01346-2015-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: А/15-0201 от 13.03.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Изпълнителна агенция по лекарствата, район Красно село, ул.Дамян Груев № 8, За: доц. Асена Стоименова, България 1303, София, Тел.: 02 8903555, E-mail: bda@bda.bg, Факс: 02 8903434

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция по лекарствата, район Красно село, ул.Дамян Груев № 8

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bda.bg/index.php.

Адрес на профила на купувача: http://www.op.bda.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150313Srad131235.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Настоящата процедура се открива за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на софтуер за изграждане на нови функционалности към съществуващата информационна система на ИАЛ” с изпълнение на следните дейности: Дейност 4: „Надграждане на съществуващата информационна система за „Разрешаване на упротреба на лекарствени продукти” с модул за „Онлайн административни услуги” и разработване на допълнителни функционалности към съществуващите модули”; Дейност 5: „Обучение на служителите на ИАЛ за работа с модул „Онлайн административни услуги” и усъвършенстваните модули на информационната система за „Разрешаване на употребата на лекарствени продукти”, възлагана в изпълнение на проект: „Въвеждане на комплексно електронно управление на административните и информационните услуги по разрешаването за употреба на лекарствени продукти в Република България”, финансиран по договор ОПАК № 13-32-28/03.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне, поради което поръчката се възлага по реда на открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1303, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Доц. Асена Христова Стоименова, дф
Длъжност: Изпълнителен директор