Версия за печат

00163-2015-0001

BG-Карнобат: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Многопрофилна болница за активно лечение - Карнобат ЕООД, ул. Стара планина № 180, За: д-р Красимир Маринов, Станимира Атанасова, Р България 8400, Карнобат, Тел.: 0895 610057, E-mail: mbalkarnobat@abv.bg, Факс: 0559 27151

Място/места за контакт: гр. Карнобат, ул. Ст. планина № 180

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mbalkarnobat.com.

Адрес на профила на купувача: mbalkarnobat.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на отделение по Хемодиализа на "МБАЛ Карнобат" ЕООД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Франко "МБАЛ Карнобат" ЕООД, гр. Карнобат, ул. "Ст. планина" № 180
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на отделение по Хемодиализа на "МБАЛ Карнобат" ЕООД, подробно описани в документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000 (LA16)

Описание:

Фармацевтични продукти (За болнична употреба )

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно приложенията в документацията

Прогнозна стойност без ДДС
60000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

9


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие: Участикът представя гаранция за участие в процедурата в размер на 600 лв. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават при условията и реда на чл. 62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение на договора - в размер 3 % от стойността на сключения договор без ДДС. Сроковете за освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с клаузите на договора. Гаранциите се представят в една от следните форми: безусловна и неотменима банкова гаранция или парична сума, внесена в касата на болницата или по банкова сметка: IBAN: BG 72RZ BB91 5510 8667 2316, BIC: RZBB9155 при Райфайзен банк ЕАД.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извършва със собствени средства, разсрочено, по банков път, след представяне на надлежно съставена по изискванията на ЗДДС и ППЗДДС фактура за съответната доставка.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, докумантите по т. ІІІ. 2. 1., ІІІ. 2. 2. и ІІІ. 2. 3. от настоящото обявление се представят за всяко лице, включено в обединението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Представяне на участника, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, както и приложена декларация по чл. 47, ал. 9 – по образец; 2. Документи удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда офертата, в случай че това не е законния представител на участника /оригинал или нотариално заверено пълномощно/; 3. Документ, установяващ регистрация по ЗДДС, ако участникът притежава такава /копие с подпис, мокър печат на участника и „Вярно с оригинала”/ или декларация, че не е регистриран по ЗДДС; 4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства на обществената поръчка и приема условията в проекта на договора – по образец; 5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – по образец; 6. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата. 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /по образец/. 8. Декларация по чл. 56. ал. 1, т. 8 от ЗОП, че участникът няма да ползва подизпълнители или, ако използва посочва както вида на работите, които ще извършват, така и дела на тяхното участие, придружена с писменно съгласие /декларация/ от посочените подизпълнители. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документитепо чл. 56 ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не е приложимо
Минимални изисквания: Не е приложимо
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за доставки еднакви или сходни с предмета на поръчката, извършени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, включително възложителите по договорите, дата на сключване и срок на договорите, стойностите на договорите за доставка, заедно с доказателство, че доставките са извършени /по приложен към документацията образец/; 2. Разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПТХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004 г. на Европейския парламент и Съвета /чл. 23, ал.1 на ЗДПХМ/. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през съответната година, за която се провежда обществената поръчка, участникът декларира в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт са налични; Разрешението се представя заверено с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника; 3.Декларация, подписана и подпечатана от участника, че всички предлагани/оферирани лекарства, са разрешени за употреба в РБългария, придружена със списък с номер и дата на разрешението за употреба на лекарствените продукти; 4.Декларация, че цените на предлаганите продукти не надвишават пределните цени на лекарствата в Република България; 5.Сертификат за разработена и внедрена система за управление и контрол на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентно - заверено с мокър печат и подпис от участника копие; 6.Декларация, подписана и подпечатана от участника, за наличие на склад на средномесечни количества от оферираните лекарства, спрямо годишните количества, обявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 7.Декларация, подписана и подпечатана от участника, с информация за търговското наименование на продуктите по номенклатурни единици; 8.Разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти, или разрешение за внос - издадени по реда на ЗЛПХМ, заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника;
Минимални изисквания: 1. Минимално изискване е участникът да има изизвършена поне една за доставка на година, сходна с предмета на обществената поръчка; 2. Разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПТХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004 г. на Европейския парламент и Съвета /чл. 23, ал.1 на ЗДПХМ/. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през съответната година, за която се провежда обществената поръчка, участникът декларира в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт са налични; Разрешението следва да е валидно към датата на подаване на офертата и се представя заверено с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника; 3.Декларация, подписана и подпечатана от участника, че всички предлагани/оферирани лекарства, са разрешени за употреба в РБългария, придружена със списък с номер и дата на разрешението за употреба на лекарствените продукти; 4.Декларация, че цените на предлаганите продукти не надвишават пределните цени на лекарствата в Република България; 5.Сертификат за разработена и внедрена система за управление и контрол на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентно - валиден към момента на подаване на офертата, представен в заверено с мокър печат и подпис от участника копие; 6.Декларация, подписана и подпечатана от участника, за наличие на склад на средномесечни количества от оферираните лекарства, спрямо годишните количества, обявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 7.Декларация, подписана и подпечатана от участника, с информация за търговското наименование на продуктите по номенклатурни единици; 8.Разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти, или разрешение за внос - издадени по реда на ЗЛПХМ, валидни към момента на подаване на офертата, заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.04.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.04.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.04.2015 г.  Час: 10:00
Място

"МБАЛ Карнобат" ЕООД, гр. Карнобат, ул. "Стара планина" №180, кабинета на Управителя

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участници в процедурата, техни упълномощени представители, представители на юридически лица с нестопанска цел и медии и други лица, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

ноември 2015

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

ноември 2015

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие в обществената поръчка е публикувана на интернет адреса на Възложителя: www.mbalkarnobat.com

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ