Версия за печат

01346-2015-0001

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121203554

Изпълнителна агенция по лекарствата, район Красно село, ул.Дамян Груев № 8, За: доц. Асена Стоименова, дф, България 1303, София, Тел.: 02 8903555, E-mail: bda@bda.bg, Факс: 02 8903434

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция по лекарствата, район Красно село, ул.Дамян Груев № 8

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.bda.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.op.bda.bg/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://www.op.bda.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150313Srad131235.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Разработване на софтуер за изграждане на нови функционалности към съществуващата информационна система на ИАЛ”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 7 (07 - Компютърни и свързаните с тях услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
България, гр. София, ул. Дамян Груев 8
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Настоящата процедура се открива за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на софтуер за изграждане на нови функционалности към съществуващата информационна система на ИАЛ” с изпълнение на следните дейности: Дейност 4: „Надграждане на съществуващата информационна система за „Разрешаване на упротреба на лекарствени продукти” с модул за „Онлайн административни услуги” и разработване на допълнителни функционалности към съществуващите модули”; Дейност 5: „Обучение на служителите на ИАЛ за работа с модул „Онлайн административни услуги” и усъвършенстваните модули на информационната система за „Разрешаване на употребата на лекарствени продукти”, възлагана в изпълнение на проект: „Въвеждане на комплексно електронно управление на административните и информационните услуги по разрешаването за употреба на лекарствени продукти в Република България”, финансиран по договор ОПАК № 13-32-28/03.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

72000000, 72322000, 72310000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
Услуги по управление на данни
Услуги по обработка на данни

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Следва да бъдат изпълнени следните дейности: 1.Дейност 4: „Надграждане на съществуващата информационна система за „Разрешаване на упротреба на лекарствени продукти” с модул за „Онлайн административни услуги” и разработване на допълнителни функционалности към съществуващите модули”; 2.Дейност 5: „Обучение на служителите на ИАЛ за работа с модул „Онлайн административни услуги” и усъвършенстваните модули на информационната система за „Разрешаване на употребата на лекарствени продукти” - планирано обучение за 34 човека. Дейностите се възлагат в изпълнение на проект: „Въвеждане на комплексно електронно управление на административните и информационните услуги по разрешаването за употреба на лекарствени продукти в Република България”, финансиран по договор ОПАК № 13-32-28/03.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Стойност, без да се включва ДДС
244833.33 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

90

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 2 400.00 лв. (две хиляди и четиристотин лева). Участникът избира сам формата на гаранцията за участие измежду следните възможности: а) парична сума, внесена по следната сметка на Изпълнителна агенция по лекарствата Банка: Уникредит Булбанк, Клон Калоян IBAN: BG85 UNCR 7630 3100 1128 90 BIС: UNCRBGSF, като в нареждането за плащане следва да бъде записано: „Гаранция за участие в открита процедура с уникален номер от регистъра на АОП…………..(посочва се номера); б) банкова гаранция – безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Изпълнителна агенция по лекарствата, със срок на валидност срокът на валидност на офертата. Банковата гаранция за участие следва да бъде представена в оригинал, като в случай че е издадена на чужд език, оригиналът трябва да бъде представен заедно с превод на български. 2. Гаранция за изпълнение - При възлагането на конкретната услуга гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на поръчката без ДДС. 30 (тридесет)% от гаранцията е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение измежду следните възможности: а) парична сума, внесена по следната сметка на Изпълнителна агенция по лекарствата: Банка: Уникредит Булбанк, Клон Калоян IBAN: BG85 UNCR 7630 3100 1128 90 BIС: UNCRBGSF, като в нареждането за плащане следва да бъде записано: „Гаранция за изпълнение на открита процедура с предмет………………..; б) банкова гаранция – безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Изпълнителна агенция по лекарства. Гаранцията с изключение на сумата, предназначена за обезпечаване на гаранционно поддържане, се освобождава в срок от 30 дни след приключване на договора, в случай, че няма основание за задържането или усвояването й. Остатъкът се освобождава след изтичане на периода за гаранционна поддръжка. Банковата гаранция за изпълнение следва да бъде представена в оригинал, като в случай че е издадена на чужд език, оригиналът трябва да бъде представен заедно с превод на български език; Възложителят има право да задържи гаранцията за участие или да усвои същата при условията на чл. 61 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите за участие, както следва: 1.на отстранените участници – в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнители; 2. на участниците, класирани на първо и второ място – след сключване на договора, а на останалите класирани участници – в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнители; 3. при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите по този раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията ще се извършват в лева по банков път по следния начин: 1. Авансовото плащане в размер на 10 % (десет процента) от стойността на Дейност 4 и 10 % (десет процента) от стойността на Дейност 5 съгласно ценовото предложение на Изпълнителя – в срок до 10 (десет) дни от подписване на договора за възлагане на обществена поръчка и надлежно представяне на фактура – оригинал от изпълнителя. 2. Плащане в размер равен на стойността на дейност 4, съгласно направеното от изпълнителя ценово предложение, платимо до 10 (десет) дни след подписване на приемо-предавателeн протокол за приемане на съответната дейност и надлежно представяне на фактура-оригинал от изпълнителя. От стойността на плащането се приспада изплатеният аванс. 3. Плащане в размер равен на стойността на дейност 5, съгласно направеното от изпълнителя ценово предложение, платимо до 10 (десет) дни след подписване на приемо-предавателeн протокол за приемане на съответната дейност и представяне на фактура-оригинал от изпълнителя. От стойността на плащането се приспада изплатеният аванс. Всички плащания се извършват по банков път. Всяко плащане се предшества от издаването на данъчна фактура-оригинал, в която задължително е посочен следния текст „Разходите са по Договор № 13-32-28/03.02.2014г. по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Не се изисква.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1.ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители, като посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай участникът в процедурата поема изцяло отговорността за посочените в офертата условия и изпълнението на договора, извършени от подизпълнителя. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Подизпълнителят е длъжен да представи декларация – съгласие за участие в поръчката в това си качество – съгласно образец № 7 към документацията. 2. ОБЕДИНЕНИЯ (КОНСОРЦИУМИ) Възложителят допуска до участие в откритата процедура обединения (консорциуми) на физически и/или юридически лица, като не се допуска едно лице да бъде част от повече от едно обединение (консорциум) – участник в откритата процедура, както и да участва в процедурата едновременно като член на обединение и самостоятелно. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" ЗОП и както и документите, удостоверяващи липсата на обстоятелства по т. 2.2.3. - 2.2.8. от документацията се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а именно по чл. 106, пар. 1 и чл. 107, пар. 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на ЕП и на Съвета от 25 октомври 2012 г.; конфликт на интереси, съгласно чл. 19.3 от Общите условия на договорите по ОПАК; попадат в обхвата на чл. 3, ал. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка и да представя самостоятелна оферта лице, което участва в тази поръчка като обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник.; Не може да участва в настоящата поръчка лице, което е свързано лице и/или свързано предприятие с друг участник в процедурата или попада в забраната на чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка и Възложителят ще отстрани чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или някое от посочените в обявлението и настоящата документация обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. Документите по чл. 56, ал. 1 т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. При участник обединение се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. В документа за създаване на обединението се посочват видовете дейности, които ще изпълнява всяко едно от лицата в обединението и предметът на настоящата процедура, както и срокът на договора, като този срок не може да е по-кратък от индикативния срок за реализиране на настоящата поръчка. Сключването на договора, кореспонденцията и разплащанията се осъществяват между Възложителя и обединението, представлявано от лицето по предходния параграф.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участник в настоящата процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Участникът трябва да отговаря на изискванията, заложени в документацията за участие. Не се изисква създаването на юридическо лице за участие в процедурата, когато участник е обединение. 1.Отстранява се от процедурата участник, който е: • осъден с влязла в сила присъда за престъпленията, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а – д” от ЗОП, освен ако е реабилитиран; • обявен в несъстоятелност; • в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; • има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; • в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; • е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 2. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка участници: • при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; • които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; • за които са налице обстоятелствата по чл. 106, пар. 1 и чл. 107, пар. 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета; • за които е налице конфликт на интереси, съгласно чл. 19.3 от Общите условия на договорите по ОПАК; • които попадат в обхвата на чл. 3, ал. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка и да представя самостоятелна оферта лице, което участва в тази поръчка като обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник. Не може да участва в настоящата поръчка лице, което е свързано лице и/или свързано предприятие с друг участник в процедурата или попада в забраната на чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка и Възложителят ще отстрани чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или някое от посочените в настоящото обявление и документацията обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изисква.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на минималните изисквания за технически възможности и квалификация участникът трябва да представи следните документи: 1. Списък на услугите, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка по Образец № 11, към който следва да е приложено удостоверение/еквивалентен документ, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Списък – декларация на предложения екип по Образец № 12, в който са посочени образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на услугата. В списъка следва да са посочени номерата на дипломите и информация относно идентификацията на сертификатите/удостоверенията, свързани със професионалния опит на експертите. 3. Копие от валиден сертификат по ISO 9001:2008/еквивалентен. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки на ЕС, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Доказателствата за технически възможности относно участници обединения, които не са юридически лица, се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. В случай че участник не представи някои от документите, които доказват техническите възможности и квалификация, същите ще бъдат поискани по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП. При непредставяне в допълнително дадения срок по чл. 68, ал. 9 от ЗОП участникът ще бъде отстранен. Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица, в това число и посочените подизпълнители. В тези случаи освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участниците представят доказателства, че при изпълнението на поръчката ще имат на разположение ресурсите на третите лица.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Всеки участник трябва да отговаря на минималните изисквания за технически възможности и квалификация, както следва: 1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили минимум две услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. За да е изпълнено изискването на възложителя, участниците следва да са изпълнили: услуги, свързани с разработката на уеб базирани информационни системи, включително и поне една в съответствие с изискванията на ЗЕУ, както и провеждане на обучения за работа с тях. 2. Да разполага със следния екип от ключови експерти: Ключов експерт 1: Ръководител на проект Минимални изисквания за образование, квалификация, умения и опит: • Висше образование – Образователно-квалификационна степен „магистър“ или по-висока“ в област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“, съгласно ПМС 125/2002 г. или еквивалентно; • Най-малко 3 години опит в ръководене на проекти или на екипи в областта на разработване на информационни системи, анализ и софтуерна реализация на бизнес процеси, създаване и внедряване на електронни услуги; •Опит като ръководител на най-малко 1 успешно завършен проект в областта на информационните технологии. Ключов експерт 2: Ръководител на софтуерна разработка Минимални изисквания за образование, квалификация, умения и опит: •Висше образование – Образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока“ в област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“, Професионално направление „Информатика и компютърни науки“, съгласно ПМС 125/2002 г. или еквивалентно; •Опит в реализацията на най-малко 1 успешно завършен проект в областта на информационните технологии, свързани с анализ и разработка на информационни системи и/или електронни услуги. Ключов експерт 3: Системен архитект Минимални изисквания за образование, квалификация, умения и опит: •Висше образование – Образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока в област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“, Професионално направление „Информатика и компютърни науки“, съгласно ПМС 125/2002 г. или еквивалентно; •Опит в реализацията на най-малко 1 успешно завършен проект в областта на информационните технологии, свързан с проектирането на софтуерни архитектури, опит в изграждането на разпределени и многослойни информационни решения; опит в областта на електронното управление. Ключов експерт 4: Бизнес аналитик Минимални изисквания за образование, квалификация, умения и опит: •Висше образование – Образователно-квалификационна степен “бакалавър“ или по-висока в област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“, съгласно ПМС 125/2002 г. или еквивалентно; •опит в реализацията на най-малко 1 успешно завършен проект или дейности от областта на информационните технологии, включващи описване на работни процеси, анализ и оптимизация на бизнес процеси и проектиране и разработка на електронни услуги. Ключов експерт 5: Ръководител екип по качеството Минимални изисквания за образование, квалификация, умения и опит: •Висше образование – Образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока в област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“, Професионално направление „Информатика и компютърни науки“, съгласно ПМС 125/2002 г. или еквивалентно; •опит в реализацията на най-малко 1 успешно завършен проект или дейности от областта на информационните технологии, включващи планиране и управление на качеството на софтуерните разработки. 3.Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват: консултиране, проектиране, разработване, внедряване, обучение и поддръжка на информационни системи. Посоченият обхват може да бъде покрит с един или повече сертификати.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Техническа оценка (ТО) - Техническата оценка се изчислява след сумиране на оценките по следните показатели: П1: Методология за управление на проекта – мах. 25 точки; П2: Подход за реализиране на изискванията за изграждане на електронните административни услуги в обхвата на поръчката - мах. 20 точки; П3: Подход за реализиране на изискванията за надграждане на съществуващата информационна система ИСРУЛП - мах. 25 точки; П4: Предложение за изпълнение на дейностите по осигуряване на оперативна съвместимост и информационна сигурност - мах. 15 точки; П5: Предложение за изпълнение на дейностите по организиране и провеждане на обучение на служителите на ИАЛ- мах. 15 точки.; тежест: 70
Показател: Предлагана цена (ПЦ); тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
22.04.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
22.04.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 23.04.2015 г.  Час: 14:00
Място

София 1303, ул. Дамян Груев 8, Изпълнителна агенция по лекарствата

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на получените оферти е публично и протича по реда на чл. 68, алинеи 1-6 от ЗОП. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Поръчката е в изпълнение на проект: „Въвеждане на комплексно електронно управление на административните и информационните услуги по разрешаването за употреба на лекарствени продукти в Република България”, финансиран по договор ОПАК № 13-32-28/03.02.2014 г.за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиранa от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

VI.3) Допълнителна информация

Всички действия на Възложителя към участниците са в писмен вид. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или по факс, или по електронен път. Обявлението е изпратено по електронен път, документацията за участие и обявлението е публикувана в Профил на купувача. Възложителят е предоставил пълен достъп до тях.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg/.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП жалба може да се подава срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.27а, ал.3 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Отдел АСДОП, Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. Дамян Груев 8, България 1303, София, Тел.: 02 8903555, E-mail: bda@bda.bg, Факс: 02 8903434

Интернет адрес/и:

URL: http://www.bda.bg/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.03.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ