02711-2015-0006

BG-Смядово: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ТП ДГС Смядово към Североизточно държавно предприятие ДП Шумен, ул. Ришки проход № 2, За: инж. Ангелина Станчева, Р. България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2280, E-mail: dgs.smiadovo@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Смядово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgssmiadovo.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgssmiadovo.dpshumen.bg/?p=309.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Горско и ловно стопанствоДруго (моля пояснете): Горско и ловно стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка, чрез покупка, на резервни части, съгласно техническа спецификация за служебните моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Смядово” за 2015 г.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Смядово, ул. "Ришки проход" № 2
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Доставка, чрез покупка, на резервни части, съгласно техническа спецификация за служебните моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Смядово” за 2015 г.”. Подробна информация може да получите на посочения в тази информация интернет адрес на Профил на купувача.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34300000, 34411000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
Резервни части и аксесоари за мотоциклети

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
10000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

02711-2015-0006

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 641528 от 08.01.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 30 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка, чрез покупка, на резервни части, съгласно техническа спецификация за служебните моторни превозни средства, собственост на ТП ДГС Смядово за 2015 г.
V.1) Дата на сключване договора
13.03.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
24.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ММ 66 ЕООД, ЕИК-127575791, ул. Хан Крум № 6А, Р. България 9700, Шумен, Тел.: 054 830401

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 10000 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

16.03.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Кандидат № 1 - "МиК Монт Авто" ЕООД, гр. Монтана; Кандидат № 2 - "ММ 66" ЕООД, гр. Шумен.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор