Версия за печат

00074-2014-0003

BG-гр.Белослав9178:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Белфери ЕООД, ул. Цар Симеон Велики №23, За: Иван Михайлов Томов -Управител Юлияна Рачева - юрисконсулт, РБългария 9178, гр.Белослав9178, Тел.: 0896 820174, E-mail: belferi@abv.bg, Факс: 05112 4070

Място/места за контакт: Управител

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 112 от 14.10.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00074-2014-0003
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

"Доков ремонт на моторен кораб "Белла".Моторен кораб "БЕлла" е помощен буферен кораб и обслужва потока от пешеходци при фериботна връзка - гр.Белослав между двата бряга на плавателен Канал №2 в дните на планова профилактика , при повреда и ремонт на м/ф "Белослав". За нормалната експлоатация на плавателното средство и пълноценно функциониране на връзката по вода между двата бряга на плавателен Канал №2 при гр.Белослав е необходимо да се извърши доков ремонт на м/к "Белла" съобразно изискванията на класификационната организация Български корабен регистър и изпълнителна Агенция ИА Морска администрация . Съгласно ремонтна ведомост за доков ремонт: 1.Сервизни работи .Приемане на м/к"Белла" в кораборемонтен завод. 2.Докуване .Боядисване подводна част ,кингстонни части , товарни марки , поставяне цинкови протектори. 3.Машинно отделение .Боядисване на сантини и метални плитове .Проверка измервателни прибори . 4.Валопровод, дейдвудно устройство, гребен винт , демонтаж, замерване хлабини , проверка лагери , набивки и монтаж . 5.Корпусни работи .Боядисване на палуби и бордове над водолинията . До 15% (петнадесет) процента непредвидени разходи без ДДС от прогнозната стойност (4500- четири хиляди и петстотин ) лева без ДДС , след изваждане кораба на док и неговото оглеждане .Невписани в ремонтната дейност ремонтни дейности изискани след щателна проверка от Български корабен регистър и ИА Изпълнитлна агенция "Морска администрация".


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 10 от 15.12.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Терем - КРЗ Флотски Арсенал -Варна ЕООД, гр.Варна ,общ.Варна , местност Лъджата ЕИК 103882821, РБългария 9000, гр.Варна, Тел.: 052 814410, E-mail: krz-fa@krz-fa.com, Факс: 052 814400

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Доков ремонт на моторен кораб "Белла".

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

7

ІII.7) Стойност посочена в договора
22494 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

11.02.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
31041.48 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

09.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Михайлов Томов
Длъжност: Управител