Версия за печат

00267-2015-0022

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 15РОП22 от 11.03.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Аделина Хасова - ст.експерт в дирекция Обществени поръчки, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656752, E-mail: zop.pd@abv.bg, Факс: 032 656752

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Упражняване на строителен надзор на обект: Реконструкция и обновяване на паркова площ, гр. Пловдив, р-н Източен, УПИ І 21 - общ. зеленина, кв.12 по плана на кв. "Гладно поле"

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят прилага процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП като провежда открита процедура по опростени правила.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящата процедура се провежда в рамките на проект “Изграждане на зелена и достъпна градска среда в гр. Пловдив“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда", Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/005, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. В тази връзка възложителя обявява поръчката под условие „наличие на финансиране”, което означава, че договор за възлагане на обществената поръчка ще бъде сключен с избран изпълнител единствено и само при осигуряване на необходимия финансов ресурс от УО на Оперативна програма „Регионално развитие”.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

11.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: ИНЖ. ИВАН БОРИСОВ ТОТЕВ
Длъжност: Кмет на община Пловдив