00689-2015-0005

BG-Ямбол: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Галина Иванова - началник отдел Обществени поръчки, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: стая 309, етаж 3

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Нейка Кожухарова-деловодител, Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684209, E-mail: contact@tundja.net, Факс: 046 661575

Място/места за контакт: Деловодство, ет 1

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско”, Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, „Дневен център за стари хора” - с. Генерал Инзово и „Дневен център за стари хора” - с. Скалица, Община „Тунджа” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж”- с. Болярско”, Община „Тунджа”; Обособена позиция № 2 - „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Община „Тунджа”; Обособена позиция № 3 - „Доставка на хляб за нуждите на социални услуги в общността, в т.ч. „Дневен център за стари хора” - с. Генерал Инзово и „Дневен център за стари хора” - с. Скалица, Община „Тунджа”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: до социалните заведения в с. Болярско, с. Победа, с. Ген. Инзово и с. Скалица
Код NUTS: BG343
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка се възлага с оглед изпълнение на задълженията на Община „Тунджа” за осигуряване на храна за потребители ползващи услуги на социални заведения живеещи в населените места на територията на община „Тунджа”. Изпълнението на поръчката по обособена позиция №1 има за цел своевременна доставка на хляб и хлебни изделия за до 90 потребители в "Домашен социален патронаж" и до 30 потребители в "Дом за стари хора" в кухнята на с. Болярско, община „Тунджа”. Изпълнението на поръчката по обособена позиция № 2 има за цел своевременна доставка на хляб и хлебни изделия, необходими за приготвяне на храната за до 100 потребители в кухнята на Общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж” с. Победа, община „Тунджа”. Изпълнението на поръчката за обособена позиция №3 има за цел ежедневна доставка на хляб, необходим за осигуряване обедно хранене на потребителите в ДЦСХ с. Генерал Инзово и ДЦСХ с. Скалица, община „Тунджа” със средства от Бюджета на общината за по 30 потребители всеки.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15811100, 15811000

Описание:

Хляб
Хлебни изделия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката включва доставка на хляб и хлебни изделия обособени в 3 позиции, подробно описани по видове и количества в "Пълно описание предмета на поръчката с технически спецификации" от Документацията за общетвена поръчка, до която е осигурен достъп в Профила на купувача http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha.html. Посочените количества са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем.

Прогнозна стойност без ДДС
14132.3 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл. 59, ал.5, т.2 от ЗОП, Възложителят не изисква гаранция за участие в откритата процедура.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на поръчката и може да се внесе като парична сума по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция, като участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване като в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Община „Тунджа”: Банка: ИА Банк АД – клон Ямбол, Р. България Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG30IABG70943300435600 Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определения за Изпълнител да представи гаранция за изпълнение. Възложителят има право да приспадне от внесената гаранция за изпълнение всички дължими суми за неустойки по договора и за претърпени вреди в следствие виновно неизпълнение на договора от Изпълнителя. Възложителят има право да усвои гаранцията за изпълнение при разваляне на договора по вина на Изпълнителя.Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.В случаите, когато участникът, определен за Изпълнител, при сключване на договора избере представяне на банкова гаранция за изпълнение, същата трябва да отговаря на условията по приложения в документацията Образец №16 - приложим за обособени позиции 1-3. * Образеца на банкова гаранция за изпълнение е примерен и в случай, че съответната банка ползва свой образец е достатъчно да отговаря на изискванията на ЗОП и условията на Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е със средства от общинския бюджет. Плащането се извършва ежемесечно в срок до 15 /петнадесет/ дни след представяне на фактура. Авансово плащане не се допуска.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в откритата процедура за възлагане на ОП може да бъде всяко бълг. или чуждестранно ФЛ или ЮЛ, както и техни обединения.Администр. изисквания съгл.чл. 47, ал.1, б. „а” – „д”, т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.2, предлож. първо и ал. 5 от ЗОП: Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:за престъпление против фин., дан. или осигур. с-ма, включ. изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК;за подкуп по чл. 301 - 307 от НК;за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК.Участн. да не е обявен в несъстоятелност.Участн. да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгл. нац. закони и подзаконови актове; Участн.да няма задълж. по смисъла на чл. 162, ал. 2,т.1 от ДОПК към държ.и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълж.,или има задължения за данъци или вноски за СО съгл. законодателството на държ., в която участникът е установен.Участн. да не е лишен от правото да упражнява професия или д-ст „доставка на хляб и хл. изделия”, съгл. законодателството на държ., в която е извършено нарушението.Участн. да няма лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, които са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.„Свързани лица” съгласно §1,т.23а от Допълн. разпоредби на ЗОП са:роднини по права линия без ограничение;роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;роднини по сватовство - до втора степен включително;съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;съдружници;лицата, едното от които участва в управл. на дружеството на другото;дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството* Не са свързани лица - дружество, чийто капитал е сто на сто държ. или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от ЗПУКИ. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участн. посочва адрес за кореспонденция, тел. и по възможност – факс и електр. адрес.Пликът с офертата на участника трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:Плик №1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят докум. и информ. по чл.56, ал.1, т.1 - 6, 8 и 11-14 от ЗОП, изисквани от възложителя.Докум. в Плик №1 се изготвят съгл. настоящите указания и по приложените в документацията образци.Плик №1 следва да съдържа докум.: Списък на докум. и информ., съдържащи се в офертата, подписан от участника /ориг./-Обр.1-приложим за об. позиции 1-3; Представяне на участник /ориг./–Обр.2 - приложим за об.позиции 1-3;Нотар. заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (ориг.) (когато офертата не е подписана от лицето представляващо участн.);Декл.от участник по чл.47, ал.9,удостоверяваща липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, б. ,,а”, ,б”, ,,в”,,,,г” и ,,д”,т.2,т.3 и т.4 и ал.2,т.2, предлож. първо и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП,подписана от вс.лица, които представляват участн. /ориг./-Обр.3-приложим за об. позиции 1-3.Декл.по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълн.с предвидените подизпълн.,видовете раб. от предмета на поръчката,които ще се предложат и съответстващия на тези работи дял в проценти от ст-ста на ОП /ориг./-Обр.4-приложим за об.позиции 1-3.Декл. за съгласие за участие като подизпълнител/ориг./-Обр.4а-приложим за об.позиции 1-3.*Изпълнит.сключва договор за подизпълнение с подизпълн.,посочени в офертата му.Договор за подизпълнение,съответно за замяна на подизпълн.не може да се сключва с лица,които не са посочени в Обр.4 от настоящата докум. (продължава в раздел VІ.3)
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят на настоящата обществена поръчка не поставя изисквания към Финансовото и икономическо състояние на участниците по чл.50 от ЗОП.
Минимални изисквания: не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката изпълнени през последните 3 /три/ години /оригинал/ –Образец № 6 - приложим за об. позиции 1-3, като към списъка следва да се приложат документи и информация доказващи минималните изисквания, както следва:удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. -Декларация по чл. 51, ал.1 т.9 от ЗОП /оригинал/ - Образец №7 - приложим за об. позиции 1-3. * Съгласно разпоредбата на чл. 51а, ал.1 от ЗОП участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности,участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на чл. 51а, ал. 1, трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
Минимални изисквания: -Участникът следва да е изпълнил не по-малко от 2 /две/ доставки, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните 3 години до датата, определена за получаване на офертите. * Под „доставки, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката” навсякъде в настоящата документация, където е употребен този израз следва да се разбират „доставка на хляб и хлебни изделия”. -Участникът следва да разполага със собствено или наето оборудване минимум с 2 автомобила отговарящи на изискванията за превоз на храни. * Посочените минимални изисквания се отнасят за всяка от обособените позиции от обществената поръчка. * В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания се прилагат за обединението (консорциума и др.) като цяло.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.04.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 7 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията е публикувана в Профила на Купувача http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha.html, от където може да бъде изтеглена и нейното закупуване не е задължително условие за участие в настоящата обществена поръчка. При поискване от заинтересуваното лице, възложителят е длъжен да му я предостави или изпрати за сметка на лицето, отправило искането. В тези случаи искането следва да бъде придружено от платежен документ. Документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ, че е закупена. Сумата следва да бъде внесена в касата на община „Тунджа” на първи етаж или по банков път на следната сметка: Банка: ИА Банк АД – клон Ямбол, Р.България Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG83IABG70943100438300

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.04.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.04.2015 г.  Час: 10:00
Място

В заседателната зала на община "Тунджа", пл. "Освобождение" №1, гр.Ямбол

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

месец юни 2015г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

месец юни 2015г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

продълж. от раздел ІІІ.2.1 ..Декларация от подизпълнител по чл.47, ал.9, удостоверяваща липса на обстоятелства по чл.47, ал1, т.1, б.,,а”, ,б”, ,,в”, ,,г” и ,,д” т.2, т.3 и т.4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП /ориг./-представя се от всеки посочен подизпълнител, подписана от всички лица, които представляват посочения/те подизпълнител/и /ако в офертата има предвидени подизпълнител/и/ - Обр.5 - приложим за об.позиции 1-3;Декл. за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /ориг./-Обр.8 - приложим за об. позиции 1-3.Договор/споразумение за създаване на обединение за участие в ОП - копие, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обедин. и документ, подписан от лицата в обедин., в който се посочва представляващия.Декл. от членовете на обединението/консорциума /ориг./ - Обр.9-приложим за об. позиции 1-3. Декл. по чл. 56,ал. 1,т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор /ориг./-Обр.10 - приложим за об.позиции 1-3. Декл. по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икон. и фин. отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ориг./ - Обр. 11-приложим за об. позиции 1-3.Декл. по чл.6, ал.2 от ЗМИП-Прил. № 2 към чл.11, ал.2 от ППЗМИП -обр.12 - приложим за об. позиции 1-3, подписана от законния представител или пълномощника на ЮЛ.* Когато участник в процедурата е обединение, което не е ЮЛ докум. по чл. 56, ал. 1, т.1, буква „а” и буква „б” от ЗОП се представят за всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обедин.; докум.по чл. 56,ал.1, т.1, б. „в” и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП.* Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено (с нотар. заверено пълномощно) лице. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участн.Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя Технич. предложение /ориг./ изготвено по Обр.13 - приложим за об.позиции 1-3, в съответствие с изискв. на Възложителя към офертата и Пълно описание предмета на поръчката с техн. специф. и ако е приложимо декл.за конфиденциалност по чл. 33, ал.4 от ЗОП /ориг./- обр.14-приложим за об.позиции 1-3.* Декл. за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на вс. участник и при наличие на основания за това.Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, който съдържа Ценово предложение на участника изготвено по Обр.15-приложим за об. позиции 1-3. Към Ценовото предложение за съответната об. позиция се прилага КСС – Приложение1.При несъответствие между предложените ед. и обща цена, валидна ще бъде ед. цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, общата цена се превежда в съответствие с ед. цена на офертата.Макс. допустимата предложена ст-ст е до размера на посочената прогнозна ст-ст за съответната об. позиция. Предложената от участниците крайна цена за изпълн. на поръчката, не може да надхвърля посочената от Възл. макс. допустима ст-ст.В случай, че ценовото предложение надхвърля макс. допустимата ст-ст, участникът ще бъде отстранен от процедурата.* Когато участник подава оферта за няколко обособени позиции, плик №2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато докум. и информ.,съдържащи се в плик № 1, са еднакви и за трите об. позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по първапозиция. За втора и трета позиция се представя отделен плик № 1, в който се поставя списък на документите, изготвен по обр.1, в който се отбелязва обстоятелството, че докум. и информ. за подбор са поставени в Плик №1 за първа обособена позиция. *Обявлението се изпраща по електронен път съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т.5 от ППЗОП и е осигурен пълен достъп по електронен път до документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско”, Община „Тунджа”
1) Кратко описание

Изпълнението на поръчката по обособена позиция № 1 има за цел своевременна доставка на хляб и хлебни изделия за до 90 потребители в "Домашен социален патронаж" и до 30 потребители в "Дом за стари хора" в кухнята на с. Болярско, община „Тунджа”.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15811100, 15811000

Описание:

Хляб
Хлебни изделия

3) Количество или обем

Прогнозните количества и видове са описани в "Пълно описание предмета на поръчката с технически спецификации" от Документацията за общетвена поръчка, до която е осигурен достъп в Профила на купувача http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha.html.

Прогнозна стойност, без ДДС
7378.8 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2015 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Община „Тунджа”
1) Кратко описание

Изпълнението на поръчката по обособена позиция № 2 има за цел своевременна доставка на хляб и хлебни изделия, необходими за приготвяне на храната за до 100 потребители в кухнята на Общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж” с. Победа, община „Тунджа”.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15811100, 15811000

Описание:

Хляб
Хлебни изделия

3) Количество или обем

Прогнозните количества и видове са описани в "Пълно описание предмета на поръчката с технически спецификации" от Документацията за обществена поръчка, до която е осигурен достъп в Профила на купувача http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha.html.

Прогнозна стойност, без ДДС
5553.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2015 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на хляб за нуждите на социални услуги в общността, в т.ч. Дневен център за стари хора с. Генерал Инзово и Дневен център за стари хора с. Скалица, Община „Тунджа”
1) Кратко описание

Изпълнението на поръчката за обособена позиция №3 има за цел ежедневна доставка на хляб, необходим за осигуряване обедно хранене на потребителите в ДЦСХ с. Генерал Инзово и ДЦСХ с. Скалица, община „Тунджа” със средства от Бюджета на общината за по 30 потребители всеки.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15811100

Описание:

Хляб

3) Количество или обем

Прогнозните количества и видове са описани в "Пълно описание предмета на поръчката с технически спецификации" от Документацията за общетвена поръчка, до която е осигурен достъп в Профила на купувача http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha.html.

Прогнозна стойност, без ДДС
1200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2015 г.