00272-2015-0001

BG-с. Ружинци:

РЕШЕНИЕ

Номер: 088 от 12.03.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА РУЖИНЦИ, ул. ”Георги Димитров” № 31, За: Евтим Евтимов, РБЪЛГАРИЯ 3930, с. Ружинци, Тел.: 0934 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Място/места за контакт: деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на обект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т. 53-о.т. 90-о.т. 49-о.т. 19, с. Дреновец, общ. Ружинци””, съгласно чл.162 от ЗУТ.

II.3) Кратко описание на поръчката

„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на обект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т. 53-о.т. 90-о.т. 49-о.т. 19, с. Дреновец, общ. Ружинци””, съгласно чл.162 от ЗУТ. Авторският надзор, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е във връзка с изпълнението на СМР на обект: „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т. 53-о.т. 90-о.т. 49-о.т. 19, с. Дреновец, общ. Ружинци”, финансиран по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” по ПРСР 2007-2013г., съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 05/322/01075 от 06.12.2013г.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 006 от 06.01.2015 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 272-2015-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

641553

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

06.01.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Поканеният участник - „ЛОБОС 6“ ЕООД, ЕИК 175085282, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. ОВЧА КУПЕЛ бл. 30 вх.Г ет.2 ап.5, представлявано от Христо Николов Божинов не се яви на 26.01.2015 г. в 11,00 ч. в Заседателната зала в административната сграда на Община Ружинци, находяща се в с. Ружинци, ул. „Георги Димитров“ №31 за договаряне. Представената оферта, вх.№315/26.01.2015г. не отговаря на всички изисквания посочени в поканата за участие на възложителя. Участникът не може да осигури присъствие в екипа си на всички проектанти, участвали при изготвянето на проекта по всички части- Геодезия, Пътна, Пожарна безопасност и ПБЗ, а именно присъствието на проектанта инж. Васил Станков Стоянов – проектант на част „Пожарна безопасност” за обекта.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http: //www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Митко Младенов Иванов
Длъжност: Заместник кмет на община Ружинци