Версия за печат

00185-2015-0003

BG-Белослав:

РЕШЕНИЕ

Номер: 3 от 11.03.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23, За: Веселин Цонев, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: Зам.кмет, Главен юрисконсулт

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: http://beloslav.org/subsection-120-hrana.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Доставка на закуски и хранителни продукти за нуждите на детските градини и детска млечна кухня на територията на община Белослав две обособени позиции: Обособена позиция 1:”Доставка на закуски и хранителни продукти” и Обособена позиция 2: „Доставка на преработени плодове и зеленчуци”. Доставката на хляб се извършва ежедневно, на плодовете и зеленчуците - два пъти в седмицата, а на останалите продукти периодично, след заявка. Заявките са седмични и се представят на избраният за изпълнител на поръчката в последният работен ден на седмицата предхождаща седмицата, за която заявката се отнася. Ще се извършва доставка два пъти в седмицата на плод и/или мляко и/или зеленчук и/или закуска за нуждите на детските градини, към които има подготвителни групи за задължителна предучилищна подготовка на 5 и 6 годишни на територията на Община Белослав. Доставките се извършват с транспорт на изпълнителя. Всички доставени хранителни продукти трябва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, Европейското и националното законодателство Участниците трябва да предложат процент отстъпка от базовите цени (средномесечните цени на едро за Варненска област) от информационния бюлетин на „Система за агропазарна информация” (САПИ) ЕООД. Този процент следва да е един и същ за всички хранителни продукти. Количествата на хранителните продукти са според нуждите на детските заведения и детска млечна кухня на територията на Община Белослав.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата поръчка е с прогнозна стойност 141 000 лева без ДДС и попада в праговете на чл.14, ал.3, т. 2 на ЗОП. Не са налице предпоставки за провеждане на процедури на договаряне или състезателен диалог, вследствие на което се налага прилагането на нормата на чл.16, ал.8 от ЗОП и провеждането на открита процедура по ЗОП, както и прилагането на чл. 16 г., ал. 2 от ЗОП за обособяване на обособена позиция (обособена позиция 2), тъй като продуктите предмет на доставка в обособената позиция №2 попадат в списъка, утвърден с Решение на МС 551/25.07.2014 г. и са ограничени за кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

11.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Желязко Митев Петров
Длъжност: Кмет на община Белослав