Версия за печат

00684-2015-0006

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Болница Лозенец, ул. Козяк, 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, E-mail: hq@uni-hospital.government.bg, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=87.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на медикаменти за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец””за период от 12 месеца

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ул. Козяк, 1
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

“Доставка на медикаменти за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец””за период от 12 месеца

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

“Доставка на медикаменти за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец””за период от 12 месеца

Прогнозна стойност без ДДС
38830 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.1.Участниците следва да представят с офертата и документ за внесена гаранция за участие в откритата процедура: За обособена позиция: I "Epoetin alfa/ Еrythropoietin/ Epoetin beta/ Epoetin zeta, solution for injection, pre-filled syringe 2 000 IU" 110.00 /сто и десет/ лв За обособена позиция II "Epoetin alfa/ Еrythropoietin/ Epoetin beta/ Epoetin zeta, solution for injection, pre-filled syringe 3 000 IU" 88.00 /осемдесет и осем/ лв За обособена позиция III "Epoetin alfa/ Еrythropoietin/ Epoetin beta/ Epoetin zeta, solution for injection, pre-filled syringe 4 000 IU" 73.00 /седемдесет и три/ лв За обособена позиция IV "Methoxy Polyethylene glycol - epoetin beta, solution for injection, pre-filled syringe 75 mcg" 25/двадесет и пет/ лв. За обособена позиция V "Saccharated Iron Oxid, solution for injection 100 mg, ампули 5 ml" 53,00 /петдесет и три/ лв За обособена позиция VI "Paricalcitol, capsules, soft, 1 mcg" 36,00 /тридесет и шест/ лв За обособена позиция VII "Calcitriol, capsules 0,25 mcg" 3 /три/ лв Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на доставените медикаменти по договора се извършва отложено в срок до 60 /шестдесет/ дни от датата доставката и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва самостоятелно или само в едно обединение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Документи за представяне на участниците, които включават: За да удостовери, че отговаря на нормативноустановените изисквания, посочени в Търговския закон, ЗОП, ЗПУКИ, ЗТР, ЗМИП, ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, ЗЛПХМ, както и на изисквания, определени в тази документация, участниците в процедурата трябва да представят: 1 Документи за представяне на участниците, които включават: 1.1. Представяне на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на медикаменти за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец””за период от 12 месеца по образец съгласно Приложение № 1. 1.2. Декларация за единния идентификационен код (ЕИК) по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, по образеца в Приложение № 4, а когато участник е физическо лице – нотариално заверено копие от документа за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, представя съответен еквивалентен документ за регистрация, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен в официален превод на български език. Представеният документ за регистрация не се приема за „еквивалентен” и участникът се отстранява от участие в процедурата, ако не удостоверява по безспорен начин следните обстоятелства: - системата на управление и представителство на участника; - имената на лицата, представляващи участника; - имената на лицата – членове на управителните органи на участника; - имената на лицата – членове на контролните органи на участника (ако има такива); 1.3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по образеца в Приложение № 5; 2. Когато участниците в откритата процедура са обединения представят и оригинал или нотариално заверено копие от договора за създаване на обединението/консорциума или допълнително споразумение към този договор, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението/консорциума - и документ, подписан от лицата в обединението/консорциума, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие в процедурата, съгласно образеца в Приложение № 16а или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Документи за представяне на участниците, които включват: 1.Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти; или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства; или разрешение за внос; или разрешение за производство, издадени по реда на ЗЛПХМ- заверено от участника копие; 2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или друга еквивалентна система за управление на качеството с обхват на сертификация с обхват сходен с предмета на поръчката /обособена позиция, за която кандидатства - заверено от участника копие. В случай, че участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, достатъчно е да се представи заверено копие от сертификат по ISO 9001:2008 поне на водещия съдружник в обединението/консорциума. Посоченият сертификат трябва да бъде издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 3. Декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП за изпълнени доставки от участника еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка по образеца в Приложение № 6. Към декларацията участниците представят доказателства за извършените доставки под формата на удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който са публикувани информации за доставките. 4. Декларация, че участникът разполага със складова база, която отговаря на условията за съхранение на лекарствените продукти, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката – свободен текст. 5. Декларация, че участникът разполага със собствени или наети транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение при транспортиране и разпространение и на лекарствените продукти – свободен текст. 6. Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните продукти за целия срок на договора – свободен текст. 7. Декларация по чл. 55, ал.5 и ал.6 от ЗОП по образеца в Приложение № 8; 8. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по образеца в Приложение № 9; 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образеца в Приложение № 10; 10. Доказателства, че участникът ще разполага с ресурсите на трето лице като предварителен договор или декларация от третото лице. 11. Декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5 от ЗМИП по образеца в Приложение № 12; 12. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП по образеца в Приложение № 13; 13. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици по образеца в Приложение №14; 14. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 15. Когато участникът в процедурата е обединение/консорциум, - документите по т.7.1.2. – 7.1.3. се представят за всеки съдружник от обединението/ консорциума; - документите по т.7.4 се представят само за участниците, чрез които обединението /консорциума доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП; Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т.7.1.3. се представя в официален превод, а документите по т.7.4 и т.7.9, които са на чужд език, се представят и в превод.
Минимални изисквания: Възложителят ще отстранява от участие в откритата процедура всеки участник, който не отговаря на нормативноустановените изисквания, на изискванията в ЗЛПХМ и на специалните изисквания, посочени в настоящата документацията за участие или е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което е непълно /трябва да се оферират всички подпозиции/ и/или не отговаря на Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. - Участникът да има право да осъществява търговия на едро с лекарствени продукти в съответствие със ЗЛПХМ; - Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на поръчката /обособена позиция, за която кандидатства. - Участниците трябва да имат опит в доставката на лекарствени продукти като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили договори с идентичен или сходен предмет на обществената поръчка. - Участниците трябва да разполагат с екип от експерти, които да изпълнят професионално и качествено поръчката, включително и специалисти, отговарящи за контрола на качеството. - Участниците трябва да разполагат със складова база, която отговаря на условията за съхранение на лекарствените продукти, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката. - Участниците трябва да разполагат със собствени или наети транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение при транспортиране и разпространение и на лекарствените продукти. - Участниците трябва да осигурят лекарствени продукти за целия срок на договора. - Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Третото/ите лице/а може да бъде/ат посочено/ите подизпълнител/и, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. Изисквания към изпълнение на поръчката - Участникът следва да предложи оферта за лекарствени продукти, които са получили разрешение за употреба съгласно ЗЛПХМ или Регламент ЕО 726/2004 на Европейския парламент и Съвет. - Участникът трябва да докаже, че лекарствените продукти са включени в Позитивния лекарствен списък, актуален към датата на отваряне на плик № 1 и 2 от офертите. - Участникът трябва да докаже, че единичната цена на лекарствените продукти не надвишава стойността за мярка /капсула, флакон, сак, таблетка и т.н. в лв. с ДДС, изчислена на база референтна стойност за DDD /терапевтичен курс/ от Позитивният лекарствен списък, актуален към датата на отваряне на плик № 1 и 2 от офертата. - Участникът трябва да докаже, че срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти няма да бъде не по- малък от 60/ шестдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.04.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
21.04.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 22.04.2015 г.  Час: 10:00
Място

Адмиистративна сграда на Болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Управляващите и представляващите участниците или техни упълномощени представители.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 029 807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Epoetin alfa/ Еrythropoietin/ Epoetin beta/ Epoetin zeta solution for injection, pre-filled syringe 2 000 IU
1) Кратко описание

Epoetin alfa/ Еrythropoietin/ Epoetin beta/ Epoetin zeta solution for injection, pre-filled syringe 2 000 IU

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

общо количество за DDD/ терапевтичен курс 1 500 1 000 IU

Прогнозна стойност, без ДДС
11008 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Epoetin alfa/ Еrythropoietin/ Epoetin beta/ Epoetin zeta solution for injection, pre-filled syringe 3 000 IU
1) Кратко описание

Epoetin alfa/ Еrythropoietin/ Epoetin beta/ Epoetin zeta solution for injection, pre-filled syringe 3 000 IU

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

общо количество за DDD/ терапевтичен курс 1 200 1 000 IU

Прогнозна стойност, без ДДС
8798 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Epoetin alfa/ Еrythropoietin/ Epoetin beta/ Epoetin zeta solution for injection, pre-filled syringe 4 000 IU
1) Кратко описание

Epoetin alfa/ Еrythropoietin/ Epoetin beta/ Epoetin zeta solution for injection, pre-filled syringe 4 000 IU

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

общо количество за DDD/ терапевтичен курс 1 000 1 000 IU

Прогнозна стойност, без ДДС
7332 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Methoxy Polyethylene glycol - epoetin beta solution for injection, pre-filled syringe 75 mcg
1) Кратко описание

Methoxy Polyethylene glycol - epoetin beta solution for injection, pre-filled syringe 75 mcg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

общо количество за DDD/ терапевтичен курс 225/4 mcg.

Прогнозна стойност, без ДДС
2482 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Saccharated Iron Oxid solution for injection 100 mg
1) Кратко описание

Saccharated Iron Oxid solution for injection 100 mg, ампули 5 ml

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

общо количество за DDD/ терапевтичен курс 500/100 mg

Прогнозна стойност, без ДДС
5325 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Paricalcitol capsules, soft, 1 mcg
1) Кратко описание

Paricalcitol capsules, soft, 1 mcg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

общо количество за DDD/ терапевтичен курс 500/2 mcg

Прогнозна стойност, без ДДС
3559 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Calcitriol capsules 0,25 mcg
1) Кратко описание

Calcitriol capsules 0,25 mcg

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

общо количество за DDD/ терапевтичен курс 500/1 mcg

Прогнозна стойност, без ДДС
326 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12