Версия за печат

01605-2015-0003

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: инж. Красимира Иванова; инж. Иванка Шишева, Република България 1080, София, Тел.: 0884 363025; 0885 397498, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, отдел Ремонт на ТПС

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bdz.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на моноблокови колела за дизелови мотрисни влакове (ДМВ) серия 10, собственост на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Локомотивно депо София, район Подуяне, ул. "Майчина слава" №2
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на моноблокови колела за дизелови мотрисни влакове (ДМВ) серия 10, собственост на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34630000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав; оборудване за контрол на железопътното движение

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

144 броя моноблокови колела за дизелови мотрисни влакове (ДМВ) серия 10, от който: - 100 броя моноблокови колела за двигателна талига и; - 44 броя за "Якобс" талига

Прогнозна стойност без ДДС
263432 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

7


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие, представляваща абсолютна сума в размер на 2 600,00 лв. със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на заявления за участие. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция, в оригинал в полза на Възложителя, съгласно приложен образец - Приложение № 11 към документацията за участие или парична сума/ депозит/, внесена по банкова сметка на Възложителя, "БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – ОББ, клон Св. София IBAN BG57 UBBS 80021052226520. За задържането и освобождаването на гаранциите за участие се прилагат разпоредбите на чл.61 и чл.62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на обществената поръчка - 5% от стойността на договора, със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на договора. Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на изпълнителя: безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал, съгласно приложения към документацията за участие образец Приложение № 12, или парична сума/ депозит/, внесена по банкова сметка на Възложителя, "БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – ОББ, клон Св. София IBAN BG57 UBBS 80021052226520. Условията за учредяване, задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор – Приложение № 10 от документацията за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащането се извършва по банков път в лева, в срок до 30 дни след доставка на всяка партида и представени приемателно-предавателен протокол, сертификат за качество и оригинална фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Заявление за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да представи всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, посочени в ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия в документацията за участие. Заявлението задължително съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в заявлението съгласно чл.77, ал.3 и 4 от ЗОП, подписан от законния представител на кандидата или упълномощено от него лице. 2. Представяне на кандидата, във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, по приложен образец, Приложение №1 /обр.1/ към документацията за участие, съдържащо: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 2.1. Чуждестранните юридически или физически лица представят документите по а) и б), в официален превод, съгласно §1 т.16а от ДР на ЗОП. 3. В случай, че кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, към заявлението се представя и документ, с който е създадено обединението – оригинал или нотариално заверено копие, в което задължително се посочва представляващия. 4. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС /идентификационен № по ДДС/ или декларация в свободен текст за лиспа на такава регистация. 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо представянето на кандидата (оригинал) – представя се, когато представянето на кандидата не е подписано от управляващия и представляващ кандидата съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише представянето на кандидата/заявлението и офертата и да представлява кандидата в процедурата. 6. Декларации: 6.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение №1 /обр.2/ към документацията за участие от съответните лица, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП /към представянето на кандидата/. 6.2. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно образеца – Приложение № 2 към документацията за участие. /Представя се задължително от подизпълнителите в случай, че кандидатът е декларирал ползването на подизпълнители към представянето по т. 2/ 6.3. Декларация за липса на свързаност с друг кандидат по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, съгласно образеца – Приложение № 3 към документацията за участие. 6.4. Декларация за приемане на условията в проекта на договор във връзка с чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - попълнена и подписана от представляващия кандидата, съгласно образеца – Приложение № 4 към документацията за участие. 6.5. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 5 към документацията за участие. 7. Когато кандидатът предвижда, че ще използва/няма да използва подизпълнители, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка, в „Представяне на кандидата” – Приложение № 1 / образец 1/ посочва подизпълнителите, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в заявлението на друг кандидат не може да представя самостоятелно заявление. Когато кандидатът в процедурата е обединение, се прилага чл.56, ал.3 от ЗОП, а когато е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения се прилага чл.56, ал.4 от ЗОП. 8. Документ за гаранция за участие в оригинал. Продължава в раздел VI.3 Допълнителна информация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Доказателства за икономическо и финансово състояние - съгласно чл.50 от ЗОП, чрез представяне на посочените в чл.50, ал. 1 от ЗОП документи, а при обективна невъзможност за представяне на документи по чл.50, ал.1, т.1 или т.2 от ЗОП - друг документ по преценка на кандидата.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението за участие, с посочване на стойностите, датите, и получателите, подписан от кандидата, съгласно образеца приложение № 7 към документацията за участие, заедно с доказателство за извършената доставка, което може да се предостави под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. Когато кандидатът не е производител, да представи оригинален документ /може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на кандидата да предлага и извършва доставка на предлаганите моноблокови колела за дизелови мотрисни влакове (ДМВ) серия 10 за двигателна талига и «Якобс» талига през 2015 година /оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор и др./ 3. Сертификат по ISO 9001: 2008 или еквивалент за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на производителя – копие заверено от кандидата. 4. Образец на сертификат за качество за потвърждаване на съответствието на качествата на колелата с предписаните норми и изисквания в Техническите условия на Възложителя – копие заверено от кандидата.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

Има вече избрани кандидати: 0

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.04.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена
5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие е достъпна на сайта на БДЖ: www.bdz.bg, раздел "Проекти и търгове". Документацията може да се предостави на всяко лице, което я изиска, включително и да се изпрати за негова сметка. В този случай документацията се заплаща в лева, по банков път, по банковата сметка на Възложителя "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в ОББ, клон "Света София", BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, или в касата на Възложителя, на адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" №3, ет.2, стая 219, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа. Посочената стойност за закупуване на документацията е в лева с включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.04.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.04.2015 г.  Час: 10:00
Място

Място: гр. София, ул. "Иван Вазов" №3, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при действията на комисията по чл.88, ал.2 от ЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отваряне на документите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от раздел III.2.1 Не могат да участват и задължително се отстраняват от участие от процедурата кандидати и/или участници, при наличието на обстоятелства по чл.69, ал.1 и/или чл.47, ал.1, ал.2, т.5 и ал.5 от ЗОП и в случай, че за кандидат/участник се установи, че е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или че е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим съгласно § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ