Версия за печат

00684-2015-0003

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Болница Лозенец, гр. София 1407 ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, РБългария 1407, София, Тел.: 02 9607270, Факс: 02 9624771

Място/места за контакт: Григор Манчев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.lozenetz-hospital.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=84.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на резервни части за магнитно резонансен томограф при условията на изключителна спешност

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Болница „Лозенец“ на ул. „ Козяк“ № 1
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на резервни части за магнитно резонансен томограф при условията на изключителна спешност

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34913000

Описание:

Различни видове резервни части


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
76800 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № VII-3-9 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на резервни части за магнитно резонансен томограф при условията на изключителна спешност
V.1) Дата на сключване договора
10.03.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
02.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Рей Контрол ООД, ЕИК175023284, район Средец, ул. „Н.В. Гогол“ № 7, вх.А, ет.2, ап.5, РБългария 1124, София, Тел.: 02 9312408, E-mail: office@raycontrol.bg, Факс: 02 9312408

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 76800 BGN без ДДС
В Брой месеци 6
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.03.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Рей Контрол ООД, ЕИК175023284


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

г) Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възложителя обстоятелства.

Възникнали са изключителни обстоятелства, изразяващи се в необходимост от спешна подмяна и доставка на резервна част за Магнитно резонансен томограф / ЯМР/ в болница "Лозенец". Съгласно сервизeн отчет № 78/30.01.2015г от "РЕЙ КОНТРОЛ" ООД - фирма изпълнител, извършваща абонаментно сервизно обслужване на магнитно резонансния томограф, е установено, че е наложителна спешна замяна на студена глава и абсорбера на системата. Неефективната работа на студената глава, довежда до повишаване на налягането на хелия извън норма, което ще доведе до активни загуби на хелий, като от практиката е известно, че в рамките на около 5 /пет/ дни, това ще доведе до невъзвратими поражения в системата на ЯМР със значителни икономически последици. Посочените резервни части, трябва да бъдат доставени незабавно, в противен случай апаратурата ще бъде повредена необратимо. Магнитно резонансният томограф / ЯМР/ не може да бъде спиран, всяко спиране за изчакване на доставка на резервна част по реда на открита процедура би довело до погиването на апаратурата и имуществени вреди за Възложителя на стойност няколко милиона лева. Също така посочената апаратура е от изключително значение за навременното и правилно диагностициране на пациентите, което е изключително важна част от основната дейност на болница " Лозенец". Горепосочената фактическа обстановка обуславя необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление. Предвид гореизложеното Възложителят избира да сключи договор на основание чл.93, ал.1 т. 2 от ЗОП с "РЕЙ КОНТРОЛ" ООД за доставка на необходимите резервни части. Възложителят избира доставката да бъде извършена от " РЕЙ КОНТРОЛ" ООД, като се съобразява с факта, че същата фирма извършва сервизното обслужване на магнитно резонансния томограф, тя е диагностицирала повредата и е констатирала необходимостта от спешна подмяна на резервните части. "РЕЙ КОНТРОЛ" ООД декларира изпълнение на доставката в срок, които ще обезпечи навременната им подмяна. Прогнозната стойност за доставката на резервните части е в размер на 82 000 /осемдесет и две хиляди/ лв.