Версия за печат

00267-2015-0021

BG-Пловдив: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Н. Янева - главен експерт, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656751, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 656751; 032 656760

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150309Hlpe1033865.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Кмет на община Пловдив, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656725

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Предметът на обществената поръчка е „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по две обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 ”Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 ”Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

II.1.4) Информация относно рамковото споразумение

Рамково споразумение с няколко оператора

Срок на действие на рамковото споразумение в месеци

24

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение
4166666.66 BGN
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

В рамките на настоящата поръчка ще бъдат възлагани дейностите: доклади по обследване за установяване на техническите характеристики и технически паспорти, изготвяне на доклади за обследването за енергийна ефективност, оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на следните видове сгради, отговарящи на изискванията за допустимост по националната програма: Многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж) с минимум 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71200000, 71251000, 71312000, 71620000, 71630000, 71631300, 71521000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги
Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
Консултантски инженерни услуги в строителството
Услуги, свързани с анализи
Услуги по технически изпитвания и контрол
Услуги по технически контрол и проверка на сгради
Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общата прогнозна стойност на поръчката е 5 000 000,00 (пет милиона) лева. Сумата е разпределена по обособени позиции, както следва: - за обособена позиция №1 прогнозните средства са в размер на 2 500 000,00 (два милиона и петстотин хиляди) лева; - за обособена позиция №2 прогнозните средства са в размер на 2 500 000,00 (два милиона и петстотин хиляди) лева. Конкретните стойности на договорите по обособените позиции, сключвани въз основа на рамковото споразумение, ще се определят от Възложителя в изпращаните до Потенциалните изпълнители, покани за подаване на оферти по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали прогнозната стойност на поръчката за всяка от двете обособени позиции в зависимост от общия наличен финансов ресурс по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Възложителят не се задължава да възложи договори за цялата прогнозна стойност на поръчката за периода на действие на рамковото споразумение - 2 години.

Стойност, без да се включва ДДС
4166666.66 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците следва да представят гаранция за участие под формата на оригинал на банкова гаранция или копие от документ за внесена гаранция под формата на парична сума, за всяка обособена позиция за, която се подава оферта. Гаранцията за участие е определена в размер на 1 000 лв. (хиляда лева) за всяка обособена позиция за която се подава оферта. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато се представя банкова гаранция, същата следва да бъде със срок на валидност не по-кратък от 200 (двеста) дни от датата, посочена за дата на получаване на офертата, а условията за задържането и усвояването й, записани в нея, следва да бъдат съобразени с чл. 61, ал. 1 и 2 от ЗОП. Банковата сметка на Община Пловдив е: IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03; BIC: IORTBGSF; ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Пловдив. Определеният за изпълнител на всеки конкретен договор, сключен в следствие на Рамковото споразумение представя гаранция за добро изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността му.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансовите средствата по настоящото рамково споразумение ще бъдат осигурени по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“. Всички плащания ще се извършват съобразно правилата и условията на предложените проект на Рамково споразумение и проект на договор за всяка обособена позиция, представляващи неразделна част от документацията за участие.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата се представлява от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация или от упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Всеки участник в процедурата има право да подаде оферта за една или повече обособени позиции. Не се предоставя възможност за представяне на варианти в офертите. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. За да бъде допуснат до участие в процедурата, участникът трябва да отговаря на предварително обявените условия в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие, както и да представи всички изискуеми документи, изготвени съгласно условията на настоящата документация. Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква нотариална заверка, се представят чрез „заверено копие”. Всички документите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: - за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2а и 5 и ал. 5 от ЗОП; - който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП, в т.ч. и основанията по чл. 58, ал. 3 и чл. 62а от ЗОП. - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; - за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП се установи, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените критерии за подбор. Съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по реда на ЗОП, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружеството, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС. Потенциалните изпълнители по настоящата поръчка и наетите от тях по трудово правоотношение лица, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон, не могат да са проектанти и/или строители, и/или доставчици на машини, съоръжения и технологично оборудване за строежите на сградите, които ще се обновяват по проекта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, съдържащ три или шест отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: І. Плик №1 с надпис „Документи за подбор за обособена позиция №..”, в който участникът трябва да постави следните документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата 2. Документът „Оферта" 3. Представяне на участника, което включва: а) посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; б) адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; в) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представя от лицата, които представляват участника, съобразено с чл. 47, ал. 4 от ЗОП. г) заверено копие на удостоверение/лиценз издаден по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и удостоверение за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради, изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на оценки за енергийни спестявания съгласно чл. 23, ал. 1 от ЗЕЕ или еквивалентни документи, удостоверяващ правото за извършване на такива дейности издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Когато участник в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, документите по букви „а“, „б“ и „в“ се представят за всяко физическо или ЮЛ, включено в обединението, а по буква "г“ – за участниците в обединението, които ще извършват дейности по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и/или обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл. 23, ал. 1 от ЗЕЕ и/или обследване за установяване на техническите характеристики на строежа, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 т.1- 5 и ал. 2 от ЗУТ. 4. При участници обединения – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума, за всяка обособена позиция за, която се подава оферта. 6. Доказателства за техническите възможности по чл. 51 от ЗОП посочени в раздел III.2.3) 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване/неползване на подизпълнители. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, всеки един от посочените в декларацията подизпълнители задължително попълва декларацията за съгласие за участие като подизпълнител. 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП. 11. Декларация по чл. 3 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. ІІ. Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №...”, в който участникът трябва да постави попълнен документа „Техническо предложение”, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие (Приложения № 2.). Ако е приложимо, се прилага и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. ІІІ. Плик №3 с надпис „Предлагана цена за обособена позиция № ..”, в който участникът трябва да постави документа „Ценово предложение” за съответната обособена позиция, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие (Приложения № 3.1 и 3.2). Всички документи, за които Възложителят е предоставил образци към настоящата документация се попълват и подписват по приложения образец.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставя

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обособената позиция за която се представя офертата, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. В списъкът на услугите, изпълнени през последните 3 /три/ години, участникът следва да посочи наименование на обектите, стойността на извършените услуги без ДДС, срока за изпълнение и получателите на услугата. Списъкът следва да е придружен от доказателства за извършената услуга /удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или посочване публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнената услуга/. В случай, че услугата е изпълнявана в обединение и посочените по-горе доказателства са издадени на обединението – изпълнител на услугата, следва да се представи копие от договора за разпределение на дейностите между членовете на обединението, от който категорично да е видно кои са конкретните дейности, изпълнявани от съответния участник/член на обединение в настоящата процедура. 2. Списък-декларация на ключовите експерти, в който са посочени образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на услугата, изготвен в съответствие с образеца от документацията за участие (Приложение № 5), придружен от Декларация за ангажираност на експерта за целия срок на рамковото споразумение, подписана от експерта. По своя преценка Участник може да предложи в офертата си и допълнителни експерти, които да подпомагат дейността на задължителните ключови експерти. Допълнителните експерти се посочват в отделен списък.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва е изпълнил през последните 3 г. считано от датата, на подаване на оферта не по-малко от 3 /три/ услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за която представя оферта. Под „еднакви или сходни с предмета на обособената позиция” следва да се разбират: за обособена позиция №1 – услуги по изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане. за обособена позиция №2 – услуги по извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, вкл. контрол на количествата и качеството на изпълняваните СМР. 2. Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, включващ минимум следните ключови експерти: - Двама Ключови експерти 1 със специалност архитектура или еквивалентна. - Двама Ключови експерти 2 със специалност промишлено и гражданско строителство или технология и механизация на строителството, или строителство на сгради и съоръжения. - Ключов експерт 3 със специалност „Топлотехника” или еквивалентна. - Ключов експерт 4 със специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна. - Ключов експерт 5 с квалификация „Електроинженер” или еквивалентна. - Ключов експерт 6 със специалност „Пожарна и аварийна безопасност” или еквивалентна. - Ключов експерт 7 по част „План за безопасност и здраве”. Експертът следва да притежава удостоверение за преминат курс на обучение, съгласно Закона за здравословните и безопасни условия на труд. - Ключов експерт 8, упражняващ технически контрол по част „Конструктивна” и включен в списък, изготвен от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Забележка: В случай, че участникът подава оферта и за двете обособени позиции на поръчката не се изисква представяне на втори екип от ключови специалисти. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен посочените документи, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

чл. 166, ал.2 и чл.176в от Закон за устройство на територията (ЗУТ), чл. 23, ал. 1 от Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ)

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
20.04.2015 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
20.04.2015 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 21.04.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр. Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите, в т.ч. и на плика с предлагана цена, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, ще бъдат обявени чрез съобщение в „Профил на купувача“, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне. В „Профил на купувача“ възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и разяснения по документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.03.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция ”Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане”
1) Кратко описание

В рамките на настоящата поръчка ще бъдат възлагани дейностите: доклади по обследване за установяване на техническите характеристики и технически паспорти, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане, изготвяне на доклади за обследването за енергийна ефективност на следните видове сгради, отговарящи на изискванията за допустимост по националната програма: Многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж) с минимум 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71200000, 71251000, 71312000, 71620000, 71630000, 71631300

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги
Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
Консултантски инженерни услуги в строителството
Услуги, свързани с анализи
Услуги по технически изпитвания и контрол
Услуги по технически контрол и проверка на сгради

3) Количество или обем

Конкретните стойности на договорите по обособена позиция №1, сключвани въз основа на рамковото споразумение, ще се определят от Възложителя в изпращаните до Потенциалните изпълнители, покани за подаване на оферти по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали прогнозната стойност на обособената позиция в зависимост от общия наличен финансов ресурс по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Възложителят не се задължава да възложи договори за цялата прогнозна стойност на обособената позиция за периода на действие на рамковото споразумение - 2 години.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2083333.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

С провеждането на настоящата открита процедура за определяне на изпълнители на описаните дейности по настоящата обособена позиция, ще бъде подписано рамково споразумение с първите 15 /петнадесет/ потенциални изпълнители, предложили най-ниска цена, ако е налице достатъчен брой участници, които отговарят на критериите за подбор и достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя.
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ”Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството”
1) Кратко описание

В рамките на настоящата поръчка ще бъдат възлагани дейностите: оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на следните видове сгради, отговарящи на изискванията за допустимост по националната програма: Многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж) с минимум 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

3) Количество или обем

Конкретните стойности на договорите по обособена позиция №2, сключвани въз основа на рамковото споразумение, ще се определят от Възложителя в изпращаните до Потенциалните изпълнители, покани за подаване на оферти по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали прогнозната стойност на обособената позиция в зависимост от общия наличен финансов ресурс по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Възложителят не се задължава да възложи договори за цялата прогнозна стойност на обособената позиция за периода на действие на рамковото споразумение - 2 години.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2083333.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

С провеждането на настоящата открита процедура за определяне на изпълнители на описаните дейности по настоящата обособена позиция, ще бъде подписано рамково споразумение с първите 15 /петнадесет/ потенциални изпълнители, предложили най-ниска цена, ако е налице достатъчен брой участници, които отговарят на критериите за подбор и достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя.