00689-2015-0005

BG-Ямбол:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-0377 от 27.03.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Галина Иванова - началник отдел Обществени поръчки, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: стая 309, ет.3

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обществената поръчка се възлага с оглед изпълнение на задълженията на Община „Тунджа” за осигуряване на храна за потребители ползващи услуги на социални заведения живеещи в населените места на територията на община „Тунджа”. Изпълнението на поръчката по обособена позиция № 1 има за цел своевременна доставка на хляб и хлебни изделия за до 90 потребители в „Домашен социален патронаж” и до 30 потребители в „Дом за стари хора” в кухнята на с. Болярско, община „Тунджа”. Изпълнението на поръчката по обособена позиция № 2 има за цел своевременна доставка на хляб и хлебни изделия, необходими за приготвяне на храната за до 100 потребители в кухнята на Общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж” с. Победа, община „Тунджа”. Изпълнението на поръчката за обособена позиция №3 има за цел ежедневна доставка на хляб, необходим за осигуряване обедно хранене на потребителите в ДЦСХ с. Генерал Инзово и ДЦСХ с. Скалица, община „Тунджа” със средства от Бюджета на общината за по 30 потребители всеки.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкурецията, бул. Витоша, №18, Р. България 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Стоянов Георгиев
Длъжност: Кмет на Община "Тунджа"