Версия за печат

00267-2015-0026

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 15РОП27 от 30.03.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Петя Гавазова - главен експерт дирекция Обществине поръчки, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656751, E-mail: otdel_op@abv.bg

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба, яйца, млечни хранителни продукти и майонеза за нуждите на Община Пловдив, общинските предприятия и общинските социални заведения в гр. Пловдив"

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Въз основа на проведена през 2011 г. открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: "Доставки на хранителни продукти за нуждите на пловдивските общински социални заведения", община Пловдив е сключила договори с избраните изпълнители по обособените позиции на процедурата, със срок на четирите договора - три години (обстоятелствата са видни от преписка на обществена поръчка с уникален номер 00267-2011-0004 в регистъра на обществените поръчки (РОП) на АОП). Шест месеца преди изтичането на гореописаните договори за доставка на храни с Решение 14РОП40 от дата 17.04.2014 г. Кметът на община Пловдив е открил процедура за възлагане на обществена поръчка посредством „открита процедура“ по ЗОП с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на Община Пловдив, общинските предприятия и общинските социални заведения в гр. Пловдив”, с две обособени позиции. Процедурата по ЗОП е публикувана в регистъра на обществените поръчки под Уникален номер 00267-2014-0040 на дата 17.04.2014 г. Гореописаното решение за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка, с което е одобрено и обявлението, както и документацията за участие е влязло в законна сила. В хода на процедурата има подадени оферти от участници и по двете обособени позиции, но нито една от тях не е отговорила на предварително обявените условия от Възложителя. Поради това, както и на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки гореописаната процедура е прекратена с влязло в законна сила решение - 14РОП40(4)/27.06.2014 г. на Кмета на община Пловдив. След това, с Решение №14РОП82 от дата 31.07.2014 г. Кметът на община Пловдив повторно е открил процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, като същата е публикувана в РОП на АОП под уникален номер 00267-2014-0085 на дата 31.07.2014 г. Решение №14РОП82 за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка не е обжалвано и е влязло в законна сила. В хода на процедурата са получени оферти от участници и за двете обособени позиции, но оценителната комисия е констатирала, че същите не отговарят на изискванията на Възложителя и Закона за обществените поръчки. След предаването на протокола от работата на комисията на възложителя, процедурата е прекратена на дата 24.10.2014 г. с Решение №14РОП82-5 на Кмета на Община Пловдив. Предвид горецитираните фактически обстоятелства, настъпили в хода на двете процедури Възложителят, спазвайки разпоредбите на чл. 43, ал. 2, т. 5 от ЗОП и с цел – осигуряване непрекъснатостта на доставките на храни за социалните заведения, е сключил допълнителни споразумения с четиримата изпълнители, по договорите сключени през 2011 г. На 19.12.2014 г. с Решение №14РОП105 Кмета на община Пловдив, за трети пореден път е открита нова процедура със същия предмет.Поръчката е публикувана в РОП на АОП под уникален номер 00267-2014-0105 на дата 19.12.2014 г. В хода на процедурата, по Обособена позиция №2: "Доставки на пакетирани хранителни продукти и плодови, зеленчукови и рибни консерви" има класирани участници, решението за избор на изпълнител е влязло в сила и предстои, през месец април 2015 г., да бъде сключен договор.По обособена позиция №1 "Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба, яйца, млечни хранителни продукти и майонеза ", има получени оферти от участници, но няма участник който да отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Поради това, в частта по обособена позиция №1, обществената поръчка е прекратена с влязло в сила Решение №14РОП105-13 от дата 13.03.2014 г. Поради цитираните обстоятелства, за Възложителя възниква необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление: Поради това, че двата анексирани договора изтичат на 25.04.2015 г. Продължава в раздел VІІІ.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

На основание чл. 93, т.2 от ЗОП Възложителят няма да прилага чл. 91, ал.2, чл. 92 и чл. 92а от ЗОП, тъй като сключва договор на основание чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, България 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно §1, т. 8 от допълнителните разпоредби на ЗОП, „изключителни обстоятелства” са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които непосредствено застрашават живота и здравето на хората или околната среда, или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя. Изключително обстоятелство е и последващо възникване на опасност за националната сигурност, за отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитени територии, зони и обекти и за обществения ред. В случая, необходимостта от предприемане на неотложни действия е за сключване на договор за доставка на хранителни продукти за нуждите на община Пловдив, общинските предприятия и общинските социални заведения в гр. Пловдив с цел изпълнение на нормативно установени дейности на Възложителя, а именно социалното подпомагане на жителите на община Пловдив. Институциите, предоставящи социални услуги, са определени в §1, т. 15 от ДР на ППЗСП, а именно: "Доставчици на социални услуги" са държавата и общините, както и вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане лица по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане.” Въпреки че своевременно – преди повече от 11 месеца, Възложителят е предприел действия за избор на изпълнител за "Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба, яйца, млечни хранителни продукти и майонеза за нуждите на Община Пловдив, общинските предприятия и общинските социални заведения в гр. Пловдив ", през периода от 17.04.2014 г. до момента (открити и прекратени са общо три процедури, първата от които с решение от дата 17.04.2014 г., същите са приключили без решение за избор на изпълнител по обособена позиция №1, поради факта, че са представяни оферти неотговарящи на изискванията на Възложителя, които изисквания не могат да се разглеждат като ограничителни и поставящи участниците в неравнопоставеност, тъй като и трите решения за откриване на процедурите, с които са одобрени обявленията и документациите за участие, не са обжалвани от участниците, още повече че при третата поред процедура, която е с уникален № в РОП 00267-2014-0105 има един участник, който е покрил всички изисквания, заложени в поръчката, но е допуснал грешка при попълването на ценовата си оферта), в случая безспорно за възложителя е налице „изключително обстоятелство”, което може съществено да го затрудни или да наруши нормалното изпълнение на нормативно установени и вменени му дейности. При възлагането на настоящата процедура по реда на чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП Възложителят се ограничава и възлага само и единствено изрично необходимите му доставки на храни за нуждите на социалните заведения в гр. Пловдив, за които няма избран доставчик с влязло в сила решение - месо и месни хранителни продукти, риба, яйца, млечни хранителни продукти и майонеза. Договорът с избрания доставчик ще бъде сключен под условие за срок: до една година или до избор на изпълнител след провеждане на открита процедура по реда на ЗОП – което от двете обстоятелства настъпи по-рано. С цел спазване разпоредбите на ЗОП и принципите, заложени в него, Възложителят на дата 26.03.2015 г. с Решение №15РОП26 откри - за четвърти пореден път, открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба, яйца, млечни хранителни продукти и майонеза за нуждите на Община Пловдив, общинските предприятия и общинските социални заведения в гр. Пловдив".Имайки предвид сроковете, разписани в чл.64 от ЗОП и тези, необходими за работа на комисиите при провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за Възложителя са налице обстоятелствата за провеждане на процедура по чл.90,ал.1,т4. На основание чл. 20а, ал. 1, т. 2 от ЗОП и чл. 5, ал.3 и чл. 50, ал. 2 от ППЗОП Възложителят изпраща доказателства, свързани с избора на процедурата - по електронна поща с използване на електронен подпис.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Борисов Тотев
Длъжност: Кмет