Версия за печат

00185-2015-0002

BG-гр.Белослав:

РЕШЕНИЕ

Номер: 2 от 09.03.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23, За: инж.Тихомир Кирчев, Иванка Димитрова, Република България 9178, гр.Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: Директор дирекция ИИП, гл.юрисконсулт

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Предоставяне на услуги на Община Белослав по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на Община Белослав”.Предварителното третиране има за цел отделяне на оползотворими компоненти от общия поток на отпадъците преди депониране. Чрез сепарирането както количеството, така и обемът на отпадъците за депониране се намалява значително, с което се удължава експлоатационния срок на депата и се спестяват за общината финансови средства от отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО. Услугата включва приемане на около 3000 (три хиляди) тона/год. смесени битови неопасни отпадъци и около 200(двеста) тона/год. зелени отпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини, генерирани на територията на община Белослав на площадката и изградената и въведена в експлоатация в нея инсталация на Изпълнителя, преработване на отпадъците в сепарираща инсталация за отделяне на рециклириуеми и годни за друго оползотворяване отпадъци, предаване на отделените и преработени отпадъци за оползотворяване (вкл. рециклиране, друго оползотворяване) и биологично третиране на отделената органична фракция от смесения битов отпадък, както и зелените отпадъци и предаването им за последващото оползотворяване, като с това се цели изпълнение на целите на община Белослав по чл. 31, ал. 1, т. 1 и т.2 от ЗУО. Обект на дейностите по предмета на поръчката, представляват: 1. смесените битови отпадъци, с код 20 03 01 от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците. Според източниците на образуването им, смесените битови отпадъци се подразделят на: - битови отпадъци, генерирани от домакинствата; - битови отпадъци от административни, социални и обществени сгради; - битови отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, заведения за обществено хранене, когато нямат характер на опасни отпадъци. 2. Зелените отпадъци от домакинствата и от поддържане на обществени площи, паркове и градини с код 20 02 01 биоразградими отпадъци от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците. Разходите за транспортиране до депо за обезвреждане на останалите след сортиране негодни отпадъци до депо за неопасни отпадъци, както и разходите по депониране на негодните за рециклиране и оползотворяване остатъци след сортирането ще са за сметка на Изпълнителя. Организацията и разходите за транспортиране на отпадъците до сепариращата инсталация на Изпълнителя са за сметка на Възложителя. Площадката трябва да бъде разположена до 60 км от границите на община Белослав. Площадката трябва да отговаря на изискванията, регламентирани в Наредба № 7/ 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци. На нея трябва да бъдат обособени зона за приемане на отпадъците, зона, в която се осъществява основната дейност по сепарирането им и спомагателна зона за временно съхранение, както и съоръжение за биологично третиране на биоразградими отпадъци.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Предписание изх.№ И-146/19.02.2015г. на Директора на РИОСВ - Варна е наредено незабавно да се прекрати експлоатацията на общинско депо за неопасни отпадъци, разположено в ПИ № 119043, общинска собственост, в местността „Дълбок дол”, землище на гр. Белослав, което на практика води до липса на депо/съоръжение, където да се депонират и обезвреждат битовите и „зелените” отпадъци, генерирани от населението на община Белослав. В изпълнение на чл.38 , ал.1 от Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, съгласно който „На депата се приемат предварително третирани отпадъци” е необходимо да се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги на Община Белослав по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на Община Белослав”. Настоящата поръчка е с прогнозна стойност 960 000 лева без ДДС и попада в праговете на чл.14, ал.1, т. 2 на ЗОП. Не са налице предпоставки за провеждане на процедури на договаряне или състезателен диалог, вследствие на което се налага прилагането на нормата на чл.16, ал.8 от ЗОП и провеждането на открита процедура по ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 9000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.03.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Желязко Митев Петров
Длъжност: Кмет на община Белослав