Версия за печат

00684-2015-0002

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901901

Болница Лозенец, София, ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, E-mail: hq@uni-hospital.government.bg, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=83.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

“Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции” за период от 12 месеца

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
София, ул. "Козяк" 1
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции” за период от 12 месеца

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33141126, 33141125, 33164000, 33141100, 33169000, 33141120

Описание:

Стерилни конци
Принадлежности за хирургически шевове
Оборудване за ендоскопско изследване на коремната кухина
Превръзки; клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани
Хирургически инструменти
Клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1751557.34 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Предложена цена; тежест: 60
Критерий: Kачество; тежест: 30
Критерий: Срок на доставка; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 039 - 064107 от 25.02.2014 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 018 - 028439 от 27.01.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: VII-2-13 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Стерилни конци - Хирургичен шевен резербируем материал
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Екос Медика” ООД, ЕИК 831029075, гр. София 1618, кв. Павлово, ул. „Голям братан“ № 8, България 1618, София, Тел.: 02 4914088, E-mail: ecosmedica@ecosmedica.com, Факс: 02 4914087

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 607340.35 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-2-14 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Стерилни конци - Хирургичен шевен нерезорбируем материал
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Екос Медика” ООД, ЕИК 831029075, гр. София 1618, кв. Павлово, ул. „Голям братан“ № 8, България 1618, София, Тел.: 02 4914088, E-mail: ecosmedica@ecosmedica.com, Факс: 02 4914087

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 437482.03 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-2-15 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: Стоманен материал за затваряне на тъкани
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Екос Медика” ООД, ЕИК 831029075, гр. София 1618, кв. Павлово, ул. „Голям братан“ № 8, България 1618, София, Тел.: 02 4914088, E-mail: ecosmedica@ecosmedica.com, Факс: 02 4914087

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 62889.62 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-2-16 / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: Ендоскопски конци
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Екос Медика” ООД, ЕИК 831029075, гр. София 1618, кв. Павлово, ул. „Голям братан“ № 8, РБългария 1404, гр. София, Тел.: 02 4914088, E-mail: ecosmedica@ecosmedica.com, Факс: 02 4914087

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 7994.84 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-2-17 / Обособена позиция №: 5 / Заглавие на обособената позиция: Силиконови продукти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Екос Медика” ООД, ЕИК 831029075, гр. София 1618, кв. Павлово, ул. „Голям братан“ № 8, РБългария 1618, гр. София, Тел.: 02 4914088, E-mail: ecosmedica@ecosmedica.com, Факс: 02 4914087

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 15939.84 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-2-18 / Обособена позиция №: 6 / Заглавие на обособената позиция: Средства за хемостаза
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Екос Медика” ООД, ЕИК 831029075, гр. София 1618, кв. Павлово, ул. „Голям братан“ № 8, РБългария 1618, гр. София, Тел.: 02 4914088, E-mail: ecosmedica@ecosmedica.com, Факс: 02 4914087

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 59606.8 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-2-19 / Обособена позиция №: 7 / Заглавие на обособената позиция: Херниални платна
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Екос Медика” ООД, ЕИК 831029075, гр. София 1618, кв. Павлово, ул. „Голям братан“ № 8, РБългария 1618, гр. София, Тел.: 02 4914088, E-mail: ecosmedica@ecosmedica.com, Факс: 02 4914087

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 36328.8 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-2-20 / Обособена позиция №: 8 / Заглавие на обособената позиция: Троакари
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Екос Медика” ООД, ЕИК 831029075, гр. София 1618, кв. Павлово, ул. „Голям братан“ № 8, РБългария 1618, гр. София, Тел.: 02 4914088, E-mail: ecosmedica@ecosmedica.com, Факс: 02 4914087

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 19018.73 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-2-21 / Обособена позиция №: 9 / Заглавие на обособената позиция: Линейни режещи ушиватели и пълнители за конвенционална и лапароскопска хирургия
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Екос Медика” ООД, ЕИК 831029075, гр. София 1618, кв. Павлово, ул. „Голям братан“ № 8, РБългария 1618, гр. София, Тел.: 02 4914088, E-mail: ecosmedica@ecosmedica.com, Факс: 02 4914087

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 343034.23 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-2-22 / Обособена позиция №: 10 / Заглавие на обособената позиция: Съшиватели и екстрактори за кожа
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Екос Медика” ООД, ЕИК 831029075, гр. София 1618, кв. Павлово, ул. „Голям братан“ № 8, РБългария 1618, гр. София, Тел.: 02 4914088, E-mail: ecosmedica@ecosmedica.com, Факс: 02 4914087

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2245.6 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-2-23 / Обособена позиция №: 11 / Заглавие на обособената позиция: Граспери, дисектори, ножици, игли за инсуфлация
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Екос Медика” ООД, ЕИК 831029075, гр. София 1618, кв. Павлово, ул. „Голям братан“ № 8, РБългария 161814349.97, гр. София, Тел.: 02 4914088, E-mail: ecosmedica@ecosmedica.com, Факс: 02 4914087

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 14349.97 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-2-24 / Обособена позиция №: 12 / Заглавие на обособената позиция: Клипси и клипапликатори
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Екос Медика” ООД, ЕИК 831029075, гр. София 1618, кв. Павлово, ул. „Голям братан“ № 8, РБългария 1618, гр. София, Тел.: 02 4914088, E-mail: ecosmedica@ecosmedica.com, Факс: 02 4914087

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 145326.53 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.03.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„Екос Медика” ООД, ЕИК 831029075