00267-2015-0022

BG-Пловдив: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Аделина Хасова - ст.експерт в дирекция Обществени поръчки, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656752, E-mail: zop.pd@abv.bg, Факс: 032 656752

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150310RotA1042659.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Елеонора Димитрова; Милена Трифонова, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.plovdiv.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Упражняване на строителен надзор на обект: Реконструкция и обновяване на паркова площ, гр. Пловдив, р-н Източен, УПИ І 21 - общ. зеленина, кв.12 по плана на кв. "Гладно поле”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр. Пловдив, р-н Източен, УПИ І 21 - общ. зеленина, кв.12 по плана на кв."Гладно поле"
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на обществената поръчка е строителен надзор при извършването на СМР, свързани с реконструкция и обновяване на зелени площи, обслужваща социална и техническа инфраструктура на обект: Паркова площ, гр. Пловдив, р-н Източен, УПИ I 21 - общ. Зеленина, кв. 12 по плана на кв. "Гладно поле”. Строежът на обекта е ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ съгласно разрешение за строеж издадено от главния архитект на община Пловдив във връзка с разпоредбите на Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи на МРРБ. Възложителят разполага с разработени и одобрени инвестиционни проекти във фаза работен проект за всички необходими проектни части. От главния архитект на Община Пловдив има издадено разрешение за строеж №39/10.02.2009г., допълнено със Заповед №27/25.03.2013г. Изпълнението на поръчката следва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя (Приложение №1) и при спазване изискванията на техническите и законови разпоредби, действащи в Република България.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Дейностите предмет на поръчката по включват: консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството, контрол на количествата и качеството на изпълнените СМР и въвеждане на строежа в експлоатация.

Прогнозна стойност без ДДС
5828.78 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за изпълнение на договора - 3 % (три процента) от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: Обслужваща банка: ТБ Инвестбанк АД – Клон Пловдив Банкова сметка - IBAN: BG57IORT73753302000003 Банков код - BIC: IORTBGSF В случай че участникът, избран за изпълнител, представи банкова гаранция, то същата следва да бъде безусловна и неотменяема със срок на валидност – най-малко 30 календарни дни след въвеждане на обекта в експлоатация. Банкова гаранция за аваносво плащане - в случай, че изпълнителят по договора желае да се възползва от авансово плащане, следва да представи банкова гаранция за авансово плащане, обезпечаваща стойността на аванса. Гаранцията за обезпечаване на предоставения аванс се освобождава в 30 – дневен срок след приспадане на сумата на аванса от окончателното плащане.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата процедура се провежда в рамките на проект “Изграждане на зелена и достъпна градска среда в гр. Пловдив“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда, Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/005, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. В тази връзка възложителя обявява поръчката под условие „наличие на финансиране”, което означава, че договор за възлагане на обществената поръчка ще бъде сключен с избран изпълнител единствено и само при осигуряване на необходимия финансов ресурс от УО на Оперативна програма „Регионално развитие”. Предвиждат се авансово и окончателно плащания, както следва: 1. Авансовото плащане е в размер до 30% (тридесет процента) от стойността на цената за изпълнение на договора с вкл. ДДС. Сумата на аванса се приспада от окончателното плащане. 2. Окончателното плащане е в размер на разликата между цената за изпълнение на договора и стойността на изплатения аванс; Условията и сроковета на плащане са подробно разписани в проекта на договор.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителя отстранява от участие в настоящата процедура всеки участник: - за когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. - който не е представил някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП; - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на възложителя; - за когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП се установи, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените критерии за подбор;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Съдържание на Плик №1 „Документи за подбор”: 1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от представляващия участника; 1.2. Оферта – по образец Приложение №3 (оригинал) Документа „Оферта” включва и представяне на участника по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради което към същата се прилагат следните документи и/или информация: ›Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – по образец Приложение №3а (оригинал). Декларацията се представя от лицата съобразно чл. 47, ал. 4, представляващи участника. При участие на обединение, което не е юридическо лице, документа се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; ›Лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, издаден на основание чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, придружен от списък на екипа от правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. Чуждестранните лица представят еквивалентни документи в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени. При участие на обединение, което не е юридическо лице, документа се представя само за лицата от обединението, които ще изпълняват посочената дейност; ›Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (свободен текст) – представя се за всеки от посочените от участника подизпълнители, само в случай, че има такива; 1.3. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 1.4. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП – по образец Приложение №4 (оригинал); 1.5. Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – по образец Приложение №5 (оригинал). Декларацията се представя от всеки участник, подизпълнител и член на обединение; 1.6. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника, съгласно посоченото в настоящото обявление за обществена поръчка (Раздел ІІІ.2.3), както и в "Условия и указания" от документацията за участие ( Раздел ІІІ, т. 2) 2. Съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: На плика се посочва името на участника. Участникът представя попълнен документа „Техническо предложение” в пълно съответствие с образеца от документацията за участие - Приложение №6. 3. Съдържание на Плик №3 „Предлагана цена”: На плика се посочва името на участника. Участникът представя попълнен документа „Ценово предложение”, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие - Приложение №7.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се поставят изисквания за икономически и финансови възможности.
Минимални изисквания: Не се поставят изисквания за икономически и финансови възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участника следва да представи списък (по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП) на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата за участие. Списъка се представя в оригинал, подписан и подпечатан от участника. Към списъка следва да бъдат приложени доказателства за успешното изпълнение на, посочените в списъка обекти. Участника преценя кои от изброените в чл. 51, ал. 4 от ЗОП документи и/или информация да представи, така че от тях да е видно изпълнението на минимално изискуемия от възложителя обем и вид услуги.
Минимални изисквания: Участникът трябва да притежава опит в извършването на услуги, свързани с предмета на поръчката, поради което следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си, да е извършил услуги, свързани със строителен надзор по време на строителството на най-малко два обекта.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Във връзка с чл. 49, ал. 1 от ЗОП, участникът трябва да притежава лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, издаден на основание чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентен лицензионен документ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се поставя само за лицата от обединението, които ще изпълняват посочените дейности;

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.04.2015 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.04.2015 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 09.04.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на Община Пловдив,гр.Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, ет.3, зала №36

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата, изброени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Настоящата процедура се провежда в рамките на проект “Изграждане на зелена и достъпна градска среда в гр. Пловдив“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда, Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/005, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

VI.3) Допълнителна информация

Настаящото обявление е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп до документацията за участие в процедурата на адреса на профила на купувача на Община Пловдив, посочен в Раздел І.1) от настоящото обявление.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.03.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ