Версия за печат

00140-2015-0002

BG-Ихтиман:

РЕШЕНИЕ

Номер: 322 от 27.03.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Ихтиман, ул. Цар Освободител 123, За: инж. Т. Кацаров, Република България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ixtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Място/места за контакт: гр.Ихтиман, ул. Цар Освободител 123

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача: www.ihtiman-obshtina.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обществената поръчка е с предмет: Упражняване на авторски надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Основен ремонт/рехабилитация на обект „Пътища в Община Ихтиман”2)Общински път 82252 от гара Ихтиман –с.Черньово-с.Полянци-разклон път III-822-с дължина 8.2 км.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

За разработване на работния проект, вкл. подготовка на задание за проектиране за „Основен ремонт/рехабилитация на обект „Пътища в Община Ихтиман”2)Общински път 82252 от гара Ихтиман –с.Черньово-с.Полянци-разклон път III-822-с дължина 8.2км , Възложителят има сключен и изпълнен вече Договор с ФИРМА "ТРАНСКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр.София – Договор №66/30.07.2013 г Услугата е раплатена с Фактура № 204/07.01.2014 г. Изпълнението на проекта е одобрено от възложителя . Съгласно разпоредбата на чл.3, ал. 1, т.8, във връзка с чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), Изпълнителят на работните проекти е запазил авторското си право върху проекта. Предвид обстоятелството, че изпълнението на СМР е втора група, трета категория, съгласно Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и III–та категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за законосъобразно осъществяване на строителните работи възниква необходимостта от упражняване на авторски надзор по всички части на основание чл. 162, ал. 2 от ЗУТ. За упражняване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт/рехабилитация на обект „Пътища в Община Ихтиман”2)Общински път 82252 от гара Ихтиман –с.Черньово-с.Полянци-разклон път III-822-с дължина 8.2км, осъществяван по изготвения от " ТРАНСКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ " ООД работен инвестиционен проект, се предвижда обща сума в размер до 48 500лв. (четирдесет и осем хиляди и петстотин лв.) без ДДС. Съобразявайки посоченото по- горе обстоятелство за наличието на неотчуждими, гарантирани и защитени от ЗАПСП авторски права на фирма "ТРАНСКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ " ООД по отношение на инвестиционния работен проект, както и с цел оптимално и бързо изпълнение на строително - монтажни работи за обекта, е необходимо вменяване на Проектанта на задължението да извърши предвижданата услуга по упражняване на авторски надзор. Посочените по-горе обстоятелства от своя страна водят неминуемо до ограничаване на оперативната самостоятелност на Възложителя да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП, защото безспорно в конкретния случай, възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване авторските права на изпълнителя на инвестиционният проект. За да бъде изпълнено изискването на чл.162, ал.2 от ЗУТ за определяне условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството чрез договор между Възложителя и Проектанта е необходимо избора на изпълнител да бъде осъществен именно по реда, предвиден в чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП. Предвид изложеното, най-целесъобразно се явява възлагането на поръчката, чрез договаряне без обявление на същия изпълнител, осъществил проектирането

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

" ТРАНСКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ " ООД, ЕИК 121021027

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Иванов Илиев
Длъжност: И.д. Кмет на Община Ихтиман /Съгл. З-д № 311 / 24.03.15 г. на Кмета на Община Ихтиман