Версия за печат

00684-2014-0029

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901901

Болница Лозенец, София, ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, E-mail: hq@uni-hospital.government.bg, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=81.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

“Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции” за период от 12 месеца

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
София, ул. "Козяк" 1
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции” за период от 12 месеца

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

24315000, 33157000, 33157200, 33141220, 33141328, 33141321, 33123100, 33186200, 33157100, 19500000, 33171210, 33195000, 33171000

Описание:

Различни неорганични химически продукти
Оксигенотерапия и респираторно подпомагане
Комплекти за обдишване с кислород
Канюли
Епидурални игли
Анестезиологични игли
Тенсиометър (уред за измерване на кръвното налягане)
Нагряване на кръв и флуиди
Маски за медицински газове
Каучукови и пластмасови материали
Ларингеална маска за анестезия и реанимация
Система за наблюдение на пациенти
Инструменти за анестезия и реанимация

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
980294.4 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Предложена цена; тежест: 60
Критерий: Kачество; тежест: 30
Критерий: Срок на доставка; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 039 - 064107 от 25.02.2014 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 213 - 376881 от 05.11.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: VII-35-41 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Консумативи за оксигенна терапия и респираторно подпомагане
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Медилон” ЕООД, ЕИК 121600953, гр. София,К. 1404, ж.к. „Гоце Делчев” бл. 52 Е, вх, В, ап. 43, България 1404, София, Тел.: 02 9589787, E-mail: info@medilon.bg, Факс: 02 9589767

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 91274.16 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-35-42 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: Комплекти за обдишване с кислород
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Медилон” ЕООД, ЕИК 121600953, гр. София, П.К. 1404, ж.к. „Гоце Делчев” бл. 52 Е, вх, В, ап. 43, България 1404, София, Тел.: 02 9589787, E-mail: info@medilon.bg, Факс: 02 9589767

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 110316.2 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-35-43 / Обособена позиция №: 8 / Заглавие на обособената позиция: Консуматив за инвазивно измерване на налягане
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Медилон” ЕООД, ЕИК 121600953, гр. София, П.К. 1404, ж.к. „Гоце Делчев” бл. 52 Е, вх, В, ап. 43, България 1404, София, Тел.: 02 9589787, E-mail: info@medilon.bg, Факс: 02 9589767

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 103028.16 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-35-44 / Обособена позиция №: 9 / Заглавие на обособената позиция: Консуматив за затопляне
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Медилон” ЕООД, ЕИК 121600953, гр. София, П.К. 1404, ж.к. „Гоце Делчев” бл. 52 Е, вх, В, ап. 43, РБългария 1404, гр. София, Тел.: 02 9589787, E-mail: info@medilon.bg, Факс: 02 9589767

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 49132.08 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-35-45 / Обособена позиция №: 13 / Заглавие на обособената позиция: Консумативи за мониторинг
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Медилон” ЕООД, ЕИК 121600953, гр. София, П.К. 1404, ж.к. „Гоце Делчев” бл. 52 Е, вх, В, ап. 43, РБългария 1404, гр. София, Тел.: 02 9589787, E-mail: info@medilon.bg, Факс: 02 9589767

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 425347.3 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-35-49 / Обособена позиция №: 6 / Заглавие на обособената позиция: Епидурална анестезия
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Б. Браун Медикал“ ЕООД, ЕИК 175016820, гр. София 1799, бул. „Андрей Ляпчев“ № 66, РБългария 1799, гр. София, Тел.: 02 8076740, E-mail: veneta.petkova@bbraun.com, Факс: 02 9743083; 02 9753999

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 8022.6 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-35-50 / Обособена позиция №: 7 / Заглавие на обособената позиция: Спинални и плексусни игли
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Б. Браун Медикал“ ЕООД, ЕИК 175016820, гр. София 1799, бул. „Андрей Ляпчев“ № 66, РБългария 1799, гр. София, Тел.: 02 8076740, E-mail: veneta.petkova@bbraun.com, Факс: 02 9743083; 02 9753999

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 7437 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-35-55 / Обособена позиция №: 11 / Заглавие на обособената позиция: Нестирилни латексови и силиконови шлаухи
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Химтекс“ ООД, ЕИК 836149057, гр. Димитровград, 6400, ул.Бузлуджа, №33, РБългария 6400, гр. Димитровград, Тел.: 0391 60354, E-mail: zop@chimtex.com, Факс: 0391 60351

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 13500 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-35-57 / Обособена позиция №: 10 / Заглавие на обособената позиция: Маски за обдишване
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Дрегер Медикал България ЕООД, ЕИК 040463419, гр. София, 1164, бул. Джеймс Баучер, №2, РБългария 1164, гр. София, Тел.: 02 9634403, E-mail: teo.janev@draeger.com, Факс: 02 9630664

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 666 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-35-58 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Абсорбент на въглероден диоксид
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Дрегер Медикал България ЕООД, ЕИК 040463419, гр. София, 1164, бул. Джеймс Баучер, №2, РБългария 1164, гр. София, Тел.: 02 9634403, E-mail: teo.janev@draeger.com, Факс: 02 9630664

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3297.6 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-35-59 / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: Трахеални и трахеостомни канюли
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Медицинска техника инженеринг” ООД, ЕИК 831641528, гр. София 1750, ж.к. „Младост“ 1, бл. 28Б, РБългария 1750, гр. София, Тел.: 02 4627118; 02 4627129, E-mail: info@mte-bg.com, Факс: 02 4627129; 02 9712410

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 26487.3 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-35-60 / Обособена позиция №: 12 / Заглавие на обособената позиция: Ларингеални маски
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Медицинска техника инженеринг” ООД, ЕИК 831641528, гр. София 1750, ж.к. „Младост“ 1, бл. 28Б, РБългария 1750, гр. София, Тел.: 02 4627118; 02 4627129, E-mail: info@mte-bg.com, Факс: 02 4627129; 02 9712410

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 26316 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-35-62 / Обособена позиция №: 14 / Заглавие на обособената позиция: Специални тръби и катетри
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Вега Медикал” ООД, ЕИК 201090465, гр. София 1700, ул. „Проф.Георги Брадистилов № 6, РБългария 1700, гр. София, Тел.: 02 9714008, E-mail: vodenicharova@vegamedikal.bg, Факс: 02 9712085

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 115470 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.03.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„Химтекс“ ООД, ЕИК 836149057 Дрегер Медикал България ЕООД, ЕИК 040463419 „Медицинска техника инженеринг” ООД, ЕИК 831641528 „Б. Браун Медикал“ ЕООД, ЕИК 175016820 „Сани Мед“ ЕООД, ЕИК 121427533 „Медилон” ЕООД, ЕИК 121600953 „Вега Медикал” ООД, ЕИК 201090465 „АБС-ко“ ООД, ЕИК 010713653