Версия за печат

00396-2015-0001

BG-Борово: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Борово, област Русе, ул. Никола Й.Вапцаров № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на горива – бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан за МПС, обслужващи дейностите финансирани от общинския бюджет в Община Борово, област Русе.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Франко бензиноколонките на търговския обект на Продавача
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан за зареждане на моторни превозни средства на Община Борово и звена на бюджетна издръжка към нея, с използване на карти за безналично плащане.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09132000, 09134200, 09122100

Описание:

Бензин
Дизелово гориво
Газ пропан

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 651087 от 26.02.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1887 / Обособена позиция №: / Заглавие:Борсов договор №1887 от 24.03.2015г. за доставка на горива за МПС
V.1) Дата на сключване договора
24.03.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.03.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

”БЕНТ ОЙЛ” АД, ЕИК: 200852966, гр.София, представлявано от Димитър Иванов Радев, бул. България № 49, БЦ “Витоша”, ет.1, България 1404, София, Тел.: 02 8183067, E-mail: office@bentoil.com

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

31.03.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

”БЕНТ ОЙЛ” АД, ЕИК: 200852966, с адрес на управление: гр. София, 1404, бул. "България" № 49, БЦ “Витоша”, ет.1, представлявано от Димитър Иванов Радев - изп.директор.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Предмет на настоящата поръчка е доставката на горива за МПС, които са включени в списъка, одобрен от Министерски съвет по предложение на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, чиято доставка може да бъде изпълнена на стокова борса, съгласно Приложение към чл.38, ал.1 от ППЗОП.