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 където ще се направи ремонт включващ стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. Участъци от пътищата ще се преасфалтират, а други ще се изкърпят, като се извърши попълване на дълбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност на приблизително 1613м2

Прогнозна стойност, без ДДС
41666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Път DOB3101 / ІІ – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / ІІ – 27 / от км 0+0 до 10+2
1) Кратко описание

Обособена позиция 20. Път DOB3101 / ІІ – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / ІІ – 27 / от км 0+0 до 10+2 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински Път DOB3101 / ІІ – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / ІІ – 27 / от км 0+0 до 10+2 където ще се направи ремонт включващ стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. Участъци от пътищата ще се преасфалтират, а други ще се изкърпят, като се извърши попълване на дълбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност на приблизително 980м2

Прогнозна стойност, без ДДС
25000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Път DOB3093 / ІІ - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4
1) Кратко описание

Обособена позиция 21. Път DOB3093 / ІІ - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233141

Описание:

Работи по поддръжане на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински Път DOB3093 / ІІ - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 където ще се направи ремонт включващ стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. Участъци от пътищата ще се преасфалтират, а други ще се изкърпят, като се извърши попълване на дълбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност на приблизително 1613м2

Прогнозна стойност, без ДДС
41666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Път DOB2100 / ІІІ – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3
1) Кратко описание

Обособена позиция 22. Път DOB2100 / ІІІ – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински Път DOB2100 / ІІІ – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 където ще се направи ремонт включващ стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. Участъци от пътищата ще се преасфалтират, а други ще се изкърпят, като се извърши попълване на дълбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност на приблизително 1280м2

Прогнозна стойност, без ДДС
33333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Път DOB1071 / ІІ – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3
1) Кратко описание

Обособена позиция 23. Път DOB1071 / ІІ – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински Път DOB1071 / ІІ – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 където ще се направи ремонт включващ стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. Участъци от пътищата ще се преасфалтират, а други ще се изкърпят, като се извърши попълване на дълбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност на приблизително 1280м2

Прогнозна стойност, без ДДС
33333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Път DOB 2109 /ІІІ-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095
1) Кратко описание

Обособена позиция 24. Път DOB 2109 /ІІІ-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Изкърпване с плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142, 45233141

Описание:

Работи по ремонт на пътища
Работи по поддръжане на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински Път DOB 2109 /ІІІ-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 където ще се направи ремонт включващ стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. Участъци от пътищата ще се преасфалтират, а други ще се изкърпят, като се извърши попълване на дълбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност на приблизително 810м2

Прогнозна стойност, без ДДС
20833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Път DOB 3111 /ІІІ - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1
1) Кратко описание

Обособена позиция 25. Път DOB 3111 /ІІІ - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински Път DOB 3111 /ІІІ - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 където ще се направи ремонт включващ стабилизиране на пътното платно, възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5см. Участъци от пътищата ще се преасфалтират, а други ще се изкърпят, като се извърши попълване на дълбоките дупки предварително с неплътна смес или с чакъл с цел получаване на равна повърхност на приблизително 1670м2

Прогнозна стойност, без ДДС
41666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски
1) Кратко описание

Обособена позиция 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на ул.№ 7 и 10 в с.Бенковски. Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на приблизително 500м2

Прогнозна стойност, без ДДС
14476.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улици с.Ведрина
1) Кратко описание

Обособена позиция 27. Асфалтиране улици с.Ведрина Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици в с.Ведрина. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 830м2

Прогнозна стойност, без ДДС
24166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа
1) Кратко описание

Обособена позиция 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици Кокиче и Ропотамо в с.Стефан Караджа. Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на приблизително 280м2

Прогнозна стойност, без ДДС
8333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци
1) Кратко описание

Обособена позиция 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 12 в с.Бдинци. Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на приблизително 420м2

Прогнозна стойност, без ДДС
12147.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево
1) Кратко описание

Обособена позиция 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 3 в с.Г.Колево. Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на приблизително 380м2

Прогнозна стойност, без ДДС
9459.17 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улица № 19 с.Долина
1) Кратко описание

Обособена позиция 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 19 в с.Долина. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 360м2

Прогнозна стойност, без ДДС
8876.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия
1) Кратко описание

Обособена позиция 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици № 1, 3, 7 и № 9 в с.Златия. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 380м2

Прогнозна стойност, без ДДС
10941.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци
1) Кратко описание

Обособена позиция 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици № 1, 2 и 3 в с.Миладиновци. Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на приблизително 180м2

Прогнозна стойност, без ДДС
5267.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила
1) Кратко описание

Обособена позиция 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици 4 и 5 в с.Орлова могила. Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на приблизително 670м2

Прогнозна стойност, без ДДС
16666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа
1) Кратко описание

Обособена позиция 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици 10 и 11 в с.Победа. Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на приблизително 280м2

Прогнозна стойност, без ДДС
8333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улици с.Попгригорово
1) Кратко описание

Обособена позиция 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици в с.Попгригорово. Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на приблизително 620м2

Прогнозна стойност, без ДДС
18000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улица 1 с.Приморци
1) Кратко описание

Обособена позиция 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 1 в с.Приморци. Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на приблизително 60м2

Прогнозна стойност, без ДДС
1666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улица 3 с.Пчелник
1) Кратко описание

Обособена позиция 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 3 в с.Пчелник. Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на приблизително 280м2

Прогнозна стойност, без ДДС
8333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода
1) Кратко описание

Обособена позиция 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см • Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване • Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 15 см • Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици №6, 7, 8, 9 и 10 в с.Свобода, където ще се направи пренастилка върху износена трошенокаменна настилка и полагане на плътна асфалтобетонова смес с деб.5см на приблизително 290м2;ще се направи трошенокаменна настилка върху земно легло на приблизително 670м2;ще се направи пренастилка върху износена трошенокаменна настилка на приблизително 880м2

Прогнозна стойност, без ДДС
40065 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улици с.Тянево
1) Кратко описание

Обособена позиция 40. Асфалтиране улици с.Тянево Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици в с.Тянево. Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на приблизително 430м2

Прогнозна стойност, без ДДС
12500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново
1) Кратко описание

Обособена позиция 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Изкърпване с неплътна асфалтова смес /биндер/ или чакъл • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 9 в с.П.Гешаново. Предвижда се ремонт на пътя в населеното място, включващ възстановяване на разрушена асфалтова настилка, технологично фрезоване, почистване и полагане на плътна асфалтобетонова смес на приблизително 340м2

Прогнозна стойност, без ДДС
8333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан
1) Кратко описание

Обособена позиция 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улици № 1 и 6 в с.Богдан. Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на приблизително 70м2

Прогнозна стойност, без ДДС
2058.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Шосировка ул.№ 8 с.Драганово
1) Кратко описание

Обособена позиция 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово Обхват на дейностите • Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 15 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233141

Описание:

Работи по поддръжане на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на улица № 8 в с.Драганово, където ще се направи пренастилка върху износена трошенокаменна настилка на приблизително 800м2

Прогнозна стойност, без ДДС
13333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция Шосировка до гробищен парк с.Овчарово
1) Кратко описание

Обособена позиция 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово Обхват на дейностите • Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на улица към гробищен парк в с.Овчарово, където ще се направи трошенокаменна настилка върху земно легло на приблизително 340м2

Прогнозна стойност, без ДДС
8333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Шосировка улица 2 с.Дебрене
1) Кратко описание

Обособена позиция 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене Обхват на дейностите • Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на улица № 2 в с.Дебрене, където ще се направи трошенокаменна настилка върху земно легло на около 420м2

Прогнозна стойност, без ДДС
10471.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Шосировка по ул.13 с.Самуилово
1) Кратко описание

Обособена позиция 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово Обхват на дейностите • Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 15 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на улица №13 в с.Самуилово, където ще се направи пренастилка върху износена трошенокаменна настилка на приблизително 700м2

Прогнозна стойност, без ДДС
11333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Шосировка улици с.Камен
1) Кратко описание

Обособена позиция 47. Шосировка улици с.Камен Обхват на дейностите • Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване • Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 15 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на улици в с.Камен, където ще се направи трошенокаменна настилка върху земно легло на приблизително 280м2 и ще се направи пренастилка върху износена трошенокаменна настилка на приблизително 420м2

Прогнозна стойност, без ДДС
16666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция Шосировка ул.11 с.Приморци
1) Кратко описание

Обособена позиция 48. Шосировка ул.11 с.Приморци Обхват на дейностите • Полагане на трошенокаменна настилка с оформяне на пътното легло с дебелина 35см: основен калдаръм – 20см , настилане на трошен камък – 15см, уплътняване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособена позиция ще се извършват на улица № 11 в с.Приморци, където ще се направи трошенокаменна настилка върху земно легло на приблизително 130м2

Прогнозна стойност, без ДДС
3750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово
1) Кратко описание

Обособена позиция 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово Обхват на дейностите • Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см • Доставка и машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 5см и уплътняване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на улица № 9 в с.Батово, където ще се направи пренастилка върху износена трошенокаменна настилка и полагане на плътна асфалтобетонова смес с деб.5см на приблизително 870м2

Прогнозна стойност, без ДДС
29166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция Път DOB3097 / ІІІ – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4
1) Кратко описание

Обособена позиция 50. Път DOB3097 / ІІІ – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233141

Описание:

Работи по поддръжане на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински Път DOB3097 / ІІІ – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4. Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на приблизително 430м2

Прогнозна стойност, без ДДС
12500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция Път DOB3124 / ІІІ – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до3+3
1) Кратко описание

Обособена позиция 51. Път DOB3124 / ІІІ – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до3+3 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233141

Описание:

Работи по поддръжане на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински Път DOB3124 / ІІІ – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до3+3. Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на приблизително 280м2

Прогнозна стойност, без ДДС
8333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция Път DOB3115 / ІІ – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2
1) Кратко описание

Обособена позиция 52. Път DOB3115 / ІІ – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233141

Описание:

Работи по поддръжане на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински Път DOB3115 / ІІ – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2. Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на приблизително 280м2

Прогнозна стойност, без ДДС
8333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2
1) Кратко описание

Обособена позиция 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 Обхват на дейностите • Технологично фрезоване с деб. 0 – 5 см • Почистване и напръскване с битум • Полагане на плътна асфалтова смес с деб. 5 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233141

Описание:

Работи по поддръжане на пътища

3) Количество или обем

Строителните работи в обособената позиция ще се извършват на общински Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2. Ремонтът на покритието се състои в полагането на нов износващ пласт на приблизително 430м2

Прогнозна стойност, без ДДС
12500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя
1) Кратко описание

Обособена позиция 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя Обхват на дейностите • фрезоване /премахване/ на съществуващи ограничители на скоростта • технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 670см, ширина 420см; • Почистване и напръскване с битум • полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см • доставка и монтиране на пътни знаци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233294

Описание:

Работи по поставяне на пътна сигнализация

3) Количество или обем

Ще се изградят три броя изпъкнали изкуствени напречни неравности с размери 670/420см и пътни знаци към тях, съгласно чл.6, т.1, буква „а” от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Прогнозна стойност, без ДДС
5000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя
1) Кратко описание

Обособена позиция 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя Обхват на дейностите • фрезоване /премахване/ на съществуващи ограничители на скоростта • технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 510см, ширина 420см; • Почистване и напръскване с битум • полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см • доставка и монтиране на пътни знаци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233294

Описание:

Работи по поставяне на пътна сигнализация

3) Количество или обем

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности с размери 510/420см и пътни знаци към тях, съгласно чл.6, т.1, буква „а” от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Прогнозна стойност, без ДДС
3333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя
1) Кратко описание

Обособена позиция 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя Обхват на дейностите • фрезоване /премахване/ на съществуващи ограничители на скоростта • технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 540см, ширина 420см; • Почистване и напръскване с битум • полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см • доставка и монтиране на пътни знаци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233294

Описание:

Работи по поставяне на пътна сигнализация

3) Количество или обем

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности с размери 540/420см и пътни знаци към тях, съгласно чл.6, т.1, буква „а” от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Прогнозна стойност, без ДДС
3333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя
1) Кратко описание

Обособена позиция 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя Обхват на дейностите • фрезоване /премахване/ на съществуващи ограничители на скоростта • технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 720см, ширина 420см; • Почистване и напръскване с битум • полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см • доставка и монтиране на пътни знаци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233294

Описание:

Работи по поставяне на пътна сигнализация

3) Количество или обем

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности с размери 720/420см и пътни знаци към тях, съгласно чл.6, т.1, буква „а” от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Прогнозна стойност, без ДДС
3333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя
1) Кратко описание

Обособена позиция 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя Обхват на дейностите • фрезоване /премахване/ на съществуващи ограничители на скоростта • технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 640см, ширина 420см; • Почистване и напръскване с битум • полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см • доставка и монтиране на пътни знаци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233294

Описание:

Работи по поставяне на пътна сигнализация

3) Количество или обем

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности с размери 640/420см и пътни знаци към тях, съгласно чл.6, т.1, буква „а” от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Прогнозна стойност, без ДДС
3333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя
1) Кратко описание

Обособена позиция 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя Обхват на дейностите • фрезоване /премахване/ на съществуващи ограничители на скоростта • технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 560см, ширина 420см; • Почистване и напръскване с битум • полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см • доставка и монтиране на пътни знаци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233294

Описание:

Работи по поставяне на пътна сигнализация

3) Количество или обем

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности с размери 560/420см и пътни знаци към тях, съгласно чл.6, т.1, буква „а” от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Прогнозна стойност, без ДДС
3333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 60 / Заглавие на обособената позиция Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя
1) Кратко описание

Обособена позиция 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя Обхват на дейностите • фрезоване /премахване/ на съществуващи ограничители на скоростта • технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 590см, ширина 420см; • Почистване и напръскване с битум • полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см • доставка и монтиране на пътни знаци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233294

Описание:

Работи по поставяне на пътна сигнализация

3) Количество или обем

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности с размери 590/420см и пътни знаци към тях, съгласно чл.6, т.1, буква „а” от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Прогнозна стойност, без ДДС
3333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 61 / Заглавие на обособената позиция Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя
1) Кратко описание

Обособена позиция 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя Обхват на дейностите • фрезоване /премахване/ на съществуващи ограничители на скоростта • технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 640см, ширина 420см; • Почистване и напръскване с битум • полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см • доставка и монтиране на пътни знаци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233294

Описание:

Работи по поставяне на пътна сигнализация

3) Количество или обем

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности с размери 640/420см и пътни знаци към тях, съгласно чл.6, т.1, буква „а” от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Прогнозна стойност, без ДДС
3333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 62 / Заглавие на обособената позиция Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой
1) Кратко описание

Обособена позиция 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой Обхват на дейностите • фрезоване /премахване/ на съществуващи ограничители на скоростта • технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 540см, ширина 420см; • Почистване и напръскване с битум • полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см • доставка и монтиране на пътни знаци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233294

Описание:

Работи по поставяне на пътна сигнализация

3) Количество или обем

Ще се изгради един брой изпъкнали изкуствени напречни неравности с размери 540/420см и пътни знаци към тях, съгласно чл.6, т.1, буква „а” от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Прогнозна стойност, без ДДС
1666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 63 / Заглавие на обособената позиция Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя
1) Кратко описание

Обособена позиция 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя Обхват на дейностите • технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 650см, ширина 420см; • Почистване и напръскване с битум • полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см • доставка и монтиране на пътни знаци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233294

Описание:

Работи по поставяне на пътна сигнализация

3) Количество или обем

Ще се изградят три броя изпъкнали изкуствени напречни неравности с размери 650/420см и пътни знаци към тях, съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а” от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Прогнозна стойност, без ДДС
4875 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 64 / Заглавие на обособената позиция Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя
1) Кратко описание

Обособена позиция 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя Обхват на дейностите • технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 660см, ширина 420см; • Почистване и напръскване с битум • полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см • доставка и монтиране на пътни знаци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233294

Описание:

Работи по поставяне на пътна сигнализация

3) Количество или обем

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности с размери 660/420см и пътни знаци към тях, съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а” от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Прогнозна стойност, без ДДС
3208.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 65 / Заглавие на обособената позиция Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой
1) Кратко описание

Обособена позиция 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой Обхват на дейностите • технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 740см, ширина 420см; • Почистване и напръскване с битум • полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см • доставка и монтиране на пътни знаци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233294

Описание:

Работи по поставяне на пътна сигнализация

3) Количество или обем

Ще се изгради един брой изпъкнали изкуствени напречни неравности с размери 740/420см и пътни знаци към тях, съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а” от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Прогнозна стойност, без ДДС
1541.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 66 / Заглавие на обособената позиция Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя
1) Кратко описание

Обособена позиция 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя Обхват на дейностите • технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 710см, ширина 420см; • Почистване и напръскване с битум • полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см • доставка и монтиране на пътни знаци

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233294

Описание:

Работи по поставяне на пътна сигнализация

3) Количество или обем

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности с размери 710/420см и пътни знаци към тях, съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а” от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Прогнозна стойност, без ДДС
3208.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70