00265-2015-0025

BG-Раднево: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Мини Марица - Изток ЕАД, ул.Георги Димитров №13, За: По техническите въпроси: инж.Милен Минчев – инженер механик отдел Механичен; Въпроси по процедурата: Красимира Георгиева - експерт търговия, отдел Търговски, Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3163/; 0417 83305/3626/, E-mail: k-georgieva@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363

Място/места за контакт: отдел Механичен, отдел Търговски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.marica-iztok.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/bg/public_procedures.php.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Мини Марица - Изток ЕАД, ул.Георги Димитров №13, За: Ивелина Проданова - завеждащ регистратура отдел Търговски, Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3323/

Място/места за контакт: стая № 609, етаж 6, регистратура на отдел Търговски

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Проучване и добив на въглища или други твърди горива

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на ремонт на цели машини, възли и агрегати на колесни трактори Т-150К, К700, К701”– реф.№ 09/2015г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
(относно категории услуги 1—27, моля, вижте приложения ХVІІА и ХVІІБ към Директива 2004/17/ЕО)
Място на изпълнение: ремонтна база на Изпълнителя и площадки на Възложителя в рудник "Трояново-1", с.Трояново, рудник "Трояново-север", с.Ковачево и рудник "Трояново-3", с.Медникарово.
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Извършване на ремонт на цели машини, възли и агрегати на колесни трактори Т-150К, К700, К701, които възложителя притежава и при необходимост ще бъдат предавани за ремонт. Машините се намират в трите поделения на Възложителя – рудник „Трояново 1” – с.Трояново, рудник „Трояново – Север” – с.Ковачево и рудник „Трояново 3” – с.Медникарово. Изпълнението на поръчката трябва да отговаря на техническа спецификация на възложителя в документацията за участие. Техническите изисквания и условия за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000, 16700000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Трактори

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Видовете колесни трактори, които възложителя притежава и при необходимост ще бъдат предавани за ремонт са както следва: колесни трактори Т150К – 11 броя; колесни трактори К700 – 3 броя; колесни трактори К701 – 20 броя. Срок на договора: до 24 месеца от датата на подписване на договора или до изчерпване на общата стойност по него в размер до 400 000,00 лева без ДДС, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Изпълнението ще се извършва на база подадена заявка от съответното поделение на Възложителя за всеки конкретен случай. Възложителят не е длъжен да възложи цялата предвидена стойност по договора и/или цялото количество колесни трактори.

Прогнозна стойност без ДДС
400000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е 4 000.00 лева или равностойността в евро. Представя се в офертата на участника и се освобождава съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. При банкова гаранция за участие срокът и на валидност е 210 дни след обявената дата за подаване на заявленията. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността му. Представя се преди подписване на договора и се връща в срок до 30 дни след изпълнението му. Когато гаранцията е под формата на паричен депозит, тя следва да се преведе по банкова сметка в лева – „Първа Инвестиционна Банка” АД, IBAN: BG10FINV915010BGN05J05, BIC: FINVBGSF или по банкова сметка в евро - „БНП ПАРИБА С.А." - клон София, IBAN: BG40BNPA94401420015010, BIC: BNPABGSX. Условията и образците на банковите гаранции са съгласно документацията за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Възложителят заплаща цената на извършените по договора ремонти по банков път, след изпълнение на дейностите до 30 календарни дни след представяне на фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата на всеки участник трябва да съдържа: 1. Представяне на участника, което включва - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; 2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - по приложен образец. Участник, при който са налице обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1, т.2 и т.4 от ЗОП се отстранява от участие. 3. При участници обединения - копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва и представляващият. Освен договора, участникът да представи декларация, подписана от представляващите партньорите в обединението, в която се декларира разпределението на дейностите. 4. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП. 5. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, ако има такива; документи за всеки от декларираните подизпълнители или декларация за липса на подизпълнители. 6. Декларация за приемане на условията в проекта на договора. 7. Документите по чл.56 от ЗОП, описани в настоящото обявление и документацията за участие. 8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от Участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Не се изискват.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

реф.№ 09/2015 г.

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.04.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
21.04.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 22.04.2015 г.  Час: 09:30
Място

Управление на дружеството, етаж 1, заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето на офертите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Заинтересованите лица имат пълен достъп по електронен път до документацията за участие в раздел "Профил на купувача" на http://www.marica-iztok.com/bg/public_procedures.php. Всички решения и разяснения към настоящата процедура ще бъдат публикувани в профила на купувача. Документацията е безплатна. Възложителят я предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като му я изпраща за негова сметка. За целта лицето писмено заявява на факс или по e-mail, точен адрес за кореспонденция за получаване на същата. Съгласно чл.58а от ЗОП обменът на информацията се извършва по пощата или по факс.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 и всички следващи от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ