Версия за печат

00589-2015-0004

BG-Перник: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000386751

Община Перник, пл. “Св.Иван Рилски“ № 1, За: Галина Ганчева началник отдел Правен и обществени поръчки, Република България 2300, Перник, Тел.: 076 684211, E-mail: poop@pernik.bg, Факс: 076 684308

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://pernik.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://pernik.nit.bg/.

Електронен достъп до информация: http://pernik.nit.bg/obshhestveni-porchki/izbor-na-operator-za-eksploatacziya-na-regionalna-sistema-za-upravlenie-na-otpadczite-region-pernik/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на оператор за експлоатация и поддръжка на Регионална система за управление на отпадъците в регион Перник за общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 16 (16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ПИ № 000093, м. Чокладиновец, землище на с. Люлин, община Перник.
Код NUTS: BG414
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Основните дейности, включени в обхвата на поръчката включват: 1. Приемане на отпадъци по кодове, съгласно Комплексно разрешително № 382-НО/2009 г., актуализирано с Решение № 382-НО-ИО-А1/2011 г. на Изпълнителния директор на ИАОС (КР) за Регионално депо за неопасни отпадъци „Тева” за общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън”. 2. Предварително третиране чрез сепариране на отпадъци, съгласно КР – сепариране на смесени битови отпадъци, отделяне на рециклируеми отпадъчни материали (стъкло, метали, пластмаси, хартия и картон); 3. Оползотворяване чрез компостиране на зелени отпадъци в инсталацията за компостиране на „зелени“ отпадъци; 4. Депониране на отпадъци в клетка № 1 (нова), при спазване на съответната технология от технически проект за изграждане на „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън” поземлен имот (ПИ) под № 000093, м. Чокладиновец, землище на с. Люлин, община Перник и на условията по КР. 5. Временно съхраняване на опасни отпадъци, съгласно условията на КР, на компост и рециклируеми отпадъчни материали; 6. Извършване на мониторинг, съобразно условията на КР. 7. Водене на отчетност и докладване съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; водене на отчетност за количествата на рециклируемите отпадъчни материали, образувани на площадката и предадени за рециклиране, както и за количествата на компоста; документиране и докладване съгласно КР. 8. Поддържане на сградите, конструкциите, инсталациите, съоръженията, елементите на техническата инфраструктура и мобилното експлоатационно оборудване, по начин, който гарантира техническата им изправност, съобразно предвидения за тях режим на работа, безопасното им функциониране, както и опазване на здравето и безопасността на работещите в Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО); 9. Заплащане на консумираната електроенергия на РСУО, таксата за водоползване, горива и други консумативи и материали, обезпечаващи функционирането на РСУО. 10. Извършване на строително-монтажни дейности, осигуряващи безпроблемната експлоатация на клетка № 1 (нова); 11. Охрана на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения, елементи на техническата инфраструктура и мобилно експлоатационно оборудване, включени в РСУО, в т.ч. денонощно физическо наблюдение и постоянна телефонна връзка за известяване за евентуални пожари или други инциденти в района на РСУО. 12. Изпълняване на други дейности и мерки, обезпечаващи нормалната експлоатация и поддръжка на обекта, подробно описани в Техническата спецификация и КР. Предметът на поръчката следва да бъде изпълнен в съответствие с изискванията на действащото законодателство на Република България, КР, Техническите спецификации и проекта на договор – неразделна част от настоящата документация. Пълният обхват и детайлното дефиниране на задълженията на изпълнителя на настоящата обществена поръчка са посочени в КР, Техническите спецификации и проекта на договор – неразделна част от настоящата документация.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90530000, 90510000, 90500000

Описание:

Експлоатация на депа за отпадъци
Отстраняване и третиране на битови отпадъци
Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изгаждането на РСУО е финансирано по проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник”, по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Прогнозната стойност на поръчката е определена на база на предвижданията на финансово-икономическия анализ – неразделна част от Формуляра за кандидатстване, където са посочени прогнозни количества отпадъци и е в размер на 5 848 399 (пет милиона осемстотин четиридесет и осем хиляди триста деветдесет и девет) лева. За целите на настоящата процедура участниците предлагат единични цени за изпълнение на отделните дейности, като общата дължима сума е функция от количеството отпадъци, постъпващи на РСУО. Възложителят и Изпълнителят не са в състояние да предвидят реалното количество отпадъци, които ще постъпват в РСУО. В тази връзка, в случай на евентуално надхвърляне на прогнозната стойност на поръчката в процеса на изпълнение на договора, е налице възможност за допълнително възлагане, по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), тъй като изпълнението би станало невъзможно при първоначално обявените договорни условия по независещи от страните причини, които те не са в състояние да предвидят.

Стойност, без да се включва ДДС
8500000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

60

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие, в размер на 42 500 (четиридесет и две хиляди и петстотин) лева. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 120 (сто и двадесет) дни от датата на представяне на офертата. Срокът може да се удължава по обосновано искане на Възложителя. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка: Банка: ЦКБ, Перник Сметка: BG36CECB97903360879300 BIC CODE CECBBGSF В нареждането за плащане задължително следва да бъде записан предметът на поръчката. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и 62 от ЗОП. В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 1% (един процент) от прогнозната стойност на договора. Прогнозната стойност на договора за възлагане на обществена поръчка се определя като предложената от участника единична цена за всяка отделна дейност се умножи по прогнозното количество отпадъци за периода на действие на договора, съгласно посоченото в Техническите спецификации.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при неговото сключване.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че: е безусловна и неотменима; е в полза на Възложителя; е със срок на валидност най – малко за срока на изпълнение на договора; има възможност за нейното усвояване на части. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Изпълнителят има право на ежемесечни плащания за извършените дейности, изчислено на база количеството отпадъци, приети за депониране/предварително третиране чрез сепариране/оползотворяване чрез компостиране, като количеството отпадъци се умножава по единичните цени, посочени в договора. Изпълнителят представя на Възложителя до 10-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие доклад за извършените дейности по мониторинг съгласно Техническата Спецификация и Комплексно разрешително. В срок до десето число на месеца, за предходния, изпълнителят предоставя на възложителя месечен протокол, към който се прилагат следните документи: 1. Справка по дни за приетите за депониране/сепариране/компостиране отпадъци; 2. Кантарни бележки от измерванията с автовезната. В срок до 5 (пет) дни от представянето на протокола на възложителя, същият има право да поиска от изпълнителя допълнителни данни, документи и информация, преди подписването на протокола. След подписване на протокола от страна на възложителя, изпълнителят представя фактура за отчетния период. Първият и последният отчетен период на Договора обхващат периода от датата на влизане в сила на договора до края на съответния месец и съответно – до датата на изтичане на срока на договора – по отношение на последния. Дължимата сума се заплаща от възложителя в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от датата на представяне на фактурата.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

По отношение на участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 - 4 и ал. 5 от ЗОП. Съдържание: ПЛИК № 1 "Документи за подбор" 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата 2. Заявление за участие 3. Административни сведения 4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка 5. ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата 6. Удостоверение за актуално състояние или еквивалентен документ – за чуждестранните лица 7. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, придружен от документ, подписан от лицата в обединението – в случай че представляващият не е посочен в договора за обединение 8. Документ за внесена гаранция за участие 9. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 - 4 и ал. 5 от ЗОП 10. Декларация за свързаност, съгласно чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 11. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим 12. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП 13. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109, ал. 1, л. „а” и „б” от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза 14. Декларация за свързаност, съгласно чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 15. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители 16. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв 17. Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка 18. Декларация за приемане на условията в проекта на договор 19. Удостоверениe от банкa или Годишен финансов отчет, или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. 20. Списък на предоставените еднакви или сходни услуги, отговарящи на изискванията на настоящата документация, изпълнени/изпълнявани през последните три години до крайния срок за подаване на офертите 21. Документи или информация, доказващи изпълнението на услугата по т. 20 22. Копие от валидни сертификати ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001 или еквивалентни 23. Копие от удостоверение за регистрация по EMAS ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: 24. Техническо предложение, съдържащо и срок за изпълнение на поръчката 25. Декларация за конфиденциална информация, съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗОП ПЛИК № 3 „Предлагана цена” за изпълнение на поръчката

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Удостоверениe от банкa или годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

С оглед характера на обществената поръчка и наличието на законовите условия по чл. 50, ал. 1 от ЗОП, участниците в процедурата следва да имат на разположение финансов ресурс в размер не по-малко от 1 000 000 (един милион лева). Изпълнението на поръчката е дългосрочно и е свързано с осигуряване на средства за заплащане на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци, осигуровки и др. С оглед дългосрочността на договора и възможностите за възникване на необходимост от самофинансиране на отделни етапи от изпълнението, възложителят цели да си гарантира безпроблемното изпълнение на договора, свързано и с висока степен на обществена необходимост.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени/изпълнявани през последните три години (Образец № 14) до крайния срок за подаване на оферти, придружен от доказателства за извършената услуга. Като доказателство за извършената услуга се приема удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, която съдържа и лицето, която я е предоставило. 2. Копие от валидни сертификати ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001 или еквивалентни. 3. Копие от удостоверение за регистрация по EMAS или еквивалентни. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата, участникът следва да докаже опит в изпълнение през последните три години до крайния срок за подаване на офертите, на минимум една услуга, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка. За изпълнение на условието участниците следва да докажат опит в изпълнението на всяка една от посочените дейности както следва: • услуги по опериране на депа, които включват пробутване, разстилане и уплътняване на отпадъци; • приемане и предварително третиране на битови и разделно събрани отпадъци; • компостиране по закрит способ. 2. Участниците трябва да имат въведени следните сертифицирани системи за управление на: • качеството, според международно признат стандарт ISO 9001 или еквивалент/внедрени еквивалентни мерки за осигуряване на качеството; • околната среда, според международно признат стандарт ISO 14001 или еквивалент/внедрени еквивалентни мерки за опазване на околната среда; • условията на труд според международно признат стандарт BS OHSAS 18001 или еквивалент. Въведените от участниците сертифицирани системи трябва да включват в обхвата си дейности по управление на отпадъци, третиране на неопасни отпадъци, разделно събиране на отпадъци и временно съхранение на отпадъци. • Участниците трябва да имат въведена система на управление по околна среда EMAS, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 г.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Техническо предложение (Тпр); тежест: 70
Показател: Ценово предложение (Цпр); тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
07.05.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Цялата документация по настоящата обществена поръчка се публикува в Профила на купувача и е достъпна безплатно за всички потенциални участници. В случай че участник поиска документацията да му бъде изпратена на хартиен носител, същата се изпраща за сметка на участника, след заплащане на сума, представляваща действителните разходи за нейното отпечатване. В този случай цената за закупуване на документацията се заплаща по следната банкова сметка на възложителя: Банка: ЦКБ АД Банкова сметка: 49 CECB 9790 8460 8793 00 Код 447000

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.05.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.05.2015 г.  Час: 14:00
Място

сградата на Общинска администрация - Перник

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците, техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 и 7 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.03.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ