Версия за печат

02538-2013-0332

BG-гр. Пловдив:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Апелативна прокуратура-гр. Пловдив, пл. Съединение №3, ет.7, За: Дафинка Димитрова Герджикова-Славчева, Република България 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 600401, E-mail: apelprok@plv.prb.bg, Факс: 032 600490

Място/места за контакт: пл. Съединение №3, ет.7

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://prb.bg/applovdiv/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/applovdiv/bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-002 от 06.11.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2013-0332
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Апелативна прокуратура-гр.Пловдив


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 003 от 07.03.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

МЦСИП Лечител ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115578598, бул.Марица № 100, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 638042, E-mail: odiko69@gmail.com, Факс: 032 651748

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

ДА

ІII.5) Предмет на договора

Договор за извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Апелативна прокуратура- гр. Пловдив. Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на услуги и дейности, свързани с осигуряване изпълнението на задълженията на работодателя, съгласно изискванията на КТ, ЗЗБУТ, Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба № 7 от 15.08 2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. Съдържанието на задължителните периодични медицински прегледи и изследвания е определено съгласно Приложение № 5 към Наредба № 3/1987 г. и предписания от обслужващата Служба по трудова медицина. Персонала на Апелативна прокуратура-гр.Пловдив е 38 човека, като посочената от възложителя численост на персонала подлежи на промяна по време на изпълнение на поръчката.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
604.99 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

06.03.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 77.23% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Договорът е прекратен поради изтичане на срока, без да са достигнати прогнозните количества и стойности.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
467.22 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

23.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Георгиев Даскалов
Длъжност: Административен ръководител-Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура-гр. Пловдив