00032-2014-0002

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 8 от 11.03.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, За: Дамян Войновски, Мая Микова, Стоил Нацев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308810; 02 9308841; 02 9308880, E-mail: avto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция Автомобилна администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Извършване на функционален анализ на структурата и звената на изпълнителна агенция „автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и разработване на информационна стратегия за единна информатизация на изпълнителна агенция „автомобилна администрация” чрез две обособени: - Обособена позиция 1 „Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация”. - Обособена позиция 2 „Разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

II.3) Кратко описание на поръчката

„Извършване на функционален анализ на структурата и звената на изпълнителна агенция „автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и разработване на информационна стратегия за единна информатизация на изпълнителна агенция „автомобилна администрация” чрез две обособени: - Обособена позиция 1 „Извършване на функционален анализ на структурата и звената на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” чрез стриктно прилагане на единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация”. - Обособена позиция 2 „Разработване на информационна стратегия за единна информатизация на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

85321000

Описание:

Административни социални услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 7 от 30.12.2014 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

00032-2014-0002

Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 32-2014-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

636576

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

04.12.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

В хода на провеждане на процедурата, а именно на етап разглеждане на допълнително представените, съгласно чл. 68, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) от участниците документи и разяснения за заявени от тях данни, съдържащи се в документите за подбор, в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” (ИААА) е получен сигнал, съдържаща се в писмо с рег. № 04-00-00-34/62/04.03.2015 г. от участник в процедурата, за извършено от комисията нарушение при провеждането на процедурата. Нарушението се изразява в това, че с оглед на посоченото в т. II.1.8 от обявлението за обществена поръчка, а именно, че оферти трябва да бъдат подадени за всички обособени позиции, комисията не е отстранила от участие, а е допуснала до разглеждане документите за подбор на участниците, подали оферти за участие по една от двете обособени позиции, включени в предмета на обществената поръчка, което е в противоречие с чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, съгласно която комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. След обстоен преглед на документацията към обществената поръчка, в т.ч. решението за откриване, обявлението, техническото задание за изпълнение и допълнителните разяснения (публикувани на електронната страници на ИААА), както и след анализ на изложените в сигнала доводи, считам, че са налице следните нарушения при обявяването и провеждането на поръчката: В т. II.1.8 от обявлението за обществена поръчка е посочено, че оферти трябва да бъдат подадени „за всички обособени позиции” вместо „за една или повече обособени позиции”, каквато е действителната воля на възложителя. Направеното отбелязване в обявлението, че офертите следва да бъдат подадени по двете обособени позиции без възможност да се участва само по една от обособените позиции е в разрез с действителната воля на възложителя, съответно отбелязването, че офертите следва да бъдат подадени „за всички обособени позиции” е довело до противоречие с: - посоченото в т. III.2.1 от обявлението относно указанията за реквизитите на надписа върху плика, с който се представят офертите за участие в процедурата, като е дадено указание върху плика да се посочи „по коя от двете обособени позиции се кандидатства (или по двете)“; - методиката за оценяване, която е разработена и посочена отделно за двете позиции, без да е посочен начин за формиране на крайна обща оценка по двете позиции, както би следвало да бъде, ако действителната воля на възложителя бе оферти да се подават само по двете позиции едновременно; - в обявлението и в техническото задание са посочени прогнозни стойности за всяка отделна позиция, а не прогнозна стойност за цялата поръчка; - отговорите по допълнително зададените от участниците въпроси и поисканите от тях разяснения, публикувани в „Профил на купувача”, а именно отговорът, направен с писмо, изх. № 04-00-00-34/40/15.01.2015 г., публикуван на същата дата, в която изрично е посочено, че „изискванията към двете обособени позиции са различни и кандидатите могат да участват по всяка една от тях“. продължава в т. VI "Друга информация"

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

продължение от т. IV.2. "Мотиви за прекратяване на процедурата" Видно от изложеното, от една страна са налице неточности в самото обявление, което прави невъзможно узнаването на ясната воля на възложителя от страна на лица, евентуални участници в процедурата. От друга страна, предвид посоченото в т. II.1.8 от обявлението за обществената поръчка с горепосочения предмет и с оглед разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 12 от ЗОП, на проведената публична част от заседанието на комисията за отваряне на офертите, комисията не е следвало да отваря плик № 1 (Документи за подбор) и плик № 2 (Предложение за изпълнение на поръчката) на участниците, които са подали оферта само по една от обособените позиции. Към момента на установяване на допуснатите неточности в обявлението не съществува начин те да бъдат отстранени, без да се променят условията, при които е обявена процедурата, каквото е формалното изискване на чл. 39, ал. 1 ,т. 6 от ЗОП. От друга страна са изчерпани възможностите за отстраняване на допуснати грешки и неточности чрез публикуване на решение за промяна – в случая на допусната явна фактическа грешка (чрез отбелязване на възможност оферти да се представят само по двете позиции едновременно), предвид изтеклите срокове за това и предвид етапа на провеждане на поръчката, на който е установена допуснатата грешка. Отварянето на пликове № 1 и 2 и разглеждането на документите са фактически действия, които вече извършени не могат да бъдат променени. Изложеното води до заключението, че при обявяването и провеждането на процедурата действително са допуснати нарушения, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, което е основание за прекратяването й, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП.


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Цветелин Христов Цветанов
Длъжност: изпълнителен директор