Версия за печат

00602-2015-0002

BG-Мирково: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мирково, 2086 Мирково, община Мирково, област Софийска, ул. “Александър Стамболийски” №35, За: инж. Цвета Георгиева Попова, Република България 2086, Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://mirkovo.bg/index.php/obshtestveni-poruchki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител на СМР по проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. СМОЛСКО, ОБЩИНА МИРКОВО”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Мирково, Област Софийска, село Смолско
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител на СМР по проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. СМОЛСКО, ОБЩИНА МИРКОВО” Дейностите, предвидение за изпълнение по предмета на настоящата поръчка ще бъдат извършени на територията на село Смолско, община Мирково, съгласно изготвените и одобрени проект и техническа спецификация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Дейностите, предвидени за изпълнение по обществена поръчка с предмет„Избор на изпълнител на СМР по проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. СМОЛСКО, ОБЩИНА МИРКОВО” ще бъдат извършени в землището на село Смолско, община Мирково, съгласно изготвени и одобрени работен проект и спецификации. Поръчката включва изпълнение на строителни и монтажни работи с количества и обем, съгласно изготвени роботен проект, технически спецификации и количествени сметки приложени към документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
595699.91 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие, а определеният изпълнител: - гаранция за изпълнение в една от следните форми: 1. Вноска/превод на парична сума по сметка на Възложителя IBAN: BG11UNCR75273359158836 ВIC код: UNCRBGSF Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп 2. Банкова гаранция в полза на Възложителя Участникът избира сам формата на гаранцията за участие, а определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансово плащане. Разходите по откриването на банкова гаранция са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното й усвояване - за сметка на Възложителя. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в обявлението и настоящите условия. Когато избраният изпълнител е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Банковите гаранции трябва да бъдат открити в съответствие с условията по приложените в документацията образеци на «Банкова гаранция» или по образец на банката издател. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Гаранцията за участие е в размер на 5 950,00 (пет хиляди деветстотин и петдесет) лева, със срок на валидност не по-кратък от 180 календарни дни след датата, определена в настоящото Обявление като краен срок за подаване. При внасяне на гаранция като парична сума, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Задържането и освобождаването на гаранциите за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, която е в размер на 2 % от договорната стойност в лева, без ДДС и е със срок на валидност 90 дни след датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който сумите законно са престояли у него. При внасяне на гаранция като парична сума, в платежното нареждане се посочва предмета на договора, за който се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е осигурено от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. Финансирането на обекта до неговото завършване е съгласно размера на допустимите разходи по проекта. Плащанията се извършват по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнените строително–монтажни работи, в срокове, уговорени в договора за изпълнение на обществената поръчка.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват нотариално заверено споразумение /или анекс към съществуващо споразумение /или еквивалентен документ. Споразумението/анекса/съответния документ се представя в оригинал или нотариално заверено копие. Споразумението/анекса/ съответния документ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: • че всички членове на обединението/консорциума ще са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; • че водещият член на/представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; • че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; • че след изпълнение и приемане на обекта гаранционните срокове ще бъдат задължение на водещия член на обединението/консорциума. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато представляващия обединението не е посочен в споразумението/анекса/съответния документ за създаване на обединение, то следва да се представи нотариално заверено пълномощно /декларация /или друг подходящ документ от всички членове на обединението - за упълномощаване на лицето, определено за представител. Документи: доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка и доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. В процедурата за възлагане на обществената поръчка, едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява за целите на процедурата и което декларира изпълнение на посочените изисквания към обединението/консорциума. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата. Лице (юридическо и/или физическо), което участва в обединение не може да представя самостоятелна оферта. Критериите за подбор, определени от Възложителя, ще се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата включено в него с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на дейностите при изпълнение на поръчката между лицата в състава на обединението, предвидено в договора за създаването му. Когато не е приложено споразумение /анекс /документ за създаването на обединение или в приложеното споразумение /анекс /документ липсват клаузи, или не е подписано от лицата в обединението, или не е посочен представляващия, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата, или лицето което участва в обединението е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от обстоятелства по: - чл.47, ал.1, т.1, букви от а) до д), т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.2а /предложение първо/, т.3 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от Закона за обществените поръчки; - чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от горепосочените обстоятелства.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта за участие в процедурата се изготвя съгласно приложения в настоящата документация образец и към нея се прилагат изискуемите, според тази документация и обявлението документи и при спазване на изискванията на чл.57, ал.1, ал.2 и ал.3 ЗОП. Подадената от участника оферта се представя в запечатан общ непрозрачен плик и/или кутия и/или кашон, като трябва да съдържа по три отделни самостоятелно запечатани непрозрачни и надписани плика (Плик „№1", Плик „№2" и Плик „№3"), както следва: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор" и наименование на участника, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 – 5, 8, 11 - 14, отнасящи се до критериите за подбор на участниците; Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" и наименование на участника, в който се поставя техническото предложение, и ако приложимо – декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП Плик № 3 с надпис „Предлагана цена" и наименование на участника, който съдържа ценовото предложение на участника. Страниците на всеки един от документите, които са включени в Плик № 1, Плик № 2 и Плик № 3 трябва да бъдат последователно номерирани. Всеки от пликовете № 1, № 2 и № 3 трябва да съдържа един оригинал с приложени към него документите и на електронен / оптичен носител. Изготвените и комплектовани документи от пликовете № 1, № 2 и № 3 – подписани и подпечатани се сканират и обединяват от участника в 3 отделни PDF файлове, който се записва на електронен / оптичен носител и се поставят съответно в Плик №1, Плик №2 и Плик № 3. Съдържанието на Плик №1, Плик №2 и Плик № 3 е съгласно описанието в документацията за участие. Регистрация в Централен професионален регистър на строителя. Участниците трябва да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/, съгласно Закона за камарата на строителите /ЗКС/ и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория, съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от ЗКС – 4-та група, ІI-ра категория или по-висока, и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право /Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено/.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. За Изпълнени сходни обекти от участника. - Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори с предмет, подобен на настоящата поръчка за последните 5 /пет/ години, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите – по образец № 11, придружена от: - препоръки за добро изпълнение за посочените сходни обекти /препоръките трябва да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, възложителя с телефон и адрес за контакт и да са надлежно оформени с издател и изходящ номер/; - констативни актове за приемане годността на строежа (образец 15) и/или приемо-предавателни протоколи и/или Разрешение за ползване и/или Удостоверения за въвеждане в експлоатация на посочените сходни обекти или чрез посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация съдържа данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството 2. За Собствен или нает персонал, необходим за изпълнение на поръчката: - поименен списък - декларация за собствен или нает персонал, необходим за изпълнение на поръчката – по длъжности /по образец № 9в/ 3. За Инженерно-техн. екип: Ръководител на екипа, Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, Специалист, Технически ръководител - списък – декларация на инженерно-технически екип за изпълнение на поръчката (по образец №9) с приложени необходимите доказателства: - декларация от лицата включени в инженерно-техническия екип за изпълнение на поръчката за съгласие /по образец №9а/; - за доказване на професионалната квалификация и опит: попълнени и подписани автобиографии (по образец № 9б). 4. За Регистрация в Централен професионален регистър на строителя /ЦПРС/ - копие от удостоверението за регистрация и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на ЦПРС или еквивалент, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация, в съответствие с чл.49, ал.1 от ЗОП. 5. За Техническо оборудване за изпълнение на поръчката: - списък – декларация на техническо оборудване за изпълнение на поръчката (по образец № 16) - копия от регистрационни талони за собственост на оборудването или предварителни договори за ползване от собственика*, придружени от копия от регистрационни талони на името на наемодателя /за техника, която не изисква регистрация в КАТ – се прилага документ за собственост/лизинг или наем/. * Забележка: Съгласно чл.51а от Закона за обществени поръчки участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. 6. За сертификати за внедрени системи в областта на строителството: - Обстоятелството се удостоверява с представяне на заверени копия от валидни Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен; Сертификат ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда или еквивалентен. Сертификатите следва да са с обхват на дейност, покриващ дейностите, предмет на поръчката /ВиК/. *Забележка: Сертификатите следва да са издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия стандарти за управление на качеството и за опазване на околната среда, в съответствие с чл.53, ал.3 от ЗОП. 7. За Строителни продукти за изпълнение на поръчката. - декларация за влаганите строителни продукти по време на строителството /по образец/;
Минимални изисквания: 1. За Изпълнени сходни обекти от участника: - сходни обекти за строително-ремонтни и строително-монтажни работи /изграждане и/или реконструкция/подмяна на водопроводна мрежа/ - с общ изпълнен обем не по-малко от 2 000 (две хиляди) л.м., през последните 5 /пет/ години, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите. 2. За Собствен или нает персонал, необходим за изпълнение на поръчката: -Участниците трябва да имат собствен или нает персонал не по-малко от 10 работници в строителството. 3. За Инженерно-техн. екип: - Ръководител на екипа - строителен инженер „магистър” ВиК, ХМС, ХТС или еквивалентнa специалност, със стаж по специалността мин. 5 год. и опит в изпълнението на поне един инфраструктурен обект. - Технически ръководител - строителен инженер „магистър” ВиК, ХМС, ХТС, или еквивалентнa специалност, със стаж по специалността мин. 5 год. и опит като технически ръководител мин. 3 год. - Специалист – контрол на качеството - лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист контрол на качеството мин. 2год. - Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист ЗБУТ мин. 2год. 4. За Регистрация в ЦПРС: - Участниците трябва да са регистрирани в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/, съгласно Закона за камарата на строителите /ЗКС/ и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория, съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от ЗКС – 4-та група, ІI-ра категория или по-висока, и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право /Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено/. 5. За Техническо оборудване за изпълнение на поръчката: За изпълнението на поръчката участникът трябва да осигури техническо оборудване, което да покрие всички дейности предмет на поръчката в предложения срок за изпълнение. Участниците трябва да осигурят техническо оборудване за изпълнение на поръчката, както следва: Верижен багер с обем на кофата 1,2 куб.м. - 1 /един/ брой; Комбиниран багер с обем на кофата 0,6 куб.м. - 3 /три/ броя; Самосвали – 4 /четири/ броя; Заваръчни машини за изпълнение на водопроводи от ПЕВП – 2 /два/ броя; Валяк – 1 /един/ брой; Асфалтополагаща машина - 1 /един/ брой; 6. За сертификати за внедрени системи в областта на строителството: - ISO 9001:2008 - за управление на качеството или еквивалентно. Сертификатът следва да е с обхват на дейност, покриващ дейностите, предмет на поръчката /ВиК/; - ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда или еквивалентно. Сертификатът следва да е с обхват на дейност, покриващ дейностите, предмет на поръчката /ВиК/; 7. Строителни продукти за изпълнение на поръчката. - Участникът трябва да влага в строителството строителните продукти (материали, стоки, изделия и други), които отговарят на установените за Република България технически спецификации (БДС, европейски и международни стандарти и технически одобрения, български технически одобрения). Участникът трябва да докаже произхода на стоките/материалите, които ще бъдат придобити от Възложителя вследствие на договора за изпълнение.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение - П1; тежест: 10
Показател: Техническо предложение - П2; тежест: 40
Показател: Ценово предлоцение - П3; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.04.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.05.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.05.2015 г.  Час: 09:30
Място

Заседателна зала на община Мирково - с адрес: 2086 Мирково, ул."Александър Стамболийски" № 35, сградата на община Мирково, етаж II

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Относимо към раздел II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката от обявлението: 12 месеца е най-дългия допустим срок за изпълнение на всички строително-монтажни работи по предмета на поръчката. Относимо към Раздел ІV, т.ІV.2.1.) от обявлението: Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки. „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: Показател – П (наименование) Максимално възможен бр. точки Относителна тежест в КО 1. Срок за изпълнение – П1 100 10 % 2. Техническо предложение –П2 100 40 % 3. Ценово предложение – П3 100 50 % Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: КО = П1х 10 %+ П2х 40 % + П3х 50 % 1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1 П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки) Сi е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник. Сmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници. Забележка: Срокът за изпълнение на всички строително-монтажни работи по предмета на поръчката не трябва да е по-кратък от 7 /седем/ месеца и по-дълъг от 12 /дванадесет/ месеца. 2. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2 П2 = А + Б, Където: А е Технологична последователност за изпълнение на стр. процеси. Максимален брой точки - 60; Б е Управление на риска. Максимален брой точки - 40; Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и Б) се формира, съгласно описанието в документацията за участие. 3. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3 П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки) Цi е предложената обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Цmin е минималната предложена обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединението. Когато участникът в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат, съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице при представяне на документите се спазват разпоредбите на чл. 56, ал.3 от ЗОП.Когато участникът е чуждестранно юридическо или физическо лице или техни обединения при представяне на документите се спазват разпоредбите на чл.56, ал.4 от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, се спазват разпоредбите на чл. 56, ал.2 от ЗОП. Относимо към Раздел ІV, т.ІV.3.3.) от обявлението: Заинтересованите лица имат пълен достъп до документацията за участие и техническата документация на проекта на официалния уебсайт на Община Мирково в профила на купувача - http://mirkovo.bg/index.php/obshtestveni-poruchki. Възложителят няма право да поставя изискване документацията за участие да се получава на място и е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. При поискване за изпращане на документацията, съответният участник трябва да укаже актуални телефон, факс, електронен адрес и пощенски адрес за кореспонденция.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Заинтересованите кандидати и участниците имат право да обжалват решенията, действията и бездействията на Възложителя, както и съдържанието на решението, обявлението и документацията при условията на чл. 120 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията на адрес: 1000 София, бул. Витоша № 18. В срока по чл. 120 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. Не подлежат на сомостоятелно обжалване действията на Възложителя по издаване на решенията по чл. 120, ал. 1 от ЗОП. Обжалването се извършва съгласно чл. 120 от ЗОП, като на обжалване подлежи всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществена поръчка, предмет на настоящото обявление. Решението се обжалва в Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата. Жалбата срещу решението на възложителя за откриване на процедурата (и/или решението за промяна) се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. Срокът за обжалване на решението на възложителя за откриване на процедурата (и/или решението за промяна) тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1/ жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2/ документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3/ документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ