Версия за печат

00056-2015-0003

BG-Харманли:

РЕШЕНИЕ

Номер: 211 от 24.03.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Харманли, пл. Възраждане №1, За: Георги Китов, РБ 6450, Харманли, Тел.: 0373 82015, E-mail: obshtina@harmanli.bg, Факс: 0373 82525

Място/места за контакт: Община Харманли

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.harmanli.bg.

Адрес на профила на купувача: http://harmanli.nit.bg/obshhestveni-porchki/dostavka-na-sdove-za-bo/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка на съдове за съхраняване на битови отпадъци за ниждите на Община Харманли"

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на съдове за съхраняване на битови отпадъци за нуждите на Община Харманли по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1-контейнери тип "Бобър"/метални/ 1.1 куб.м.-240 броя; Обособена позиция №2-кофи тип "Карнобатски"/пластмасови/ 0.120 куб.м.-500 броя; Обособена позиция №3-кофи тип "Карнобатски"/метални/ 0.110 куб.м.-20 броя;

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

44613600, 44613700

Описание:

Колесни контейнери
Кошове за отпадъци

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 177 от 12.03.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-653744
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 56-2015-3
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

12.03.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

IV.3.8

Вместо:

Условия за отваряне на офертите:14.04.2015

Да се чете:

Условия за отваряне на офертите:23.04.2015

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
09/04/2015 16:00
Да се чете:
22/04/2015 16:00
V.9) Друга допълнителна информация:

В документацията за участие се прави следната промяна : В раздел УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА се премахва следната информация от точка 7.1-" ISO 27001:2013 - Система за управление на информационната сигурност"


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБ 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 8907315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Михаил Христов Лисков
Длъжност: Кмет на Община Харманли