Версия за печат

00223-2015-0001

BG-СТАРА ЗАГОРА: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, БУЛ. РУСКИ № 62, За: ВЕСКА СТОИЛОВА, Р.БЪЛГАРИЯ 6000, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 042 621176, E-mail: csmp-stara_zagora@mh.government.bg, Факс: 042 621132

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp-sz.com.

Адрес на профила на купувача: http://csmp-sz.com/profil-na-kupuvacha/op-po-zop/211-op-201501.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на филиалите на ЦСМП - Стара Загора в градовете : Стара Загора,Казанлък,Раднево,Чирпан,Мъглиж, Гурково,Павел баня,Гълъбово и с. Братя Даскалови за сметка на средствата на фонд СБКО за 2015 год.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Управлението на ЦСМП - Стара Загора , бул. "Руски" №62
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на филиалите на ЦСМП - Стара Загора с номинална стойност 1,2,5 и 10 лв.,притежаващи нормативно установената защита, чрез обекти по чл.2 ал.2 от Наредба 7/09.07.2003 год. в градовете : Стара Загора, Казанлък,Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и с. Братя Даскалови. На ваучерите изрично да бъде отбелязано, че се отнасят за хранителни продукти, чиято стойност се заплаща със средства от фонд СБКО за 2015 г. Предоставянето на ваучери се извършва по заявка на възложителя.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Приблизителна стойност на поръчката за периода на договора - 92000 лв. без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
92000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Начало

15.05.2015 г. 

Завършване

31.12.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на поръчката , представена преди подписване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява със средствата по бюджета на ЦСМП - Стара Загора , а плащанията съгласно условията на сключения договор с оператора .

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Обединението да има статут на юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Срок на валидност на ваучерите до края на 2015 година

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Удостоверение за актуално състояние издадено не по-рано от 15 дни преди подаване на офертата или единен идентификационен код - за българско юридическо лице, БУЛСТАТ, Разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна , Декларации по чл.47 ал.9 от ЗОП, списък на търговските обекти на територията на градовете : Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж,Гурково, Павел баня ,Гълъбово и с.Братя Даскалови, с които участникът има сключен договор за обслужване с доставчици по чл.15 ал.1 от Наредба № 7 /09.07.2003 год., придружен с декларация на оператора ,че търговските обекти по списъка са функциониращи като такива за хранителни стоки.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма
Минимални изисквания: Няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП списък на договори за доставки и услуги като оператор или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години по смисъла на посочената разпоредба, с посочване на стойностите, датите и получателите , заедно с доказателство за извършената услуга и списък на търговските обекти по чл.2, ал.2 от Наредба 7/09.07.2003 г., собствени или наети с които участникът има сключен договор за обслужване на ползватели.
Минимални изисквания: Участниците задължително трябва да притежават собственост или да имат договорно отношение с търговски обект по чл.2, ал.2 от Наредба №7/09.07.2003г.- сключен договор за обслужване на ползватели, на територията на градовете както следва: Стара Загора- минимален брой търговски обекти – 10 броя; Казанлък минимален брой търговски обекти – 5 броя, Раднево- минимален брой търговски обекти – 5 броя, Чирпан, минимален брой търговски обекти – 5 броя, Мъглиж- минимален брой търговски обекти – 1 брой, Гурково- минимален брой търговски обекти – 1 брой, Павел баня- минимален брой търговски обекти – 1 брой, Гълъбово минимален брой търговски обекти – 5 броя и с. Братя Даскалови- минимален брой търговски обекти – 1 брой, като тези обекти да функционират като такива за хранителни стоки към датата на подаване на офертата.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

00223 2015 0001

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.04.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.04.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

240

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.04.2015 г.  Час: 16:00
Място

Управлението на ЦСМП - Стара Загора , бул. "Руски" № 62

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участници в процедурата или техни упълномощени представителиРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, БУЛ. РУСКИ № 62, Р.БЪЛГАРИЯ 6000, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 042 621176, E-mail: csmp-stara_zagora@mh.government.bg, Факс: 042 621132

Интернет адрес/и:

URL: www.csmp-sz.com.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ