Версия за печат

00038-2015-0018

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 35 от 24.03.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Николай Димитров, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/141-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Невъоръжена охрана на регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Габрово /землище на с. Гръблевци/“

II.3) Кратко описание на поръчката

Настоящата обществена поръчка обхваща всички необходими дейности по осъществяването на невъоръжена охрана на регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Габрово /землище на с. Гръблевци/.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 29 от 13.03.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-654125
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 38-2015-18
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

654125

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

13.03.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.3) Други корекции/допълнения:

В решението за откриване

V.4) Текст за коригиране в решението за откриване:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

V.1. Мотиви за избор на процедура

Вместо:

Съобразно изготвените от Община Габрово разчети, прогнозният максимален разполагаем финансов ресурс за дейността, предмет на настоящата обществена поръчка е до 34 200 лв. (тридесет и четири хиляди и двеста лева) без ДДС или 41 040 лв. (четиридесет и една хиляди и четиридесет лева) с ДДС за 19 месеца. Независимо от факта, че максималната прогнозна стойност на настоящата поръчка не попада в стойностните прагове, които налагат провеждането на открита процедура, определящо за вида процедура е обстоятелството, че Възложителят, едновременно с настоящата обществена поръчка е възложил и други обществени поръчки със сходен предмет в рамките на текущата година. Предвид обстоятелството, че естеството на услугите позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Възложителят обявява настоящата процeдура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.16, ал. 4 и ал.8, във връзка с глава пета от ЗОП и при прилагане на опростени правила на основание чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя резултати, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средствата, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата.

Да се чете:

Съобразно изготвените от Община Габрово разчети, прогнозният максимален разполагаем финансов ресурс за дейността, предмет на настоящата обществена поръчка е до 47 500 лв. (четиридесет и седем хиляди и петстотин лева) без ДДС или 57 000 лв. (петдесет и седем хиляди лева) с ДДС за 19 месеца. Независимо от факта, че максималната прогнозна стойност на настоящата поръчка не попада в стойностните прагове, които налагат провеждането на открита процедура, определящо за вида процедура е обстоятелството, че Възложителят, едновременно с настоящата обществена поръчка е възложил и други обществени поръчки със сходен предмет в рамките на текущата година. Предвид обстоятелството, че естеството на услугите позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Възложителят обявява настоящата процeдура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.16, ал. 4 и ал.8, във връзка с глава пета от ЗОП и при прилагане на опростени правила на основание чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя резултати, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средствата, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата.

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

II.2.1. Общо количество или обем

Вместо:

Съобразно изготвените от Община Габрово разчети, прогнозният максимален разполагаем финансов ресурс за дейността, предмет на настоящата обществена поръчка е до 34 200 лв. (тридесет и четири хиляди и двеста лева) без ДДС или 41 040 лв. (четиридесет и една хиляди и четиридесет лева) с ДДС за 19 месеца. „Невъоръжена охрана на регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Габрово /землище на с. Гръблевци/“, включва охрана от: - 1 /един/ пост с 1 /един/ охранител на пост-вход ДЕПО, в периода от 16:30 – 08:30 ч., всеки ден- без прекъсване; - 1 /един/ пост с 1 /един/ охранител на пост-площадка за съхраняване на неопасни отпадъци, в периода от 20:00 – 08:30 ч., всеки ден- без прекъсване; - 1 /един/ пост с 1 /един/ охранител на пост-вход ДЕПО, в периода от 08:30 – 16:30 ч., събота и неделя.

Да се чете:

Съобразно изготвените от Община Габрово разчети, прогнозният максимален разполагаем финансов ресурс за дейността, предмет на настоящата обществена поръчка е до 47 500 лв. (четиридесет и седем хиляди и петстотин лева) без ДДС или 57 000 лв. (петдесет и седем хиляди лева) с ДДС за 19 месеца. „Невъоръжена охрана на регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Габрово /землище на с. Гръблевци/“, включва охрана от: - 1 /един/ пост с 1 /един/ охранител на пост-вход ДЕПО, в периода от 16:30 – 08:30 ч., всеки ден- без прекъсване; - 1 /един/ пост с 1 /един/ охранител на пост-площадка за съхраняване на неопасни отпадъци, в периода от 20:00 – 08:30 ч., всеки ден- без прекъсване; - 1 /един/ пост с 1 /един/ охранител на пост-вход ДЕПО, в периода от 08:30 – 16:30 ч., събота и неделя.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
14/04/2015 16:30
Да се чете:
21/04/2015 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване документация за участие

Вместо:
14/04/2015 16:30
Да се чете:
21/04/2015 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:
15/04/2015 10:00
Да се чете:
22/04/2015 10:00
V.9) Друга допълнителна информация:

В Указанията за участие РАЗДЕЛ I. Г), вместо: "Съобразно изготвените от Община Габрово разчети, прогнозният максимален разполагаем финансов ресурс за дейността, предмет на настоящата обществена поръчка е до 34 200 лв. (тридесет и четири хиляди и двеста лева) без ДДС или 41 040 лв. (четиридесет и една хиляди и четиридесет лева) с ДДС за 19 месеца", да се чете: "Съобразно изготвените от Община Габрово разчети, прогнозният максимален разполагаем финансов ресурс за дейността, предмет на настоящата обществена поръчка е до 47 500 лв. (четиридесет и седем хиляди и петстотин лева) без ДДС или 57 000 лв. (петдесет и седем хиляди лева) с ДДС за 19 месеца".


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово