Версия за печат

00152-2015-0001

BG-Велико Търново: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ул. Ниш №1, За: Веселин Узунов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 648843, E-mail: csmpvt@vdsbg.com

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://csmp-vt.com.

Адрес на профила на купувача: http://csmp-vt.com/order.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Велико Търново
Код NUTS: BG321
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на лекарствени продукти, посочени в техническата спецификация, приложена в документацията за възлагане на поръчката, за нуждите на ЦСМП Велико Търново за период 24 месеца след сключване на договора. Доставките ще се извършват след заявка от възложителя до склада му в град Велико Търново, ул."Ниш" №1.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозните количества са посочени в техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие в процедурата.

Прогнозна стойност без ДДС
130000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

2% от прогнозната стойност на договора

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията ще се извършват по банков път в срок до 30 дни след предаването на стоките и представяне на фактура, подписана и одобрена от възложителя и предавателно–приемателен протокол. Финансирането е с бюджетни средства.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участниците трябва да притежават разрешение за търговия на едро с лекарствени продукт или разрешително за производство на лекарствени продукти. Участниците трябва да притежават оторизационно писмо или друг еквивалентен документ за изключително представителство на участника от производителя или официалния представител на производителя, действащ на територията на Р България. Участниците трябва да притежават лицензия, издадена по реда на ЗКНВП, когато участват за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Приложения 2 и 3 на ЗКНВП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на поръчките с еднакъв или сходен предмет, изпълнени от изпълнителя през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (при съобразяване на чл.51, ал.4 от ЗОП), придружен с минимум 10 препоръки за добро изпълнение, издадени от лечебни заведения, които са били снабдявани с лекарства от участника за посочения период; Декларация, че цените на предлаганите продукти не надвишават пределните цени на лекарствените продукти в Република България.
Минимални изисквания: Цените на предлаганите продукти да не надвишават пределните цени на лекарствените продукти в Република България.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на поръчките с еднакъв или сходен предмет, изпълнени от изпълнителя през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (при съобразяване на чл.51, ал.4 от ЗОП), придружен с минимум 10 препоръки за добро изпълнение, издадени от лечебни заведения, които са били снабдявани с лекарства от участника за посочения период; Декларация, подписана и подпечатана от участника, че всички лекарствени продукти, за които участва, са разрешени за употреба в Р България и притежават разрешителни за употреба, съгласно ЗЛПХМ, притежават сертификати, удостоверяващи качеството на продуктите, липсват официални съобщения или ограничителни мерки за употреба на лекарствените продукти; Декларация, че цените на предлаганите продукти не надвишават пределните цени на лекарствените продукти в Република България.Сертификати, издадени от акредитираните институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти; Сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 или еквивалентен за производителя и за участника в процедурата - в заверено копие, придружено с превод на български език (когато документа е на чужд език
Минимални изисквания: Минимум 10 препоръки за добро изпълнение, издадени от лечебни заведения, които са били снабдявани с лекарства от участника 3а предходните три години; всички лекарствени продукти да са разрешени за употреба в Р България и притежават разрешителни за употреба, съгласно ЗЛПХМ, притежават сертификати, удостоверяващи качеството на продуктите, липсват официални съобщения или ограничителни мерки за употреба на лекарствените продукти
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.05.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.05.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.05.2015 г.  Час: 09:00
Място

град Велико Търново, ул."Ниш" №1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват законните представители на участниците в откритата процедура или техни изрично упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите представители се допускат след удостоверяване на самоличност и представяне на съответните пълномощни.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

март 2017г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

март 2017г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Срокът за получаване на офертите е намален съгласно чл.64, ал.3 от ЗОП: От датата на публикуване на обявлениетосе предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в настоящата процедура на следния интернет адрес: http://csmp-vt.com/order.html

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ