Версия за печат

00159-2015-0002

BG-ДОБРИЧ: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ №20, За: НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА - СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ В ДИРЕКЦИЯ УТСОСПООС, Р БЪЛГАРИЯ 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/profile/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

РЕМОНТ ОБЩИНСКИ СГРАДИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

ПОРЪЧКАТА ПРЕДСТАВЛЯВА РЕМОНТНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ В ЧЕТИРИНАДЕСЕТ КМЕТСТВА, ДВАДЕСЕТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДЕВЕТНАДЕСЕТ ЧИТАЛИЩА И СЕДЕМ ЗДРАВНИ СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА. ПОРЪЧКАТА Е С ШЕСТДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Настоящата обществена поръчка включва шестдесет обособени позиции.Дейностите включени в предмета на поръчката са: Препокриване покрив върху дървена скара и мушама 1510м2., частично подменяне на дъсчена ламперия - 965м2. Подмяна на водосточни тръби - 288мл, олуци - 485мл. Полагане на хидроизолация два пласта с посипка 4,5 и газапламъчно залепване - 392м2.Циментова замазка- 912м2.Д-ка и монтаж на алуминиеви и PVC врати 61 бр. Подмяна дървени прозорци с PVC - 133 бр.Обръщане около врати и прозорци 1904 мл.Топлоизолация по стени от EPS и XPS - 929 м2. Силикатна мазилка - 953 м2. Вароциментова мазилка - 852м2, бяла пръскана мазилка 1150м2.Фасаген по външни фасади - 1645м2, латекс по стени и тавани двукратно цветен - 10153м2, гипсокартон на мет. конструкция 257 м2.Окачен таван от минералноватни пана модул 600/600 - 965м2, ламиниран паркет - 224м2.Осветителни тела ЛОТ 4х18W - 253 бр. Блажна боя по мет. повърхности и цокли - 2857м2. Гранитогрес по стъпала и площадки - 435м2, армирана бетонова настилка - 1070м2. Изтегляне проводник ПВ 3х 2,5 - 550мл.

Прогнозна стойност без ДДС
521750 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

70


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в обществената поръчка за всички обособени позиции не се изисква , съгласно чл. 59, ал.5, т. 2 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми: • парична сума: за Обособена позиция от 1 до 60 - в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС за всяка обособена позиция; преведена по сметка на Община Добричка в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 87 SOMB 913033100200 01; BIC: SOMBBGSF или • оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато Изпълнителят избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и да бъде със срок не по-кратък от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока за изпълнение на договора. Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са описани в проекто - договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Дейностите, предмет на обществената поръчка се финансират със средства от бюджета на Община Добричка за 2015 год. Разплащането се извършва в български лева, по банков път по сметката на изпълнителя и съгласно клаузите на проекто - договора приложен към документацията за участие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които: 1. определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението; /съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП/; 2. гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след сключването на договора за възлагане на обществената поръчка; 3. гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; 4. гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора, до края на гаранционния срок съгласно подписания договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя или е предложил цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция. 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП; 5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. Когато не е приложено споразумение/договор за създаването на обединение или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата открита процедура. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: a) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „б“ от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; б) Документите по чл. 56, ал. 1, т.1, б. „в“ и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП в) Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представят само за участниците, в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със строителство или услуги; Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения: а) Офертата се подава на български език; б) Документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод; в) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Съгласно т. 16а от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: І. ПЛИК № 1. "Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал.1, т. 1, 2,5, 6, 8, 11 – 14 от ЗОП: 1. Оферта за участие - Образец 1. 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 3. Представяне на участника – Образец 2, което включва: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; адрес, включително електронен, за кореспонденция; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец 3); Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП - Заверено копие на удостоверение за вписване в ЦПРС или Декларация, че участникът е вписан в регистъра.В случай, че участникът е чуждестранно физ. или юр. лице, той следва да представи еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. Участникът следва да е вписан в ЦПРС, при Камарата на строителите в България, като изпълнител на строежи от първа група, минимум пета или по-висока категория, съгласно чл.137, ал. 1 от ЗУТ или като изпълнител на отделни видове строителни и монтажни работи от пета група,съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС, съответстващи на видовете ремонти работи, предмет на поръчката. Удостоверението трябва да е придружено с валиден талон. 4. Когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица се представя: Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (съгласно чл.56 ал.1 т. 2 от ЗОП). 5. Пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към офертата, с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, когато офертата не е подписана от законния представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие. 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Образец 4; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Образец 5; 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец 6; 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Образец 7; За изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд от Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство. 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Образец 8; 11. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка – Образец 9; 12. Декларация за запознаване с обекта – Образец 10; 13. Декларация за застраховка "Професионална отговорност - Образец 11; 14. Доказателства за техническите възможности на участника - съгласно Раздел ІІІ.2.3 от Обявлението. ІІ. ПЛИК № 2 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА" - за всяка ОП, който съдържа: 1. Попълнено и подписано Техническо предложение за изпълнение на поръчката и линеен график - Образец 15, и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец 17), когато е приложимо. ІІІ. ПЛИК № 3 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА" - за всяка ОП който съдържа: 1. Ценово предложение – Образец 16. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция , пликове №2 и №3 се представят за всяка от позициите.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват
Минимални изисквания: Не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на изпълненото строителство, през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата – попълва се Образец 12. Доказването на изпълненото строителство което е еднакво или сходно с предмета на поръчката се извършва с някой от следните документи: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Списък - Декларация на техническите лица, ангажирани от участника за изпълнение на предмета на поръчката – Образец 13. Списъкът следва да бъде придружен от Декларация за ангажираност на експерт – Образец 14.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. * Под строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката се разбира:изграждане, възстановяване, възобновяване и ремонт на обществени сгради. 2. Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица ангажирани за изпълнение предмета на поръчката: а) Технически ръководител - строителен инженер с висше образование в областта на строителството или строителен техник със средно специално образование, съгласно чл. 163а от ЗУТ. Трудов стаж по специалността – минимум 5 години. -Участник, кандидатстващ за повече от половината обособени позиции осигурява двама технически ръководители б) Отговорник по контрола на качеството съгласно чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП * Съгласно чл. 51а от ЗОП, Участниците може да докажат съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. * В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.04.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Закупуването на документацията НЕ е задължително.В случай, че лицата не желаят изпращане на документацията, те не дължат такса за закупуване и могат да изтеглят пълния обем документация от Профила на купувача http://dobrichka.bg/profile/. В случай, че участниците желаят да получат екземпляр от документацията на хартиен носител: Възложителят НЕ поставя изискване документацията за участие да се получава на място и ще я предостави на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В случай на искане за изпращане на документация, възложителят изисква от лицата направили искането да заплатят документацията, като цената е посочена в обявлението и не е по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Банковата сметка, по която следва да се преведе таксата за закупуване e посочена в документацията .

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.04.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.04.2015 г.  Час: 10:00
Място

Зала №108 в сградата на община Добричка, град Добрич ул. Независимост №20

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно • За представителите на средствата за масово осведомяване - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствиеРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл.64 ЗОП, срокът от 40 дни е намален със 7 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и с още 5 дни, защото от датата на публикуване на обявлението, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет-страницата на Община Добричка на адрес: http://www.dobrichka.bg/ , раздел "Обществени поръчки – Профил на купувача" - http://www.dobrichka.bg/profile/. Изтеглянето на документацията от посочения адрес е свободно и безплатно. Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Разясненията по документацията ще се публикуват в 4-дневен срок от получаване на искането на страницата на Община Добричка - http://www.dobrichka.bg/, раздел – Профил на купувача" - http://www.dobrichka.bg/profile/. Ако лицата са посочели електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в Профила на купувача. Комисията чрез съобщение ще обяви не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, на интернет страница на Община Добричка - www.dobrichka.bg, раздел „Профил на купувача” -http://www.dobrichka.bg/bg/profile/, датата, часа и мястото на отварянето.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ СА СЪГЛАСНО ЧЛ.120 ОТ ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛ.НЕЗАВИСИМОСТ№20, Р БЪЛГАРИЯ 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

URL: www.dobrichka.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Сграда кметство с. Бенковски
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Демонтаж стара хидроизолация • Д-ка и м-ж хидроизолация воалит с посипка 4,5мм • Боядисване с латекс двукратно цветен • Фасаген по фасада • Подмяна дървени прозорци с РVС • Подмяна водосточни тръби

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Демонтаж стара хидроизолация • Д-ка и м-ж хидроизолация воалит с посипка 4,5мм • Боядисване с латекс двукратно цветен • Фасаген по фасада • Подмяна дървени прозорци с РVС • Подмяна водосточни тръби

Прогнозна стойност, без ДДС
15833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Сграда кметство с. Ново Ботево
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж входна алуминиева врата • Подмяна дървени прозорци с РVС

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж входна алуминиева врата • Подмяна дървени прозорци с РVС

Прогнозна стойност, без ДДС
6666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Сграда кметство с. П.Минково
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Тухлена зидария за надзид • Направа на нова дървена конструкция върху стоманобетонна плоча • Полагане на битумни керемиди • Мазилки по комини • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж челна дъска

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Тухлена зидария за надзид • Направа на нова дървена конструкция върху стоманобетонна плоча • Полагане на битумни керемиди • Мазилки по комини • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж челна дъска

Прогнозна стойност, без ДДС
8333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Сграда кметство с. Черна
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж челна дъска • Мазилка по комини • Вагонна шарка по стреха • Топлоизолация с ЕPS 8 см • Силикатна мазилка – цветна

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж челна дъска • Мазилка по комини • Вагонна шарка по стреха • Топлоизолация с ЕPS 8 см • Силикатна мазилка – цветна

Прогнозна стойност, без ДДС
18333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Сграда кметство с. Овчарово
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с PVC • Боядисване с латекс двукратно цветен • Гранитогрес по цокъл • Външна бяла пръскана мазилка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с PVC • Боядисване с латекс двукратно цветен • Гранитогрес по цокъл • Външна бяла пръскана мазилка

Прогнозна стойност, без ДДС
13333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Сграда кметство с. Вратарите
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м-ж кабел ALR 2х16 • Д-ка и м-ж осв. тяло КПП 1х36 • Д-ка и м-ж регулирана и нерегулирана клема • Армирана бетонова настилка • Боядисване с латекс двукратно цветен

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Д-ка и м-ж кабел ALR 2х16 • Д-ка и м-ж осв. тяло КПП 1х36 • Д-ка и м-ж регулирана и нерегулирана клема • Армирана бетонова настилка • Боядисване с латекс двукратно цветен

Прогнозна стойност, без ДДС
4000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Сграда кметство с. Козлодуйци
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с алуминиеви • Боядисване с латекс двукратно цветен

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с алуминиеви • Боядисване с латекс двукратно цветен

Прогнозна стойност, без ДДС
14166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Сграда кметство с. Методиево
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с алуминиеви • Боядисване с латекс двукратно цветен • Кофражи декофраж в стълбище • Бетон В15 в стълбище • Гранитогрес по стъпала

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с алуминиеви • Боядисване с латекс двукратно цветен • Кофражи декофраж в стълбище • Бетон В15 в стълбище • Гранитогрес по стъпала

Прогнозна стойност, без ДДС
3333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Сграда кметство и ограда с . Миладиновци
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с алуминиеви • Блажна боя по метални повърхности • Подмазване около врати и прозорци • Боядисване с латекс двукратно цветен

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с алуминиеви • Блажна боя по метални повърхности • Подмазване около врати и прозорци • Боядисване с латекс двукратно цветен

Прогнозна стойност, без ДДС
9583.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Сграда кметство с. П.Свещарово
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Препокриване с керемиди върху дървена скара • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Подмяна дървени прозорци с РVС • Боядисване с латекс двукратно цветен • Окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж ламиниран паркет с деб. 8мм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Препокриване с керемиди върху дървена скара • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Подмяна дървени прозорци с РVС • Боядисване с латекс двукратно цветен • Окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж ламиниран паркет с деб. 8мм

Прогнозна стойност, без ДДС
10000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Сграда кметство с. Пчелник
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Полагане на топлоизолация XPS 5см. • Блажна боя по метални повърхности

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Полагане на топлоизолация XPS 5см. • Блажна боя по метални повърхности

Прогнозна стойност, без ДДС
1000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Сграда кметство с. Царевец
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Боядисване с латекс двукратно цветен • Д-ка и м-ж секретни брави

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Боядисване с латекс двукратно цветен • Д-ка и м-ж секретни брави

Прогнозна стойност, без ДДС
3833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Сграда кметство с. Алцек
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ж вагонна шарка • Д-ка и м-ж вагонна шарка по таван • Лакиране вагонна шарка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Д-ж вагонна шарка • Д-ка и м-ж вагонна шарка по таван • Лакиране вагонна шарка

Прогнозна стойност, без ДДС
3333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Административна сграда, автоработилница и гаражи община Добричка
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Боядисване с фасаген по первази • Лакиране дървена дограма • Армирана бетонова настилка • Блажна боя по по метален покрив • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж козирка от цветен поликарбон на мет. конструкция • Окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 • Д-ка и м-ж водомер • Д-ка и м-ж осветителни тела ЛОТ 4х18 W • Д-ка и полагане на проводник ПВ 3х2,5

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Боядисване с фасаген по первази • Лакиране дървена дограма • Армирана бетонова настилка • Блажна боя по по метален покрив • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж козирка от цветен поликарбон на мет. конструкция • Окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 • Д-ка и м-ж водомер • Д-ка и м-ж осветителни тела ЛОТ 4х18 W • Д-ка и полагане на проводник ПВ 3х2,5

Прогнозна стойност, без ДДС
45833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Сграда ЦДГ с.Долина
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж челна дъска • Д-ка и м-ж хидроизолация воалит с посипка 4,5мм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Д-ка и м-ж челна дъска • Д-ка и м-ж хидроизолация воалит с посипка 4,5мм

Прогнозна стойност, без ДДС
10000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Сграда ЦДГ с.Лясково
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Гранитогрес по стъпала • Д-ка и м-ж вагонна шарка по стреха • Окачен таван от минераловатни пана модул 600/600

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Гранитогрес по стъпала • Д-ка и м-ж вагонна шарка по стреха • Окачен таван от минераловатни пана модул 600/600

Прогнозна стойност, без ДДС
9583.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Сграда ЦДГ с.Паскалево
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с алуминиеви • Боядисване с латекс двукратно • Блажна боя по дограма • Д-ка и м-ж хидроизолация воалит с посипка 4,5мм • Д-ка и м-ж метални решетки

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с алуминиеви • Боядисване с латекс двукратно • Блажна боя по дограма • Д-ка и м-ж хидроизолация воалит с посипка 4,5мм • Д-ка и м-ж метални решетки

Прогнозна стойност, без ДДС
16666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Сграда ЦДГ с.Царевец
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Противоволажен гипсокартон на конструкция • Боядисване с латекс двукратно • Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 w • Кофраж и декофраж стълбище • Полагане на бетон В15в стъпала • Д-ка и полагане на гранитогрес в стъпала и цокъл • Полагане на топлоизлация ЕPS 5см по външни стени • Полагане на силикатна мазилка • Армирана бетонова настилка • Блажна боя по стреха

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Противоволажен гипсокартон на конструкция • Боядисване с латекс двукратно • Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18 w • Кофраж и декофраж стълбище • Полагане на бетон В15в стъпала • Д-ка и полагане на гранитогрес в стъпала и цокъл • Полагане на топлоизлация ЕPS 5см по външни стени • Полагане на силикатна мазилка • Армирана бетонова настилка • Блажна боя по стреха

Прогнозна стойност, без ДДС
14166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Сграда ЦДГ с.Черна
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Подмяна дървени прозорци с РVС • Армирана бетонова настилка • Боядисване с латекс двукратно • Д-ка и м-ж на мивки • Д-ка и м-ж моноблок • Д-ка и м-ж противоволажен гипсокартон на конструкция • Подмяна на дървени врати с PVC

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Подмяна дървени прозорци с РVС • Армирана бетонова настилка • Боядисване с латекс двукратно • Д-ка и м-ж на мивки • Д-ка и м-ж моноблок • Д-ка и м-ж противоволажен гипсокартон на конструкция • Подмяна на дървени врати с PVC

Прогнозна стойност, без ДДС
15166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Сграда ЦДГ с.Владимирово
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с PVC • Д-ка и м-ж противоволажен гипсокартон на конструкция • Д-ка и м-ж ламиниран паркет с деб. 8мм • Боядисване с латекс двукратно • Д-ка и м-ж ограда от PVC мрежа на метални колове

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с PVC • Д-ка и м-ж противоволажен гипсокартон на конструкция • Д-ка и м-ж ламиниран паркет с деб. 8мм • Боядисване с латекс двукратно • Д-ка и м-ж ограда от PVC мрежа на метални колове

Прогнозна стойност, без ДДС
7083.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Сграда ЦДГ с.Воднянци
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно • Фасаген по фасада цветен • Полагане на топлоизолация по стени EPS с деб. 8см. • Д-ка и м-ж ограда от телена мрежа на ЖБ колове • Кофраж и декофраж • Бетон В 15 в основи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно • Фасаген по фасада цветен • Полагане на топлоизолация по стени EPS с деб. 8см. • Д-ка и м-ж ограда от телена мрежа на ЖБ колове • Кофраж и декофраж • Бетон В 15 в основи

Прогнозна стойност, без ДДС
5000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Сграда ЦДГ с.Ф.Дянково
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно • Силикатна мазилка цветна • Полагане на топлоизолация по стени EPS с деб. 8см.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно • Силикатна мазилка цветна • Полагане на топлоизолация по стени EPS с деб. 8см.

Прогнозна стойност, без ДДС
3333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Сграда ЦДГ с.Овчарово
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с алуминиеви • Фаянс по стени • Боядисване с латекс двукратно • Д-ка и м-ж моноблок • Д-ка и м-ж мивка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с алуминиеви • Фаянс по стени • Боядисване с латекс двукратно • Д-ка и м-ж моноблок • Д-ка и м-ж мивка

Прогнозна стойност, без ДДС
8000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Сграда ЦДГ с.Ломница
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Армирана бетонова настилка • Д-ка и полагане на цветни градински бордюри

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Армирана бетонова настилка • Д-ка и полагане на цветни градински бордюри

Прогнозна стойност, без ДДС
2000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Сграда ЦДГ с.Божурово
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Армирана бетонова настилка • Направа и м-ж на сеннник на метална конструкция

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Армирана бетонова настилка • Направа и м-ж на сеннник на метална конструкция

Прогнозна стойност, без ДДС
2833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Сграда ЦДГ с.Бранище
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж цветни мозаечни тротоарни плочи с деб. 3см • Д-ка и м-ж цветен градински бордюр

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж цветни мозаечни тротоарни плочи с деб. 3см • Д-ка и м-ж цветен градински бордюр

Прогнозна стойност, без ДДС
2916.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Сграда ЦДГ с.Алцек
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно • Външна цветна силикатна мазилка • Изграждане комин

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно • Външна цветна силикатна мазилка • Изграждане комин

Прогнозна стойност, без ДДС
6250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Сграда ЦДГ с.Житница
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Подмяна на дървени прозорци с РVС

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Подмяна на дървени прозорци с РVС

Прогнозна стойност, без ДДС
1666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Сграда ЦДГ с.Котленци
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж цветни мозаечни тротоарни плочи с деб. 3см • Д-ка и м-ж цветен градински бордюр

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж цветни мозаечни тротоарни плочи с деб. 3см • Д-ка и м-ж цветен градински бордюр

Прогнозна стойност, без ДДС
7833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Сграда ЦДГ с.Ловчанци
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж цветни мозаечни тротоарни плочи с деб. 4см • Д-ка и м-ж цветен градински бордюр • Д-ка и м-ж ограда от телена мрежа на ЖБ колове • Боядисване с латекс двукратно • Фаянс по стени • Д-ка и м- теракот по под • Подмяна на дървени витрина с РVС

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж цветни мозаечни тротоарни плочи с деб. 4см • Д-ка и м-ж цветен градински бордюр • Д-ка и м-ж ограда от телена мрежа на ЖБ колове • Боядисване с латекс двукратно • Фаянс по стени • Д-ка и м- теракот по под • Подмяна на дървени витрина с РVС

Прогнозна стойност, без ДДС
16666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Сграда ЦДГ с.Плачи дол
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Кофраж и декофраж стени • Бетон В15 в стени

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Кофраж и декофраж стени • Бетон В15 в стени

Прогнозна стойност, без ДДС
4416.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Сграда ЦДГ с.Победа
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно • Циментова замазка по стъпала • Гранитогрес по стъпала • Блажна боя по метални повърхности • Направа холкер

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно • Циментова замазка по стъпала • Гранитогрес по стъпала • Блажна боя по метални повърхности • Направа холкер

Прогнозна стойност, без ДДС
7916.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Сграда ЦДГ с.Росеново
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улама • Боядисване с латекс двукратно • Направа на окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 • Боядисване с фасаген

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улама • Боядисване с латекс двукратно • Направа на окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 • Боядисване с фасаген

Прогнозна стойност, без ДДС
7500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Сграда ЦДГ с.Сливенци
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Боядисване с блажна боя двукратно • Мита бучарда по стъпала • Бяла пръскана мазилка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Боядисване с блажна боя двукратно • Мита бучарда по стъпала • Бяла пръскана мазилка

Прогнозна стойност, без ДДС
2500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Сграда читалище с.Медово
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Подмяна дървени прозорци с РVС • Боядисване с латекс двукратно

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна улуци • Подмяна водосточни тръби • Подмяна дървени прозорци с РVС • Боядисване с латекс двукратно

Прогнозна стойност, без ДДС
8333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Сграда читалище с.Одринци
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Подмяна дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с PVC • Боядисване с латекс двукратно • Направа на окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 • Д-ка и м-ж ламиниран паркет с деб. 8мм • Д-ка и наковаване челни рендосани дъски 18мм върху дюшаме • Блажна боя по под • Д-ка и полагане на СВТ 3х1,5мм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Подмяна дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с PVC • Боядисване с латекс двукратно • Направа на окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 • Д-ка и м-ж ламиниран паркет с деб. 8мм • Д-ка и наковаване челни рендосани дъски 18мм върху дюшаме • Блажна боя по под • Д-ка и полагане на СВТ 3х1,5мм

Прогнозна стойност, без ДДС
22500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Сграда читалище с.Пчелино
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м- ж минералноватни пана модул 600/600 • Полагане на топлоизолация по стени и цокъл ХPS с деб. 20см. • Фасаген по фасада • Гранитогрес по стъпала • Изкоп за бетонов подпорен бордюр • Кофраж и декофраж стълбище • Полагане бетон В15 в стълбище и подпорен бордюр

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Д-ка и м- ж минералноватни пана модул 600/600 • Полагане на топлоизолация по стени и цокъл ХPS с деб. 20см. • Фасаген по фасада • Гранитогрес по стъпала • Изкоп за бетонов подпорен бордюр • Кофраж и декофраж стълбище • Полагане бетон В15 в стълбище и подпорен бордюр

Прогнозна стойност, без ДДС
20833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Сграда читалище с.Врачанци
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Бяла пръскана мазилка по фасада • Д-ка и м-ж хидроизолация воалит с посипка 4,5мм • Боядисване с латекс двукратно цветен • Гранитогрес по цокъл • Подмяна водосточни тръби • Подмяна улуци • Пренареждане керемиди по покрив

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Бяла пръскана мазилка по фасада • Д-ка и м-ж хидроизолация воалит с посипка 4,5мм • Боядисване с латекс двукратно цветен • Гранитогрес по цокъл • Подмяна водосточни тръби • Подмяна улуци • Пренареждане керемиди по покрив

Прогнозна стойност, без ДДС
8333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Сграда читалище с.Овчарово
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м-ж ограда от поцинкована мрежа на ЖБ колове • Кофраж и декофраж основи • Бетон В 15 в основи • Изкоп за основи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Д-ка и м-ж ограда от поцинкована мрежа на ЖБ колове • Кофраж и декофраж основи • Бетон В 15 в основи • Изкоп за основи

Прогнозна стойност, без ДДС
10500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Сграда читалище с.Стефан Караджа
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с алуминиеви • Боядисване с латекс около позорци иврати • Полагане бетон В25 за стълбище • Кофраж и декофраж стълбище • Д-ка и м-ж тръбен метален парапет • Боядисване с латекс двукратно цветен

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с алуминиеви • Боядисване с латекс около позорци иврати • Полагане бетон В25 за стълбище • Кофраж и декофраж стълбище • Д-ка и м-ж тръбен метален парапет • Боядисване с латекс двукратно цветен

Прогнозна стойност, без ДДС
7333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция Сграда читалище с.Бдинци
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Фасаген по фасада цветен • Външна гладка мазилка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Фасаген по фасада цветен • Външна гладка мазилка

Прогнозна стойност, без ДДС
1666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция Сграда читалище и кметство с.Добрево
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна ламарина по улума • Д-ка и м-ж профилирана челна дъска

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Препокриване с нови керемиди върху дървена скара • Подмяна ламперия нова • Подмяна ламарина по улума • Д-ка и м-ж профилирана челна дъска

Прогнозна стойност, без ДДС
8333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Сграда читалище и кметство с.Златия
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Армирана бетонава настилка • Гранитогрес по стъпала и площадка • Д-ка и м-ж осветителни тела ЛОТ 4х18 W • Боядисване с латекс двукратно цветен

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Армирана бетонава настилка • Гранитогрес по стъпала и площадка • Д-ка и м-ж осветителни тела ЛОТ 4х18 W • Боядисване с латекс двукратно цветен

Прогнозна стойност, без ДДС
10000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция Сграда читалище с.Камен
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Подмяна на дървени врати с PVC

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Подмяна на дървени врати с PVC

Прогнозна стойност, без ДДС
1250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Сграда читалище с.Лясково
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Направа на окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 • Гипсокортон на конструкция по стени с мин. вата • Подмяна на дървени врати с PVC • Боядисване с латекс двукратно цветен • Д-ка и м-ж осветителни тела ЛОТ 4х18

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Направа на окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 • Гипсокортон на конструкция по стени с мин. вата • Подмяна на дървени врати с PVC • Боядисване с латекс двукратно цветен • Д-ка и м-ж осветителни тела ЛОТ 4х18

Прогнозна стойност, без ДДС
3166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Сграда читалище с.М.Смолница
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Силикатна мазцилка цветна • Гранитогрес по цокъл и стъпала • Армирана бетонова настилка • Кофраж и декофраж стъпала • Полагане бетон В 15 в стъпала

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Силикатна мазцилка цветна • Гранитогрес по цокъл и стъпала • Армирана бетонова настилка • Кофраж и декофраж стъпала • Полагане бетон В 15 в стъпала

Прогнозна стойност, без ДДС
8750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Сграда читалище с.Одърци
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Фасаген по фасада цветен • Армирана бетонова настилка • Подмяна водосточни тръби • Подмяна улуци • Д-ж и м-ж керемиди по покрив

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Фасаген по фасада цветен • Армирана бетонова настилка • Подмяна водосточни тръби • Подмяна улуци • Д-ж и м-ж керемиди по покрив

Прогнозна стойност, без ДДС
7916.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция Сграда читалище с.Свобода
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Направа на окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 • Д-ка и м-ж осветителни тела ЛОТ 4х18W • Боядисване с латекс двукратно цветен

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Направа на окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 • Д-ка и м-ж осветителни тела ЛОТ 4х18W • Боядисване с латекс двукратно цветен

Прогнозна стойност, без ДДС
8333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция Сграда читалище с.Славеево
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Блажна боя по цокъл • Кофраж и декофраж • Бетон В15 в стъпала • Гранитогрес по стъпала

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Блажна боя по цокъл • Кофраж и декофраж • Бетон В15 в стъпала • Гранитогрес по стъпала

Прогнозна стойност, без ДДС
6333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция Сграда читалище с.Смолница
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Д-ка и м-ж осветителни тела ЛОТ 4х18W • Направа на окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 • Полагане на PVC тръба ф 100 за канализация • Д-ка и м-ж ламиниран паркет 8мм • Д-ка и м-ж фаянс

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Д-ка и м-ж осветителни тела ЛОТ 4х18W • Направа на окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 • Полагане на PVC тръба ф 100 за канализация • Д-ка и м-ж ламиниран паркет 8мм • Д-ка и м-ж фаянс

Прогнозна стойност, без ДДС
12750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция Сграда читалище с.Ф.Дянково
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп в основи • Кофраж и декофраж • Арматура АIII • Д-ка и полагане на бетон В15 в основи • Зидария от бетонови тухли • Външна гладка мазилка • Фасаген по фасада

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Изкоп в основи • Кофраж и декофраж • Арматура АIII • Д-ка и полагане на бетон В15 в основи • Зидария от бетонови тухли • Външна гладка мазилка • Фасаген по фасада

Прогнозна стойност, без ДДС
1666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция Сграда читалище с.Ловчанци
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Външна бяла пръскана мазилка • Мита бучарда по стъпала и площадка • Армирана бетонова настилка • Гипсокартон на конструкция по стени и таван • Полагане на топлоизолация ХPS с с деб. 2см • Д-ка и м-ж ламиниран паркет с деб.8мм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Външна бяла пръскана мазилка • Мита бучарда по стъпала и площадка • Армирана бетонова настилка • Гипсокартон на конструкция по стени и таван • Полагане на топлоизолация ХPS с с деб. 2см • Д-ка и м-ж ламиниран паркет с деб.8мм

Прогнозна стойност, без ДДС
18833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция Сграда читалище с.Ломница
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м-ж хидроизолация воалит с посипка 4,5мм • Гранитогрес по чело • Пола от поц. ламарина • Външна мазилка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Д-ка и м-ж хидроизолация воалит с посипка 4,5мм • Гранитогрес по чело • Пола от поц. ламарина • Външна мазилка

Прогнозна стойност, без ДДС
2250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция Сграда Здравна служба с.Божурово
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с алуминиеви • Облицовка от фаянс по стени • Теракот по под • Д-ка и м-ж моноблок • Д-ка и м-ж противовлажно осветително тяло • Д-ка и м-ж проточен бойлер

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с алуминиеви • Облицовка от фаянс по стени • Теракот по под • Д-ка и м-ж моноблок • Д-ка и м-ж противовлажно осветително тяло • Д-ка и м-ж проточен бойлер

Прогнозна стойност, без ДДС
7333.34 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция Сграда Здравна служба с.Ловчанци
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж цветни мозачни плочи с деб.4см. • Д-ка и им-ж цветни градински бордюри

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж цветни мозачни плочи с деб.4см. • Д-ка и им-ж цветни градински бордюри

Прогнозна стойност, без ДДС
3333.34 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция Сграда Здравна служба с.Победа
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с алуминиеви • Облицовка от фаянс по стени • Теракот по под • Д-ка и м-ж моноблок • Д-ка и м-ж противовлажно осветително тяло

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с алуминиеви • Облицовка от фаянс по стени • Теракот по под • Д-ка и м-ж моноблок • Д-ка и м-ж противовлажно осветително тяло

Прогнозна стойност, без ДДС
5000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция Сграда Здравна служба с.Бенковски
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Кофраж и декофраж • Д-ка и полагане бетон В15 • Арматура стомана АIII • Д-ка и полагагане на метален тръбен парапет

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Кофраж и декофраж • Д-ка и полагане бетон В15 • Арматура стомана АIII • Д-ка и полагагане на метален тръбен парапет

Прогнозна стойност, без ДДС
2083.34 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция Сграда Здравна служба с.Владимирово
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с PVC • Облицовка от фаянс по стени • Теракот по под • Направа на окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18W

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с PVC • Облицовка от фаянс по стени • Теракот по под • Направа на окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18W

Прогнозна стойност, без ДДС
11666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70

Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция Сграда Здравна служба с.Карапелит
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с PVC • Вътрешна мазилка • Блажна боя по метални повърхности

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с PVC • Вътрешна мазилка • Блажна боя по метални повърхности

Прогнозна стойност, без ДДС
6666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 60 / Заглавие на обособената позиция Сграда Здравна служба с.Житница
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с алуминиеви • Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18W • Д-ка и м-ж теракот по под • Д-ка и м-ж моноблок • Д-ка и м-ж ППР ф20 с фитинги

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45450000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Други довършителни строителни работи

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС: • Боядисване с латекс двукратно цветен • Подмяна на дървени прозорци с РVС • Подмяна на дървени врати с алуминиеви • Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18W • Д-ка и м-ж теракот по под • Д-ка и м-ж моноблок • Д-ка и м-ж ППР ф20 с фитинги

Прогнозна стойност, без ДДС
7500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 70