Версия за печат

00684-2015-0004

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Болница Лозенец, гр. София 1407 ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, РБългария 1407, София, Тел.: 02 9607270, Факс: 02 9624771

Място/места за контакт: Григор Манчев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.lozenetz-hospital.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=85.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Абонаментно сервизно обслужване за срок от една година на хемодиализна и друга медицинска апаратура производство на Фрезениус, описана в списък – Приложение № 1 ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: сградата на Болница „Лозенец“ на ул. „ Козяк“ № 1, в гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Абонаментно сервизно обслужване за срок от една година на хемодиализна и друга медицинска апаратура производство на Фрезениус, описана в списък – Приложение № 1 ”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50400000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
65592 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № VII-4-12 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Абонаментно сервизно обслужване на хемодиализна и друга медицинска апаратура, описана в списък – Приложение №1
V.1) Дата на сключване договора
05.03.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД, ЕИК 107516166, ул. „Любен Каравелов“ № 26, РБългария 5308, Габрово, Тел.: 066 804540, E-mail: Georgi.Iliev@fmc-ag.com, Факс: 066 806169

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 65592 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

09.03.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД, ЕИК 107516166


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Необходимост от услуги по ремонт и поддръжка на специализирана апаратура за хемодиализа, производство на Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. За извършване на сервизна дейност, изключителни права за територията на Република България, притежава „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД. За осигуряване на задължителното техническо поддържане на апаратурата и с оглед на нейната специфика, както и задължителното изискване на такъв договор от НЗОК съгласно действащия НРД е необходимо сключване на договор за поддръжка. Предвид на това, че се касае за апаратура от чиято прецизна работа зависят живота и здравето на голям брой хора, Възложителят - болница "Лозенец" избра в процедура по договаряне без обялвение, да изпрати покана до „ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, който е и единственият оторизиран сервиз на апаратурата, съгласно пълномощно от производителя Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA.