Версия за печат

00056-2015-0003

BG-Харманли: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Харманли, пл. Възраждане 1, За: Георги Китов, РБ 6450, Харманли, Тел.: 0373 82015, E-mail: obshtina@harmanli.bg, Факс: 0373 82525

Място/места за контакт: Община Харманли

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.harmanli.bg.

Адрес на профила на купувача: http://harmanli.nit.bg/obshhestveni-porchki/dostavka-na-sdove-za-bo/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на съдове за съхраняване на битови отпадъци за нуждите на Община Харманли”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Харманли, Стопански двор на, ОП"Чистота"
Код NUTS: BG422
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е : “Доставка на съдове за съхраняване на битови отпадъци за нуждите на Община Харманли” по обособени позиции, както следва: •Обособена позиция №1 – контейнери тип „БОБЪР”/метални/ 1.1 куб.м. – 240 броя; •Обособена позиция №2 – кофи тип „КАРНОБАТСКИ” 0.120 куб.м./пластмасови/ – 500 броя; •Обособена позиция №3 - кофи тип „КАРНОБАТСКИ” 0.110 куб.м./метални/ - 20 броя;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44613600, 44613700

Описание:

Колесни контейнери
Кошове за отпадъци

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

•Обособена позиция №1 – контейнери тип „БОБЪР”/метални/ 1.1 куб.м. – 240 броя; •Обособена позиция №2 – кофи тип „КАРНОБАТСКИ” 0.120 куб.м./пластмасови/ – 500 броя; •Обособена позиция №3 - кофи тип „КАРНОБАТСКИ” 0.110 куб.м./метални/ - 20 броя;

Прогнозна стойност без ДДС
122480 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Кандидатът или участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Възложителят определя размера на гаранцията за участие, който възлиза на 1 % от прогнозната стойност на всяка обособена позиция, за която се кандидатства в поръчката. Участникът определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора , която е в размер на 5% от стойността на поръчката. 1. Гаранцията се представя в една от следните форми: а/ депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б/ банкова гаранция в полза на Възложителя (Приложения № 14 и № 15); 2. Гаранцията за участие или изпълнение се внася по следната банкова сметка IBAN BG67FINV91503316216296 BIC FINVBGSF в "Първа инвестиционна банка" АД, клон Харманли 3. Гаранцията за участие е абсолютна сума, която се внася отделно за всяка обособена позиция, за която участва кандидата и е в следните размери: • За обособена позиция №1 – 1056 лв. • За обособена позиция № 2 – 160 лв. • За обособена позиция №3 – 8.80 лв. 4. Гаранцията за изпълнение е 5 % от стойността посочена от избрания за изпълнител на обособената позиция, за която се участва. 5. Определеният изпълнител избира сам формата /депозит или банкова гаранция/ на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. 6. Възложителят може да изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, когато това е определено със закон. 7. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 8. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата на: • отстранените участници в срок пет работни дни след изтичане на срока на обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; • класираните на първо и второ място участници-след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници-в срок пет работни дни след изтичане на срока на обжалване на решението за определяне на изпълнител; 9. При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 10. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 11. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка и същите са съгласно проекта на договор от настоящата документация.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Разплащането се осъществява от бюджета на ОП "Чистота" при Община Харманли.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

не

ІІІ.1.4) Други особени условия

в документацията за участие

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие. 2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който е: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; • подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; • престъпление по чл.108а от НК – при възлагане на поръчки по чл.3, ал.2 от ЗОП б) обявен в несъстоятелност; в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; е) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността. ж) който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение; з) който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл.136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; и) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки й) за когото се установи от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2. от ЗОП Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа всички изчерпателно изброени в документацията за участие документи.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Подробно описани в документацията за участие в ОП на официалната страница на Община Харманли : www.harmanli.bg
Минимални изисквания: Подробно описани в документацията за участие в ОП на официалната страница на Община Харманли : www.harmanli.bg
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Подробно описани в документацията за участие в ОП на официалната страница на Община Харманли : www.harmanli.bg
Минимални изисквания: -Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 доставка с аналогичен предмет на настоящата поръчка (доставка на съдове за съхраняване на битови отпадъци) през предходните 3 (2012, 2013 и 2014) години. -Участникът трябва да представи минимум 1 бр. референции/препоръки за добро изпълнение на подобни поръчки, издадени през последните три години, с посочени лица и телефони за контакт. - Участниците трябва да притежават минимум 1 брой собствено и/или наето транспортно средство, необходимо за изпълнение на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.04.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 11.16 BGN
Условия и начин на плащане

При постъпило искане от страна на участника за получаване на документацията за участие на хартиен носител, Възложителят може да я изпрати на същия за негова сметка, след като последният е заплатил цената й в размер на 11.16 лв. като сумата трябва да бъде внесена по сметка IBAN BG15FINV91508416216302 BIC: FINVBGSF в “Първа инвестиционна банка” АД, клон Харманли.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.04.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 14.04.2015 г.  Час: 10:00
Място

В сградата на Община Харманли, Конферентна зала, ет.4

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето .РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Контейнери тип "БОБЪР"/метални/ 1.1 куб.м.
1) Кратко описание

Доставка на съдове за съхраняване на битови отпадъци за нуждите на Община Харманли по обособена позиция 1: Контейнери тип "БОБЪР"/метални/ 1.1 куб.м.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44613600

Описание:

Колесни контейнери

3) Количество или обем

240 броя

Прогнозна стойност, без ДДС
105600 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Кофи тип "КАРНОБАТСКИ" - пластмасови
1) Кратко описание

Доставка на съдове за съхраняване на битови отпадъци за нуждите на Община Харманли по обособена позиция №2-кофи тип "КАРНОБАТСКИ"/пластмасови/ 0.12 КУБ.М.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44613600

Описание:

Колесни контейнери

3) Количество или обем

500 броя

Прогнозна стойност, без ДДС
16000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция кофи тип "Карнобатски" метални
1) Кратко описание

доставка на кофи тип "Карнобат" 0.11куб. м. - метални, за нуждите на Община Харманли

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44613700

Описание:

Кошове за отпадъци

3) Количество или обем

20

Прогнозна стойност, без ДДС
880 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30